Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

12 mei 2022
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • L.M. Werner (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • M. Agema (PVV)
 • F. Sahla (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 12-05-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Zesde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorhang ontwerpbesluit houdende zesde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een schriftelijk overleg over onder andere de geannoteerde agenda van de formele EU-gezondheidsraad van 29 maart 2022 (deel 2) (Kamerstuk 21501-31-657)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Reactie op uitvoering van de motie van het lid Van den Berg over de ervaringen en resultaten in kaart brengen van systemen met kunstmatige intelligentie ten behoeve van de aanrijtijden (Kamerstuk 29247-347)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tekort aan het geneesmiddel Visudyne (verteporfine)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie om een spoedige reactie te geven op het bericht 'Met corona aan het werk ook positief geteste zorgmedewerkers ingezet in ziekenhuizen'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het bericht over het Alzheimercentrum Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bevindingen en verkenning toekomstbestendigheid Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg Sport en Bewegen van 2 december 2021, over zwemvaardigheid en zwemveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken subsidieregeling Coronabanen in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken aanvullend onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Appreciatie motie van het lid Van Esch c.s. over een einde aan frisdrank- en snoepautomaten op scholen (Kamerstuk 35925-XVI-65)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vertrouwelijke brief inzake schikking

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag houdende lijst van vragen en antwoorden over de reactie op verzoek commissie om een juridische analyse openstelling Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis (Kamerstuk 34104-351)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Interbestuurlijk toezicht Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vervolg coördinerende aanpak implementatie van het VN-verdrag handicap

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Evaluatie programma Onbeperkt meedoen! 2018 - 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg stand van zaken besluitvorming Facultatief Protocol VN-verdrag Handicap (Kamerstuk 33826-37)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Wetenschappelijke factsheet uithuisplaatsingen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 6 mei 2022)

  Besluit: Ter informatie.
  1. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2021.  
  2. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. De stemmingen zijn voorzien op 10 mei 2022.
  3. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. Dit wetsvoorstel is door de commissie aangemerkt als prioritair. Aan de griffier plenair zal worden gevraagd het debat pas in te plannen na ontvangst van het BNC-fiche Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. 
  4. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 17 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022.  
  5. 35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 17 maart 2022.
  6. 35 515 Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. Aan de griffie plenair zal worden gevraagd dit wetsvoorstel pas in te plannen na ommekomst van de kabinetsreactie op het ARK-advies zorgfraude. 
  7. 35 983 Wet op de Nederlandse Sportraad. Op 4 maart 2022 is de Nota n.a.v. het verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 23 maart 2022.
  8. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 28 maart 2022 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 6 april 2022.
 25. 25

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
  4. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  5. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
  6. 35 942 Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
  7. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
  8. 36 002 Verzamelwet VWS 2022. Op 15 maart 2022 is de nota nav het verslag uitgebracht. Op 1 april 2022 is het nader verslag uitgebracht. 
  9. 36 096 Vijfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Op 21 april 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. 
 26. 26

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst van de Nota van wijziging. 
  2. 35 971 Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. 
 27. 27

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  Besluit: Ter informatie. 
   
  1. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021 en nogmaals tijdens de RvW van 15 maart 2022). 
  2. Debat over de gesloten jeugdzorg (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 9 februari 2022).
  3. Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 15 februari 2022).
  4. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022).
  5. Dertigledendebat over het bestuurlijk akkoord inzake de ouderenhuisvesting (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 29 maart 2022).
  6. Dertigledendebat over de sluiting van gespecialiseerde GGZ-instellingen (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 12 april 2022).
  7. Debat over de aanpak van zorgfraude (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 20 april 2022). 
  8. Dertigledendebat over opnamestops op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022).  
 28. 28

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.
  • Wijziging van het Opiumwetbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet (25 954, nr. 3); 
  • Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 19/4);
  • Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz (CD 21/4).                                                                                       
 29. 29

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

  Besluit: Het verzamel-CD Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie (nr. 2) wordt ingepland op 7 juni a.s. van 17.00 tot 22.00 uur.


  Reeds ingepland:
  1. Verzamel-CD GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie, 11 mei 2022 (10.00-15.00 uur; 
  2. Verzamel-CD Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie (*) 12 mei 2022 (14.30 - 19.30 uur); tot nader order uitgesteld i.v.m. de aanwezigheid van de staatssecretaris van VWS bij het plenaire debat over uithuisplaatsingen van kinderen.  
  3. CD Jeugdbeleid, 18 mei 2022 (13.00-18.00 uur);
  4. Verzamel-CD Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte, 25 mei 2022 (16.00 - 23.00 uur); 
  5. CD Langere termijn coronabeleid, 1 juni 2022 (14.00 - 20.00 uur). 
  6. Verzamel-CD Medische ethiek / Orgaandonatie2 juni 2022 (10.00 - 15.00 uur); 
  7. CD EU-Gezondheidsraad (17 juni 2022) d.d. 8 juni 2022 (14.00-17.00 uur);
  8. Verzamel-CD Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid / Pakketbeheer. 9 juni 2022 (10.00 - 17.00 uur); 
  9. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake Mondzorg: een goed begin is het halve werk, 13 juni 2022 (14.30 - 18.30 uur); 
  10. WGO Slotwet en jaarverslag VWS over het jaar 2021 (22 juni 2022 (17.00-21.30 uur).
  11. CD Sportbeleid, 29 juni 2022 (10.00 - 14.00);
  12. Verzamel-CD Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg29 juni 2022(14.30 - 19.30 uur);   
  13. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 6 juli 2022 (10.00 - 15.00 uur);
  14. Verzamel-CD Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten, 15 september 2022 (10.00 - 15.00 uur).

