Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

25 mei 2022
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • D. de Neef (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 25-05-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van het lid Van Meenen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel betreffende Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brief van de leden Paternotte en Ellemeet inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel betreffende de wijziging van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in verband met de invoering van een verwijsplicht voor de arts

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet VWS 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Besluitvorming maatregelen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  35870 Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voortgang financieel beheer ministerie van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag formele EU Gezondheidsraad 29 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  EU-voorstel: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens COM (2022) 197 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  De impact van recente Europese ontwikkelingen op Nederlands beleid op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Waardevolle artificiële intelligentie (AI) voor Gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Herijking Grondslagen voor gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Sluiskandidaten tweede helft 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzekerde toegang van patiënten tot nieuwe geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang Integraal Zorgakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  RIVM-advies over de isolatie en mondkapjesplicht luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  RIVM-advies inzake herhaalprik en besluit zomercampagne vaccinatie COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid Van Haga, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2022, over de 75ste WHA van de WHO

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  VWS-monitor mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie toezeggingen en amendementen wetsvoorstel zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (Kamerstuk 35771)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken over de uitvoering van de motie van de leden Westerveld en Van der Laan over het stilleggen van wedstrijden bij spreekkoren (Kamerstuk 35925-XVI-140)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Terugkoppeling gesprek MLZS en Deloitte inzake het aanvullend onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Hoofdlijnen Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken over het verwezenlijken van een sportwet

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op de motie van het lid Agema over onderzoek naar de administratielast van zorgmedewerkers in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (Kamerstuk 35651-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Experiment Wlz-zorg in onderwijstijd

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken uitbreiding van de hielprikscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Diverse rapporten middelengebruik en tabaksontmoediging

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie over het beschikbaar maken van het gordelroosvaccin (Kamerstuk 25295-83)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Berichten over (voorgenomen) sluitingen en financiële positie van ggz-aanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Evaluatierapport 'Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag'

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken wachttijden GGZ (Kamerstuk 25424-602)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rapportage 'monitor casuïstiektafels hoogcomplexe ggz’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Hervormingen jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf (Kamerstukken 31015-243)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Brief van het lid Kuiken inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Brief van de voorzitter van de vaste commissie Koninkrijksrelaties bij de brief Stand van zaken uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over de positie van het kabinet inzake het WK voetbal in Qatar en de stappen om de mensenrechtensituatie onder de aandacht te brengen en te verbeteren

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Geselecteerde Uitvoeringsorganisaties voor Dag van de Publieke Dienstverlening op 23 juni 2022 - Verzoek om deelname door leden aan rondetafelgesprekken en gespreksrondes

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 20 mei 2022)

  Besluit: Ter informatie.
  1. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2021.  
  2. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Op 17 mei jl. is bij de regeling van werkzaamheden besloten tot een derde termijn.
  3. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. Dit wetsvoorstel is door de commissie aangemerkt als prioritair. Aan de griffier plenair zal worden gevraagd het debat pas in te plannen na ontvangst van het BNC-fiche Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. 
  4. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 17 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022.  
  5. 35 515 Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. Aan de griffie plenair zal worden gevraagd dit wetsvoorstel pas in te plannen na ommekomst van de kabinetsreactie op het ARK-advies zorgfraude. 
  6. 35 983 Wet op de Nederlandse Sportraad. Op 4 maart 2022 is de Nota n.a.v. het verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 23 maart 2022.
  7. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 28 maart 2022 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 6 april 2022.
 45. 45

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
  4. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  5. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
  6. 35 942 Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
  7. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
  8. 36 002 Verzamelwet VWS 2022. Op 9 mei 2022 is de nota n.a.v. het nader verslag uitgebracht. Ter bespreking in de p.v. van 25 mei 2022.
  9. 36 096 Vijfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Op 21 april 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. 
 46. 46

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst van de Nota van wijziging. Ter bespreking in de procedurevergadering d.d. 25 mei 2022.
  2. 35 971 Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. 36 100-XVI Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021. Datum verslag houdende een lijst van vragen is vastgesteld op 25 mei 2022.
  4. 36 086 Zesde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Datum verslag houdende een lijst van vragen is vastgesteld op 25 mei 2022. 
 47. 47

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  Besluit: Ter informatie. 
   
  1. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021 en nogmaals tijdens de RvW van 15 maart 2022). 
  2. Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 15 februari 2022).
  3. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022).
  4. Dertigledendebat over het advies van de NZa over passende acute zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 maart 2022).
  5. Dertigledendebat over het bestuurlijk akkoord inzake de ouderenhuisvesting (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 29 maart 2022).
  6. Dertigledendebat over de sluiting van gespecialiseerde GGZ-instellingen (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 12 april 2022).
  7. Debat over de aanpak van zorgfraude (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 20 april 2022). 
  8. Dertigledendebat over opnamestops op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022). 
  9. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie van VWS ziekenhuizen in de coronacrisis ontmoedigde hun intensive care uit te breiden (aangevraagd door het lid van Haga tijdens de RvW van 17 mei 2022).
 48. 48

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.
  • Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 19/4);
  • Tweeminutendebat GGZ /Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie (CD d.d. 11/05);
  • Passende bekostiging integrale geboortezorg (32279-222);
  • Jeugdbeleid (CD 18/5).
 49. 49

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

  Besluit:
  • Het commissiedebat Lange termijn coronabeleid wordt nog voor het zomerreces ingepland op 16 juni a.s. (van 14.30 tot 23.00 uur).
  • Het commissiedebat PGB zal voor het zomerreces worden ingepland (4 uur).
  • Het WGO Jaarverslag wordt naar verwachting verplaatst. De oorspronkelijk hiervoor gereserveerde tijd op 22 juni 2022 wordt gereserveerd voor een gesprek waarin de rapporteurs van de verantwoordingsstukken VWS 2021 hun bevindingen terugkoppelen aan de commissie. 

