Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de omzetting van Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG (PbEU 2020, L 409) (Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Faillissementswet in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie) (PbEU 2019, L 172) (Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie boa pilot verkeershandhaving Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Gegevensuitwisseling op grond van de Wet wapens en munitie tussen het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en de korpschef van de nationale politie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Instellen van een Commissie Wet wapens en munitie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie onderzoek 'Straffen seksueel misbruik minderjarigen'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wob-besluit fraudezaak Pels Rijcken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Capaciteit van het Team Internationale Misdrijven van de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken uitvoering van de motie van het lid Helder c.s. over de onafhankelijkheid en rolzuiverheid in een nieuw onderzoek beter borgen (Kamerstuk 29628-1056)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Verkeersveiligheid van 2 december 2021, over het handhavingsperspectief voor Lichte Elektrische Voertuigen (LEV)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toestemming deelname aan een technische briefing over de Wet Veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Coronamaatregelen DJI

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering van de motie van het lid Helder c.s. over een maximale inspanning voor de erkenning van de aansprakelijkheid door de politie (Kamerstuk 29628-1057)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Veiligheidsmonitor 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wob-besluiten inzake Kaspersky

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) over toezicht door de politie op part. beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Conclusies en aanbevelingen van commissie Spee en reactie van de Korpschef over de gevolgde werkwijzen bij de politie voorafgaand aan de dodelijke aanrijding van een motoragent van de eenheid Rotterdam op 7 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toelichting op de verwerking van persoonsgegevens door de NCAB

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afschrift reactie op de brief van de Kinderombudsman inzake Nederlandse kinderen in de kampen in Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Michon-Derkzen en Kuik over inzicht geven in de toename van structurele operationele capaciteit en programmageld (Kamerstuk 35925-VI-53)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Betrokkenheid slachtoffers bij OM-strafbeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen tweede helft 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift van de reactie van het Kabinet op een zogenaamd ‘Communication from Special Procedures’ van de Special Rapporteur inzake marteling en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang standpunt toekomst interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Invulling motie van het lid Bisschop c.s. over mogelijkheden onderzoeken om betaling van schade ook tijdens detentie af te dwingen (Kamerstuk 35925-VI-95)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken evaluatierapport over het Besluit levenslanggestraften

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang aanpak uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapport ´Evaluatie van artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie. Een empirisch-juridische onderzoek naar de toepassing van artikel 80a Wet RO door de Hoge Raad in de sectoren civiel recht, belastingrecht en strafrecht in de periode 2012-2019´

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie inzake de zesde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek uitstel commissiedebat personen- en familierecht d.d. 24 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over het incident met betrekking tot de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Den Hey-Acker

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Toestemming voor deelname aan de technische briefing over het onderzoek jeugdbeschermingsketen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Landenbeleid Egypte

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken over de algemene veiligheidssituatie in de Engelstalige gebieden in Kameroen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Afschrift brief aan medeoverheden inzake opgave asielopvang en huisvesting vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Appreciatie Raadsaanbevelingen Schengenevaluatie buitengrenzen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verlengen besluit- en vertrekmoratorium Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - Trinidad en Tobago

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Besluit- en vertrekmoratorium voor politieke opposanten uit Sudan

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitkomsten verkenning van de motie van het lid Valstar over de mogelijkheid van een onvrijwillige PCR-test voor het uitzetten van uitgeprocedeerden (Kamerstuk 35925-VI-58)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Landenbeleid Somalië

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Toestemming voor deelname aan de technische briefing over de Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Wijziging au-pairbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 3 en 4 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg Innovatiewet Strafvordering van 7 februari 2022, over inschatting zaaksoverstijgend belang bij prejudiciële procedure, datatoets bij de evaluatie van de pilots en rechtmatig verkregen opnamen als wettig bewijsmiddel

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Appreciatie amendementen ingediend tijdens het wetgevingsoverleg van 7 februari 2022, inzake Innovatiewet Strafvordering

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Groot personeelstekort Politie – Rechercheurs speuren niet maar bewaken ambassades’

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op de motie van het lid Koekkoek over de PNR-richtlijn jaarlijks evalueren (Kamerstuk 29754-633)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Toezegging gedaan tijdens het Vragenuur van 8 februari 2022, over de wijze waarop wordt omgegaan met veiligheids- en spionagerisico’s bij het gebruik van apparatuur door politie en de inlichtingendiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Opgepakte politieman had inzage in alle lopende infiltraties van politie in georganiseerde misdaad'

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 3-4 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Instellen besluit- en vertrekmoratorium Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Aanpak extra opvangplekken Oekraïense vluchtelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van de commissie Meijers over het regeerakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Hoofdlijnen beleid Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 61. 61

  Fiche: Verordening aanpak instrumentalisering op het gebied van migratie en asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Fiche: Mededeling en Richtlijn milieucriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Uitvoering EG-Richtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verslag ingelaste JBZ-Raad Oekraïne 27 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 3-4 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 66. 66

  Richtlijn Tijdelijke Bescherming en Asiel- en Migratiepact op JBZ-raad van 3 en 4 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 27 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Geplande commissiedebatten:

  do 24-03-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Personen- en familierecht
  do 24-03-2022 14.00 - 17.00 uur Commissiedebat Brandweer en crisisbeheersing
  wo 06-04-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Seksueel geweld en kindermisbruik
  do 07-04-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Gesubsidieerde rechtsbijstand
  wo 13-04-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Auteursrecht
  wo 01-06-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Slachtofferbeleid
  wo 08-06-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (algemeen)
  wo 08-06-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
  wo 15-06-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs
  wo 06-07-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat Informele JBZ-raad op 11 en 12 juli 2022 in Praag
  wo 06-07-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat Informele JBZ-raad op 11 en 12 juli 2022 in Praag (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
  wo 12-10-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg
  wo 12-10-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
  wo 07-12-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 8 en 9 december 2022 in Brussel
  wo 07-12-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 8 en 9 december 2022 in Brussel (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
 70. 70

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data