Commissiedebat : Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur

De vergadering is geweest

7 april 2022
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
3e HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunten met * toegevoegd.

Spreektijd 4 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Bruins Slot
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • R. Bisschop (SGP)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • K. Arib (PvdA)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Monitoring voorzieningenniveau gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Adviesrapport COELO over het uitkeringsstelsel tussen Rijk en Provincies en gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie aan de gemeenteraden van Ede en Hattem over modernisering van de verlof- en vervangingsregeling raadsleden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Bouwstenen beleidskader decentraal bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Achtste verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitkomsten van de monitoring van Nederland over de toepassing en naleving van het Europees handvest inzake lokale autonomie en het aanvullend protocol burgerparticipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Decembercirculaires 2021 gemeentefonds en provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verzoek VNG om reactie op eindadvies ROB over de herijking van het gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de gemeenteraad van Zwolle over de modernisering verlof- envervangingsregeling voor gemeenteraadsleden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van het Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig met betrekking tot een verzoek tot integriteitsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reflectie op de rol van provincies in processen van gemeentelijke herindeling en reactie op de motie van het lid Özütok over meer aandacht voor het draagvlak in alle betrokken kernen en op de motie van het lid Sneller c.s. over de gemeente Grave bestuurlijk en financieel voorbereiden op een herindeling

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift van de brief aan de krimpregio’s over de eenmalige verlenging van de middelen die zij aanvullend op de algemene uitkering ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over de adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds (Kamerstuk 35570-B-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Versterking positie decentrale volksvertegenwoordigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezegging om in gesprek te gaan met het Interprovinciaal Overleg over de Statenvergoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Tweede voortgang verkenning permanente regeling digitale beraadslaging en besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over modernisering verlof- en vervangingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op tussenbericht ROB herijking gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezending notitie “Aanbevelingen verbeteringen in bestuur en financiën medeoverheden”

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Versterking en vernieuwing lokale democratie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  ROB-advies Goede ondersteuning, sterke democratie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang versterking en vernieuwing van de lokale democratie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van Raak over een brede evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur (Kamerstuk 35300-VII-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Lokale democratie op zoek naar zichzelf

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van de consultatie over het advies van regeringscommissaris prof. mr. M. Scheltema over integrale geschilbeslechting in het sociaal domein en reactie op het advies en de uitkomsten van de consultatie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorstellen samen trap-op, samen trap-af systematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kabinetsreactie ROB-advies 'Voor de publieke zaak'

  Te behandelen:

  Loading data