  Nog in te plannen op een later moment:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021);
  2. CD PGB. De kabinetsreactie op het onderzoek naar de betekenis en waarde van het pgb wordt medio mei 2022 verwacht.
 30. 30

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
  1. CD Caribisch Nederland 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
  2. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 3 geagendeerde brieven d.d. 21 juni 2021. 
  3. CD Oorlogsgetroffenen 4 geagendeerde brieven d.d. 8 juli 2021.
  4. CD Stand van zaken datalek Deloitte-aanvullend onderzoek inkoop PBM 1 geagendeerde brief d.d. 24 november 2021. 
  5. CD Voedselveiligheid 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
 31. 31

  Overzicht van te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

  Besluit: Ter informatie. 

  Reeds gepland:
  1. Technische briefing d.d. 12 mei 2022 (9.30-10.15 uur) Wetenschapstoets over de brief Langere termijn coronabeleid ter voorbereiding van het commissiedebat Langere termijn coronabeleid d.d. 1 juni 2022.
  Nog te plannen:
  1. Technische briefing NZa over de acute zorg, te houden voor het verzamel-CD d.d. 25 mei 2022.
  2. Technische briefing Algemene Rekenkamer over de Slotwet en Jaarverslag 2021. Nog te plannen.
 32. 32

  Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht van reeds geplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG Langere termijn coronabeleid, 16 mei 2022 (10.00-18.00 uur). Separaat worden daarbij georganiseerd, zo mogelijk in de week voorafgaand aan 16 mei: gesprek WHO en gesprek Wetenschapstoets.

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  2. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.
 33. 33

  Data procedurevergaderingen september t/m december 2022

  woensdag 07-09-2022 10.15 - 11.30             
  woensdag 28-09-2022 10.15 - 11.30             
  woensdag 12-10-2022 10.15 - 11.30             
  Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  woensdag 02-11-2022 10.15 - 11.30              
  woensdag 16-11-2022 10.15 - 11.30       
  woensdag 30-11-2022 10.15 - 11.30 
  woensdag 14-12-2022 10.15 - 11.30                         
  woensdag 21-12-2022 10.15 - 11.30             
  Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023
 34. 34

  Overzicht van tot aan het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht reeds geplande gesprekken:
  1. Gesprek met de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving over het rapport 'Leven met het einde in zicht' over palliatieve zorg. 10 mei 2022 (17.00-18.00 uur).
  2. Gesprek commissievoorzitter VWS met mevrouw Jana Bittó Cigániková, Lid van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek en voorzitter van het Comité voor Volksgezondheid en de heer Tomáš Lehotský, voorzitter van de commissie gezondheid van het parlement, d.d. 24 mei 2022 (14.00-15.00 uur).  
  3. Gesprek met de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) over jaarverslag 2021. 25 mei 2022 (13.00-14.00 uur).

  Nog te plannen gesprekken:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
  2. Gesprek Ieder(in) over voortgang implementatie VN-verdrag handicap. Aan Ieder(in) is voorgelegd het gesprek geen doorgang meer te laten vinden in verband met het vervallen van het plenaire debat VN-verdrag Handicap. 
 35. 35

  Verzoek tot uitstel commissiedebat langere termijn coronabeleid 1 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voorhang beschikbaarheidbijdrage academische zorg (BBAZ) per 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van een schriftelijk overleg over passende bekostiging voor integrale geboortezorg (Kamerstuk 32279-221)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over een brief met betrekking tot de vergoeding van een IUI (intra-uterine inseminatie) behandeling vanuit de subsidieregeling KID (Kunsmatige Inseminatie met Donorzaad)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Huisartsenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voortgang transgenderzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op het onderzoek van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) over de toekomst van de bloedvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over de toename van acute hepatitis van onbekende oorzaak onder kinderen en de reeds uitgevoerde levertransplantaties in de afgelopen weken in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek MIND, mede namens ExPex, tot aanbieding petitie "Stop de bezuiniging in de jeugdzorg en de heffing van een eigen bijdrage en het inkorten van de behandelduur" d.d. 17 mei 2022

 44. 44

  Verzoek om een reactie op de Wetenschapstoets over de brief Lange termijn aanpak COVID-19 (Kamerstuk 25 295, nr. 1834); te ontvangen vóór het nog te plannen commissiedebat Langere termijn coronabeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data