Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie VWS d.d. 25 mei 2022, 10.15 uur; nagekomen agendapunten
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS d.d. 25 mei 2022

Deelnemers


Agendapunten

1
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 25-05-2022

Te behandelen:

2
Brievenlijst

Te behandelen:

3
Brief van het lid Van Meenen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel betreffende Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek

Te behandelen:

4
Brief van de leden Paternotte en Ellemeet inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel betreffende de wijziging van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in verband met de invoering van een verwijsplicht voor de arts

Te behandelen:

25
29
Reactie op de motie van het lid Agema over onderzoek naar de administratielast van zorgmedewerkers in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (Kamerstuk 35651-11)

Te behandelen:

42
Reactie op verzoek commissie over de positie van het kabinet inzake het WK voetbal in Qatar en de stappen om de mensenrechtensituatie onder de aandacht te brengen en te verbeteren

Te behandelen:

43
Geselecteerde Uitvoeringsorganisaties voor Dag van de Publieke Dienstverlening op 23 juni 2022 - Verzoek om deelname door leden aan rondetafelgesprekken en gespreksrondes

Te behandelen:

44
Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 20 mei 2022)

Details

Besluit: Ter informatie.
 1. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2021.  
 2. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Op 17 mei jl. is bij de regeling van werkzaamheden besloten tot een derde termijn.
 3. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. Dit wetsvoorstel is door de commissie aangemerkt als prioritair. Aan de griffier plenair zal worden gevraagd het debat pas in te plannen na ontvangst van het BNC-fiche Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. 
 4. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 17 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022.  
 5. 35 515 Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. Aan de griffie plenair zal worden gevraagd dit wetsvoorstel pas in te plannen na ommekomst van de kabinetsreactie op het ARK-advies zorgfraude. 
 6. 35 983 Wet op de Nederlandse Sportraad. Op 4 maart 2022 is de Nota n.a.v. het verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 23 maart 2022.
 7. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 28 maart 2022 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 6 april 2022.
45
Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

Details

Besluit: Ter informatie.
 
 1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
 2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
 3. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
 4. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
 5. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
 6. 35 942 Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
 7. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
 8. 36 002 Verzamelwet VWS 2022. Op 9 mei 2022 is de nota n.a.v. het nader verslag uitgebracht. Ter bespreking in de p.v. van 25 mei 2022.
 9. 36 096 Vijfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Op 21 april 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. 
46
Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

Details

Besluit: Ter informatie.
 
 1. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst van de Nota van wijziging. Ter bespreking in de procedurevergadering d.d. 25 mei 2022.
 2. 35 971 Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. 
 3. 36 100-XVI Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021. Datum verslag houdende een lijst van vragen is vastgesteld op 25 mei 2022.
 4. 36 086 Zesde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Datum verslag houdende een lijst van vragen is vastgesteld op 25 mei 2022. 
47
Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

Details

Besluit: Ter informatie. 
 
 1. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021 en nogmaals tijdens de RvW van 15 maart 2022). 
 2. Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 15 februari 2022).
 3. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022).
 4. Dertigledendebat over het advies van de NZa over passende acute zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 maart 2022).
 5. Dertigledendebat over het bestuurlijk akkoord inzake de ouderenhuisvesting (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 29 maart 2022).
 6. Dertigledendebat over de sluiting van gespecialiseerde GGZ-instellingen (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 12 april 2022).
 7. Debat over de aanpak van zorgfraude (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 20 april 2022). 
 8. Dertigledendebat over opnamestops op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022). 
 9. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie van VWS ziekenhuizen in de coronacrisis ontmoedigde hun intensive care uit te breiden (aangevraagd door het lid van Haga tijdens de RvW van 17 mei 2022).
48
Overzicht tweeminutendebatten

Details

Besluit: Ter informatie.
 • Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 19/4);
 • Tweeminutendebat GGZ /Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie (CD d.d. 11/05);
 • Passende bekostiging integrale geboortezorg (32279-222);
 • Jeugdbeleid (CD 18/5).
49
Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

Details

Besluit:
 • Het commissiedebat Lange termijn coronabeleid wordt nog voor het zomerreces ingepland op 16 juni a.s. (van 14.30 tot 23.00 uur).
 • Het commissiedebat PGB zal voor het zomerreces worden ingepland (4 uur).
 • Het WGO Jaarverslag wordt naar verwachting verplaatst. De oorspronkelijk hiervoor gereserveerde tijd op 22 juni 2022 wordt gereserveerd voor een gesprek waarin de rapporteurs van de verantwoordingsstukken VWS 2021 hun bevindingen terugkoppelen aan de commissie. 

