Procedurevergadering

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 17 maart 2022
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 27 januari 2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 17 maart 2022

Deelnemers


Agendapunten

2
Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de omzetting van Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG (PbEU 2020, L 409) (Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten)

Te behandelen:

3
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten

Te behandelen:

4
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie) (PbEU 2019, L 172) (Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie)

Te behandelen:

6
Overzicht wetsvoorstellen wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
21
Conclusies en aanbevelingen van commissie Spee en reactie van de Korpschef over de gevolgde werkwijzen bij de politie voorafgaand aan de dodelijke aanrijding van een motoragent van de eenheid Rotterdam op 7 juli 2021

Te behandelen:

24
Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Michon-Derkzen en Kuik over inzicht geven in de toename van structurele operationele capaciteit en programmageld (Kamerstuk 35925-VI-53)

Te behandelen:

27
Afschrift van de reactie van het Kabinet op een zogenaamd ‘Communication from Special Procedures’ van de Special Rapporteur inzake marteling en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing’

Te behandelen:

32
Rapport ´Evaluatie van artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie. Een empirisch-juridische onderzoek naar de toepassing van artikel 80a Wet RO door de Hoge Raad in de sectoren civiel recht, belastingrecht en strafrecht in de periode 2012-2019´

Te behandelen:

49
Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg Innovatiewet Strafvordering van 7 februari 2022, over inschatting zaaksoverstijgend belang bij prejudiciële procedure, datatoets bij de evaluatie van de pilots en rechtmatig verkregen opnamen als wettig bewijsmiddel

Te behandelen:

53
Toezegging gedaan tijdens het Vragenuur van 8 februari 2022, over de wijze waarop wordt omgegaan met veiligheids- en spionagerisico’s bij het gebruik van apparatuur door politie en de inlichtingendiensten

Te behandelen:

70
Geplande commissiedebatten:

Details

do 24-03-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Personen- en familierecht
do 24-03-2022 14.00 - 17.00 uur Commissiedebat Brandweer en crisisbeheersing
wo 06-04-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Seksueel geweld en kindermisbruik
do 07-04-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Gesubsidieerde rechtsbijstand
wo 13-04-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Auteursrecht
wo 01-06-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Slachtofferbeleid
wo 08-06-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (algemeen)
wo 08-06-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
wo 15-06-2022 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs
wo 06-07-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat Informele JBZ-raad op 11 en 12 juli 2022 in Praag
wo 06-07-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat Informele JBZ-raad op 11 en 12 juli 2022 in Praag (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
wo 12-10-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg
wo 12-10-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
wo 07-12-2022 10.00 - 12.00 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 8 en 9 december 2022 in Brussel
wo 07-12-2022 12.00 - 14.30 uur Commissiedebat JBZ-Raad op 8 en 9 december 2022 in Brussel (vreemdelingen- en asielonderwerpen)