Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

20 april 2022
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • W. Paulusma (D66)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • M. Agema (PVV)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 20-04-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Voorbereiding Koninklijk Besluit houdende de zesde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba in verband met het algeheel versoepelen van maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzoek tot uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) (Kamerstuk 35824)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening.

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Gevolgen situatie Oekraïne op VWS terrein

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken geavanceerde therapieën

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overstapseizoen 2021-2022 en het keuzeproces van verzekerden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezegging gedaan tijdens het debat wijziging van de Zorgverzekeringswet (Zvw) van 6 april 2022, over onderzoeken naar polissen met beperkende voorwaarden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang financieel beheer ministerie van VWS (Kamerstuk 35925-XVI-28)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Afschrift reactie op brief van Techleap.nl over een kennismakingsgesprek

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  NZa informatiekaart acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de door het ministerie gedane tekstsuggesties en verduidelijkende vragen op OMT-adviezen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsagenda pandemische paraatheid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Structurele implementatie NIPT

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verantwoording van subsidies verleend op grond van subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Advies van de Nederlands Sportraad over de doorontwikkeling van de paralympische topsport, getiteld ‘Gelijkwaardig en inclusief’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 december 2021, over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Onderzoeksrapport van XpertiseZorg over 'Burgers in de boardroom'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Advies van het College voor de Rechten van de Mens over de mogelijkheden om meer uren werken te stimuleren via de arbeidsvoorwaarden

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Eindadvies van de Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beleidsreactie op het 'Samenvattend rapport uitvoering Wlz 2020-2021'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzamelbrief Langdurige Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken over de doordecentralisatie van beschermd wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapport “Tabaksaccessoires. Producten die tabak aantrekkelijk maken” van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Opiumwetbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van lachgas op deze lijst (Kamerstuk 35954-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  RIVM-advies over de nu nog geldende COVID-19 maatregelen en SMER

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op Gezondheidsraadadvies over Moderna-vaccin bij kinderen van 6 tot en met 11 jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanvullende informatie aangaande betrokkenheid bij de mondkapjesdeal met Relief Goods Alliance B.V. (RGA)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Overzicht van de rondgang van de werkgroep versterking functies Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek voorzitter commissie VWS om versneld een voorbereidingsgroep in te stellen om de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de parlementaire enquête naar de aanpak van de coronapandemie ter hand te nemen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitnodiging Dag van de van de Publieke Dienstverlening d.d. 23 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rapport 'Een zorgelijk gebrek aan daadkracht; Onderzoek naar de effectiviteit van zorgfraudebestrijding'

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Amhaouch en Palland over verkennen hoe problemen als gevolg van verschillende coronaregels in de grensregio's voorkomen kunnen worden (Kamerstuk 35420-444)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 15 april 2022)

  Besluit: Ter informatie
  1. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2021.  
  2. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 29 september 2021. 
  3. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. Dit wetsvoorstel is door de commissie aangemerkt als prioritair.
  4. 35 816 Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. De stemmingen zijn voorzien op 19 april 2022.
  5. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 17 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022.  
  6. 35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 17 maart 2022.
  7. 35 515 Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. 
  8. 35 983 Wet op de Nederlandse Sportraad. Op 4 maart 2022 is de Nota n.a.v. het verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 23 maart 2022.
  9. 36 042 Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19. De stemmingen zijn voorzien op 19 april 2022.
  10. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 28 maart 2022 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 6 april 2022.
 39. 39

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
  4. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  5. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
  6. 35 942 Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
  7. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
  8. 36 002 Verzamelwet VWS 2022. Op 15 maart 2022 is de nota nav het verslag uitgebracht. Op 1 april 2022 is het nader verslag uitgebracht. 
 40. 40

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst van de Nota van wijziging. 
  2. 35 971 Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. 36 096 Vijfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Datum inbreng verslag houdende een lijst met vragen vastgesteld op 20 april 2022.
 41. 41

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  Besluit: Ter informatie. 
   
  1. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 28 september 2021). 
  2. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021 en nogmaals tijdens de RvW van 15 maart 2022). 
  3. Debat over de gesloten jeugdzorg (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 9 februari 2022).
  4. Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 15 februari 2022).
  5. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022).
  6. Dertigledendebat over het bestuurlijk akkoord inzake de ouderenhuisvesting (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 29 maart 2022).
  7. Dertigledendebat over de sluiting van gespecialiseerde GGZ-instellingen (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 12 april 2022).
 42. 42

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.
  1. Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg / PGB / Wijkverpleging /Wmo (CD 31/3)
 43. 43

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

  Besluit: De commissie besluit het CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg (nr. 3) en het CD GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie (nr. 14) om ruilen, indien mogelijk. 

  Reeds ingepland:
  1. CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus, 19 april 2022 (16.30-22.30 uur); 
  2. Verzamel-CD Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz, 21 april 2022 (10.00-15.00 uur);
  3. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 11 mei 2022 (10.00 - 15.00 uur);
  4. Verzamel-CD Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie, 12 mei 2022 (14.30 - 19.30 uur);
  5. CD Jeugdbeleid, 18 mei 2022 (13.00-18.00 uur);
  6. Verzamel-CD Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte, 25 mei 2022 (16.00 - 23.00 uur); 
  7. CD Langere termijn coronabeleid, 1 juni 2022 (14.00 - 20.00 uur). 
  8. Verzamel-CD Medische ethiek / Orgaandonatie2 juni 2022 (10.00 - 15.00 uur); 
  9. CD EU-Gezondheidsraad (17 juni 2022) d.d. 8 juni 2022 (14.00-17.00 uur);
  10. Verzamel-CD Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid / Pakketbeheer. 9 juni 2022 (10.00 - 17.00 uur); 
  11. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake Mondzorg: een goed begin is het halve werk, 13 juni 2022 (14.30 - 18.30 uur); 
  12. CD Sportbeleid, 29 juni 2022 (10.00 - 14.00);
  13. Verzamel-CD Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg29 juni 2022(14.30 - 19.30 uur);   
  14. Verzamel-CD GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie. 06 juli 2022 (10.00 - 14.00 uur).
  15. Verzamel-CD Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten, 15 september 2022 (10.00 - 15.00 uur).

  Nog in te plannen op een later moment:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021);
  2. CD PGB. De kabinetsreactie op het onderzoek naar de betekenis en waarde van het pgb wordt medio mei 2022 verwacht.
  3. WGO Slotwet en jaarverslag 2021.
 44. 44

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
  1. CD Caribisch Nederland 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
  2. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 3 geagendeerde brieven d.d. 21 juni 2021. 
  3. CD Oorlogsgetroffenen 4 geagendeerde brieven d.d. 8 juli 2021.
  4. CD Voedselveiligheid 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
 45. 45

  Overzicht van te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

  Besluit: Ter informatie. 

  Reeds gepland:
  1. Technische briefing d.d. 12 mei 2022 (9.30-10.15 uur) Wetenschapstoets over de brief Langere termijn coronabeleid ter voorbereiding van het commissiedebat Langere termijn coronabeleid d.d. 1 juni 2022.
  Nog te plannen:
  1. Technische briefing NZa over de acute zorg, te houden voor het verzamel-CD d.d. 25 mei 2022.
  2. Technische briefing Algemene Rekenkamer over de Slotweg en Jaarverslag 2021. Nog te plannen.
 46. 46

  Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken en hoorzittingen

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht van reeds geplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG