Procedurevergadering : Procedures en brieven (hybride)

De vergadering is geweest

13 april 2022
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M. van Nispen (SP)
 • R.W. Knops (CDA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • U. Ellian (VVD)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • G. Markuszower (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met de herpositionering van het overeenstemmingsvereiste met betrekking tot rechtspositionele regels met gevolgen voor rechten en plichten van individuele rechterlijke ambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake naleving, controle en handhaving inzet Coronatoegangsbewijs)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Aangifte tegen het Kamerlid Baudet inzake schending van de ambtseed

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tussenrapportage van de tijdelijke onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Vervolgverzoek tot openbaarmaking van het rechtshulpverzoek van de Argentijnse autoriteiten van 24 juni 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen over de tarieven voor tolken en vertalers

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanvraag tot onderzoek bij het WODC om de straftoemeting bij VPT-delicten inzichtelijk te maken en het effect van de mogelijkheid van het OM om de strafeis met 200% te verhogen op de opgelegde straf te onderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarbericht 2021 Inspectie JenV

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Capaciteitstekort forensische artsen NFI

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Plan- en procesevaluatie Wet Middelenonderzoek bij Geweldplegers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ontwikkelingen Landelijke Eenheid: Tussenadvies commissie Schneiders

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Besluiten die in bezwaar zijn genomen op het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) met betrekking tot het Joint Investigation Team dat het neerhalen van vlucht MH17 onderzoekt

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek op 31 maart 2022 over de Wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (Kamerstuk 35958)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het ontwerpbesluit houdende bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de EU van de PNR-wet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken over de ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarverslag 2020 Nationaal Preventie Mechanisme

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Wilders over de motie van de leden Markuszower en Helder over onderzoek naar de invoering van een wetsartikel om verdachten in onbeperkt isolement op te sluiten (Kamerstuk 35925-VI-43)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beleidsreactie rapport RSJ ‘Disciplinair straffen en afzonderen in detentie’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Herziening van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en de Wet politiegegevens (Wpg)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, het Besluit toevoeging mediation en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanpassing van de vergoedingen van rechtsbijstandverleners en mediators (Kamerstuk 31753-247)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  WODC-rapport: "What Works. Psychosociale dienstverlening Slachtofferhulp Nederland"

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitvoering aanpak uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie om meer informatie over het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar hoe de jeugdbescherming is omgegaan met gezinnen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Kabinetsappreciatie voorstel tot wijziging van Europese Migratie- en Veiligheidsfondsen d.d. 8 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Situatie opvang asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Kabinetsreactie op de policy brief 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 maart 2022, over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Appreciatie rapport '‘Discretie te allen tijde’

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken rond de opvang van ontheemden uit Oekraïne in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitstel van vertrek voor amv’s zonder terugkeerbesluit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Toetstemming voor deelname aan een technische briefing van 5 april 2022, over het verloop van de opvang van Oekraïners

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Appreciatie van het amendement van het lid Bikker over het onder de werking van de wet brengen van de aanlegvergunning (Kamerstuk 35764-16) en van de gewijzigde motie van de leden Bikker en Van Nispen over tweejaarlijks inzicht in knelpunten waar bestuursorganen die een verminderd beroep doen op bijstand van het Landelijke Bureau Bibob tegenaan lopen (t.v.v. 35764-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Steeds meer zedenzaken belanden op de plank’ van de NOS, d.d. 23 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie over het wetsvoorstel seksuele misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op het BIT-advies van het Adviescollege ICT-toetsing over ''Realisatie JBZ-systemen Ketenvoorzieningen”

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag van de ingelaste JBZ-Raad van 28 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 7 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Rapport "In de zorg, uit het zicht; Krijgen patiënten goede forensische zorg?"

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aan de vaste commissies - Behandeling van de jaarverantwoording over 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Geplande commissiedebatten

  do 14-04-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Vreemdelingen en asielbeleid (12 brieven) 
  wo 20-04-2022 09.45 - 12.45 uur Commissiedebat Gesubsidieerde rechtsbijstand (3 brieven)
  wo 11-05-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Politie (8 brieven)
  do 12-05-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Drugsbeleid (7 brieven)
  wo 01-06-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Slachtofferbeleid (8 brieven) 
  wo 08-06-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (algemeen) (4 brieven) 
  wo 08-06-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen) (4 brieven) 
  wo 15-06-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs ( 12 brieven) 
  wo 22-06-2022 14.00 - 17.00 uur Commissiedebat Arbitrage, mediation en herstelrecht ( 6 brieven ) 
  wo 06-07-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat Informele JBZ-raad op 11 en 12 juli 2022 in Praag 
  wo 06-07-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat Informele JBZ-raad op 11 en 12 juli 2022 in Praag (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
  do 07-07-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Politie 
  wo 12-10-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg 
  wo 12-10-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
  wo 07-12-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 8 en 9 december 2022 in Brussel
  wo 07-12-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 8 en 9 december 2022 in Brussel (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
 47. 47

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Achterlating van minderjarigen in het buitenland (2 brieven)
  Commissiedebat Adoptie (6 brieven) 
  Commissiedebat Auteursrecht (7 brieven) 
  Commissiedebat Civielrechtelijke onderwerpen (1 brief)
  Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding (4 brieven) 
  Commissiedebat Evaluatie Wet veiligheidsregio's (tot nader order uitgesteld) 
  Commissiedebat Forensisch onderzoek (1 brief)
  Commissiedebat Jaarwisseling (4 brieven)
  Commissiedebat Juridische beroepen (5 brieven)
  Commissiedebat Kansspelen (2 brieven) 
  Commissiedebat Kinderdwangarbeid (3 brieven) 
  Commissiedebat Rechtspraak (4 brieven) 
  Commissiedebat Staats- en bestuursrecht (7 brieven) 
  Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen (3 brieven)
  Commissiedebat Strafrechtketen (1 brief)
  Commissiedebat Terrorisme/extremisme (3 brief)
  Commissiedebat Verzekeringsrecht en slachtoffers (1 brief) 
  Commissiedebat Voortgangsrapportage OM naar aanleiding van het rapport van de commissie Fokkens (Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie) (3 brieven)
 48. 48

  Verzoek tijdige beantwoording Kamervragen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  De wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (36036) selecteren voor een wetenschappelijke toets

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek om een spoedige beantwoording van de minister van Justitie en Veiligheid op de schriftelijk inbreng stand van zaken over de berichtenservice van eMates (24587-828) van 14 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Appgroep(en) commissie JenV

  De commissie stemt in met voorstel om appgroepen aan te maken.
 53. 53

  Het rapport van de werkgroep van der Staaij over de versterking van de functies binnen de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data