  Reeds ingepland:
  1. Verzamel-CD Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte, 25 mei 2022 (16.00 - 23.00 uur); 
  2. Ontwikkelingen rondom het coronavirus, 1 juni 2022 (14.00-20.00 uur);
  3. Verzamel-CD Medische ethiek / Orgaandonatie, 2 juni 2022 (10.00 - 15.00 uur); 
  4. Verzamel-CD Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie, 7 juni 2022 (17.00 - 22.00 uur);
  5. CD EU-Gezondheidsraad (17 juni 2022) d.d. 8 juni 2022 (14.00-17.00 uur);
  6. Verzamel-CD Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid / Pakketbeheer. 9 juni 2022 (10.00 - 17.00 uur); 
  7. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake Mondzorg: een goed begin is het halve werk, 13 juni 2022 (14.30 - 18.30 uur); 
  8. CD Langere termijn coronabeleid, 16 juni 2022 (14.30 - 23.00 uur). 
  9. WGO Slotwet en jaarverslag VWS over het jaar 2021 (22 juni 2022 (17.00-21.30 uur).
  10. CD Sportbeleid, 29 juni 2022 (10.00 - 14.00);
  11. Verzamel-CD Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg29 juni 2022(14.30 - 19.30 uur);   
  12. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 6 juli 2022 (10.00 - 15.00 uur);
  13. Verzamel-CD Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten, 15 september 2022 (10.00 - 15.00 uur).

  Nog in te plannen op een later moment:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021);
  2. CD PGB. De kabinetsreactie op het onderzoek naar de betekenis en waarde van het pgb wordt medio mei 2022 verwacht.
 50. 50

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Het geagendeerde stuk voor het commissiedebat 'Stand van zaken datalek Deloitte-aanvullend onderzoek inkoop PBM' zal worden geagendeerd voor een commissiedebat over de Mondkapjesdeal. Een commissedebat Caribisch Nederland zal na Prinsjesdag worden ingepland (de staatsstecretaris zal voor de begrotingsbehandeling de bredere visie op de gezondheidszorg in Caribisch Nederland naar de Kamer sturen)
  1. CD Caribisch Nederland 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
  2. CD Governance in de zorgsector 1 geagendeerde brief d.d. 22 april 2022. 
  3. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 3 geagendeerde brieven d.d. 21 juni 2021. 
  4. CD Oorlogsgetroffenen 4 geagendeerde brieven d.d. 8 juli 2021.
  5. CD Stand van zaken datalek Deloitte-aanvullend onderzoek inkoop PBM* 1 geagendeerde brief d.d. 24 november 2021. 
  6. CD Voedselveiligheid 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
  7. CD Wmo 1 geagendeerde brief d.d. 22 april 2022.

  * Zie onderstaand agendapunt voor het gevraagde overzicht van stukken inzake het aanvullend onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 
 51. 51

  Overzicht van brieven inzake het aanvullend onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

  Besluit: Onderstaande stukken zullen worden geagendeerd voor een commissiedebat Mondkapjesdeal. 
  Aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport zal worden verzocht het rapport van het onderzoeksbureau nadat zij dit heeft ontvangen, direct aan de Kamer te doen toekomen. De commissie ontvangt dan op een later moment separaat de Kabinetsreactie op dit rapport.  

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Overzicht van te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

  Besluit: Ter informatie. 

  Reeds gepland:
  1. Technische briefing Financieel beheer en bedrijfsvoering van het ministerie van VWS, 2 juni 2022 (16.30-18.00 uur);
  2. Technische briefing Algemene Rekenkamer over de Slotwet en Jaarverslag 2021 d.d. 14 juni 2022 (16.30-17.30 uur).

  Nog te plannen:
  1. Technische briefing NZa over de acute zorg. 
  2. Technische briefing WHO en Deens 'OMT' in aanvulling op het RTG Langere termijn coronabeleid d.d. 16 juni 2022, te organiseren voor het CD Langere termijn coronabeleid.  
 53. 53

  Overzicht van tot aan het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht reeds geplande gesprekken:
  1. Gesprek commissievoorzitter VWS met mevrouw Jana Bittó Cigániková, Lid van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek en voorzitter van het Comité voor Volksgezondheid en de heer Tomáš Lehotský, voorzitter van de commissie gezondheid van het parlement, d.d. 24 mei 2022 (14.00-15.00 uur).  
  2. Gesprek met de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) over jaarverslag 2021. 25 mei 2022 (13.00-14.00 uur). De volgende leden hebben zich aangemeld: Paternotte (D66), Palland (CDA), Arib (PvdA), Ellemeet (GroenLinks), Bikker (ChristenUnie) Van der Staaij (SGP), Den Haan (fractie Den Haan).

  Nog te plannen gesprekken:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
 54. 54

  Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  2. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.
 55. 55

  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van de vervaldatum van artikel 6ba van de Wet publieke gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zorgverzekeringswet 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verslag van een schriftelijk overleg over de structurele implementatie NIPT (Kamerstuk 29323-169)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 58. 58

  Apenpokken

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Stand van zaken rotavirus-, griep- en HPV-vaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op de petitie ‘’Verscheurkalender’’

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Overgang nieuwe rekenmethode COVID-19 vaccinatiegraad

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Stand van zaken corona Wob-aanpak

  Te behandelen:

  Loading data