Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

23 maart 2022
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M. Agema (PVV)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 23 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van de leden Ellemeet, Ploumen, Paternotte en Van Wijngaarden inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (34891)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022) (36002)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Tweede incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35994)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Samenwerkingsovereenkomst HLA-partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering van twee moties die zijn aangenomen naar aanleiding van het plenaire debat Burgerinitiatief ‘Erken Fibromyalgie’ (Kamerstuk 35826)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Monitor Zorggerelateerde Schade 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  NZa-monitor umc’s 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit “Passende acute zorg”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie inzake evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieden extra mRNA-vaccin na Janssen-vaccin met boostvaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  144e OMT advies en SMER

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van Zakenbrief COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat toekomstige organisatie hartzorg van 17 februari 2022, over de concentratie van interventies bij patiënten met een aangeboren hartafwijking

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarverslag 2020 van de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Internationaal statement naar Rusland en Belarus op sportgebied

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de notitie ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Evaluatie Gezondheidsraadadvies over hielprikscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  RIVM-monitor en ZonMw-onderzoeken onbedoelde zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Handhavings- en nalevingscijfers NVWA tabak 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Preventiebrief t.b.v. Leefstijldebat 24 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kerncijferrapport Nationale Drug Monitor 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 18 maart 2022)

  Besluit: Aan de Griffie Plenair zal worden gevraagd het wetsvoorstel Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (nr. 8) pas in te plannen nadat de Algemene Rekenkamer op 14 april 2022 haar rapport over de aanpak van Zorgfraude heeft gepresenteerd. Zie tevens agendapunt 40.
   
  1. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2021.  De schriftelijke beantwoording op de vragen in de eerste termijn zijn inmiddels ontvangen (35384-21). De behandeling van het wetsvoorstel zal worden voortgezet nadat de technische briefing heeft plaatsgevonden (15/3). 
  2. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 29 september 2021. 
  3. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. 
  4. 35 816 Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021.
  5. 35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021. Aan de griffie plenair is verzocht of dit wetsvoorstel kan worden behandeld voordat het jaarlijkse commissiedebat Zorgverzekeringswet wordt gehouden. 
  6. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 17 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022.  
  7. 35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 17 maart 2022.
  8. 35 515 Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022.
 27. 27

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
  4. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg). Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  5. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
  6. 35 942 Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
  7. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
  8. 35 983 Wet op de Nederlandse Sportraad. Op 14 januari 2022 is het verslag uitgebracht. Op 4 maart 2022 is de Nota n.a.v. het verslag uitgebracht. Ter bespreking of uw commissie het wetsvoorstel gereed acht voor plenaire behandeling.
  9. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht. 
  10. 35 994 Tweede incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022.  Op 15 maart 2022 is het verslag houden een lijst van vragen en antwoorden uitgebracht. Ter bespreking in deze p.v. 
  11. 36 002 Verzamelwet VWS 2022. Op 15 maart 2022 is de nota nav het verslag uitgebracht. Ter bespreking in deze p.v.
  12. 36 010 Derde incidentiele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Op 9 februari 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. 
  13. 36 025 Vierde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Op 25 februari 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht.
 28. 28

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst van de Nota van wijziging. 
  2. 35 971 Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. 
 29. 29

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  Besluit: Ter informatie. 
   
  1. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 28 september 2021). 
  2. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021 en nogmaals tijdens de RvW van 15 maart 2022). 
  3. Debat over de gesloten jeugdzorg (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 9 februari 2022).
  4. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022).
 30. 30

  Overzicht nog te houden tweeminutendebatten

  Er zijn op dit moment geen tweeminutendebatten aangemeld voor de commissie VWS.
 31. 31

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
  1. CD Caribisch Nederland 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
  2. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 3 geagendeerde brieven d.d. 21 juni 2021. 
  3. CD Jeugdbeleid 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 december 2021. 
  4. CD Oorlogsgetroffenen 4 geagendeerde brieven d.d. 8 juli 2021.
  5. CD Voedselveiligheid 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021. 
 32. 32

  Overzicht van te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

  Er zijn op dit moment geen technische briefings voorzien.
 33. 33

  Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken en hoorzittingen

  Besluit: Het nog te plannen RTG Zorg en dwang wordt door de initiatiefnemers ingetrokken. 

  Overzicht van reeds geplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG Leefstijlpreventie, 21 maart 2022 (10.00-13.00 uur).
  2. RTG Sekszorg, 11 april 2022 (12.00-13.30 uur).

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken (RTG's/hoorzitting):
  1. RTG Langere termijn coronabeleid, plannen in samenhang met CD Langere termijn coronabeleid.
  2. RTG Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek hiertoe van het lid Slootweg (CDA) mede namens (inmiddels) de leden Bergkamp (D66) en (inmiddels) De Neef (VVD) gehonoreerd. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel van de initiatiefnemers.  
  3. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  4. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.
 34. 34

  Overzicht van tot aan het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht reeds geplande gesprekken:
  1. Gesprek met IKNL, KWF en NFK over de Nederlandse integrale aanpak van kankerbestrijding d.d. 7 april 2022 (11.00 - 12.30).
  2. Gesprek commissievoorzitter VWS met mevrouw Jana Bittó Cigániková, Lid van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek en voorzitter van het Comité voor Volksgezondheid en de heer Tomáš Lehotský, voorzitter van de commissie gezondheid van het parlement, d.d. 24 mei 2022 (14.00-15.00 uur).  

  Nog te plannen gesprekken:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
  2. Gesprek Ieder(in) over voortgang implementatie VN-verdrag handicap. Met Ieder(in) is afgesproken dat het gesprek pas wordt georganiseerd als bekend is wanneer het plenaire debat VN-verdrag Handicap wordt ingepland.
 35. 35

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Deelname aan gesprek met jonge wetenschappers tijdens de V-100 op maandag 23 mei 2022

  Besluit: De leden Van den Hil (VVD), Van den Berg (CDA) en Den Haan (fractie Den Haan) zullen worden aangemeld voor de deelname aan het gesprek op 23 mei over het thema 'arbeidsmarkt in de zorg'.
 37. 37

  Verzoek om rapporteurs van de verantwoordingsstukken VWS over het jaar 2021

  Besluit: Uw commissie stemt in met het aanstellen van de leden Van den Berg (CDA) en Van Houwelingen (FvD) tot rapporteurs over de verantwoordingsstukken VWS 2021.
  • Deze leden zullen op een later moment een concreet voorstel voor de werkwijze, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (mandaat) aan uw commissie voorleggen.
 38. 38

  Overzicht geplande werkbezoeken

  Besluit: Ter informatie. 

  1. Werkbezoek aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - vrijdag 15 april 2022. 
 39. 39

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar aanpak zorgfraude

 40. 40

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen in verband met aanpassingen met betrekking tot het waarschuwingsetiket voor pluimveevlees en de houdbaarheidsdata van eet- en drinkwaren en enkele technische aanpassingen en van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Geannoteerde agenda van de formele EU-gezondheidsraad van 29 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Passende bekostiging voor integrale geboortezorg inclusief voorhangprocedure aanwijzing aan de NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek van het lid Westerveld (GroenLinks) om de minister van VWS te verzoeken voor maandag 28 maart 2022 te 12.00 uur een feitenrelaas aan de Kamer te doen toekomen over de rol van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het sluiten van de mondkapjesdeal

  Te behandelen:

  Loading data