Reeds ingepland:
 1. Verzamel-CD Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte, 25 mei 2022 (16.00 - 23.00 uur); 
 2. Ontwikkelingen rondom het coronavirus, 1 juni 2022 (14.00-20.00 uur);
 3. Verzamel-CD Medische ethiek / Orgaandonatie, 2 juni 2022 (10.00 - 15.00 uur); 
 4. Verzamel-CD Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie, 7 juni 2022 (17.00 - 22.00 uur);
 5. CD EU-Gezondheidsraad (17 juni 2022) d.d. 8 juni 2022 (14.00-17.00 uur);
 6. Verzamel-CD Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid / Pakketbeheer. 9 juni 2022 (10.00 - 17.00 uur); 
 7. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake Mondzorg: een goed begin is het halve werk, 13 juni 2022 (14.30 - 18.30 uur); 
 8. CD Langere termijn coronabeleid, 16 juni 2022 (14.30 - 23.00 uur). 
 9. WGO Slotwet en jaarverslag VWS over het jaar 2021 (22 juni 2022 (17.00-21.30 uur).
 10. CD Sportbeleid, 29 juni 2022 (10.00 - 14.00);
 11. Verzamel-CD Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg29 juni 2022(14.30 - 19.30 uur);   
 12. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 6 juli 2022 (10.00 - 15.00 uur);
 13. Verzamel-CD Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten, 15 september 2022 (10.00 - 15.00 uur).

Nog in te plannen op een later moment:
 1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021);
 2. CD PGB. De kabinetsreactie op het onderzoek naar de betekenis en waarde van het pgb wordt medio mei 2022 verwacht.
50
Overzicht van ongeplande commissiedebatten

Details

Besluit: Het geagendeerde stuk voor het commissiedebat 'Stand van zaken datalek Deloitte-aanvullend onderzoek inkoop PBM' zal worden geagendeerd voor een commissiedebat over de Mondkapjesdeal. Een commissedebat Caribisch Nederland zal na Prinsjesdag worden ingepland (de staatsstecretaris zal voor de begrotingsbehandeling de bredere visie op de gezondheidszorg in Caribisch Nederland naar de Kamer sturen)
 1. CD Caribisch Nederland 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
 2. CD Governance in de zorgsector 1 geagendeerde brief d.d. 22 april 2022. 
 3. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 3 geagendeerde brieven d.d. 21 juni 2021. 
 4. CD Oorlogsgetroffenen 4 geagendeerde brieven d.d. 8 juli 2021.
 5. CD Stand van zaken datalek Deloitte-aanvullend onderzoek inkoop PBM* 1 geagendeerde brief d.d. 24 november 2021. 
 6. CD Voedselveiligheid 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
 7. CD Wmo 1 geagendeerde brief d.d. 22 april 2022.

* Zie onderstaand agendapunt voor het gevraagde overzicht van stukken inzake het aanvullend onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 
51
Overzicht van brieven inzake het aanvullend onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Details

Besluit: Onderstaande stukken zullen worden geagendeerd voor een commissiedebat Mondkapjesdeal. 
Aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport zal worden verzocht het rapport van het onderzoeksbureau nadat zij dit heeft ontvangen, direct aan de Kamer te doen toekomen. De commissie ontvangt dan op een later moment separaat de Kabinetsreactie op dit rapport.  

Te behandelen:

52
Overzicht van te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

Details

Besluit: Ter informatie. 

Reeds gepland:
 1. Technische briefing Financieel beheer en bedrijfsvoering van het ministerie van VWS, 2 juni 2022 (16.30-18.00 uur);
 2. Technische briefing Algemene Rekenkamer over de Slotwet en Jaarverslag 2021 d.d. 14 juni 2022 (16.30-17.30 uur).

Nog te plannen:
 1. Technische briefing NZa over de acute zorg. 
 2. Technische briefing WHO en Deens 'OMT' in aanvulling op het RTG Langere termijn coronabeleid d.d. 16 juni 2022, te organiseren voor het CD Langere termijn coronabeleid.  
53
Overzicht van tot aan het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

Details

Besluit: Ter informatie.  

Overzicht reeds geplande gesprekken:
 1. Gesprek commissievoorzitter VWS met mevrouw Jana Bittó Cigániková, Lid van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek en voorzitter van het Comité voor Volksgezondheid en de heer Tomáš Lehotský, voorzitter van de commissie gezondheid van het parlement, d.d. 24 mei 2022 (14.00-15.00 uur).  
 2. Gesprek met de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) over jaarverslag 2021. 25 mei 2022 (13.00-14.00 uur). De volgende leden hebben zich aangemeld: Paternotte (D66), Palland (CDA), Arib (PvdA), Ellemeet (GroenLinks), Bikker (ChristenUnie) Van der Staaij (SGP), Den Haan (fractie Den Haan).

Nog te plannen gesprekken:
 1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
54
Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken

Details

Besluit: Ter informatie.  

Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
 1. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
 2. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.