Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

6 juli 2022
15:00 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • M. van Nispen (SP)
 • R.W. Knops (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • U. Ellian (VVD)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Faillissementswet in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie) (PbEU 2019, L 172) (Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam (introductie gecombineerde geslachtsnaam)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) nr. 2020/1784 (PbEU 2020, L 405/40) (Uitvoeringswet Betekeningsverordening)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Uitvoeringswet EG-bewijsverordening ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (herschikking) (PbEU 2020, L 405/1) (Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overzicht wetsvoorstellen wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 11. 11

  Toekomstagenda internationaal offensief tegen georganiseerde criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toestemming deelname aan het openbare gesprek op 5 juli 2022 over misstanden bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  PMJ (Prognosemodel Justitiële Ketens) -ramingen tot en met 2027

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapportage TU Delft Monitor - online seksueel beeldmateriaal

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tussenbeslissing van de rechtbank Rotterdam van 11 mei 2022 naar aanleiding van verzoekschriften tot beëindiging strafzaak die bij de rechtbank zijn ingediend door twaalf van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarrapportage van de Functionaris Gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitspraak Europees Hof van Justitie over de Richtlijn inzake Passenger Name Records (PNR)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van Nispen en Sneller ter vervanging van nr. 10 over de mogelijkheid van herziening van een strafzaak na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (Kamerstuk 36003-12)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang van de modernisering van het ondernemingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  22942 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de motie van de leden Sneller en Van Nispen over de informatieverstrekking over de ambtelijke bijstand bij het opstellen van amendementen (Kamerstuk 35869-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderzoek naar de kwaliteit van het feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie analyse CBS onderzoek Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Monitoring Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Buitengebruikstelling van voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kabinetsreactie op de evaluatie van de Koninklijke beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders (KBvG)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanpak opvang ontheemden uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgangsbrief boa's juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 10 mei 2022, over het bericht ‘IND maakte zich schuldig aan etnisch profileren’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Maatregelen en situatie asielopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Actuele situatie asielopvang en maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 11 en 12 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken protesten boeren

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Landenbeleid Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Jaarbrief terugkeer vreemdelingen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Besluit en vertrekmoratorium voor Russische dienstplichtigen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanvullende maatregelen ter voorkoming en aanpak van overlast en criminaliteit door asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Toekomstagenda korpscheftaken

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op het eindadvies van de Adviescommissie voor Landelijke Eenheid 'Ruimte voor slagvaardig politiewerk'

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Fiche: Verordening inzake digitalisering visumprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorstel over het aanmerken van overtredingen van EU-sanctiemaatregelen als EU-misdrijf

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Brief van de leden Ellemeet en Segers inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Overzicht commissieactiviteiten

 45. 45

  Verzoek procesbrief inzake Heerenveen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Brievenlijst

 47. 47

  Uitwerking van de strategische procedurevergadering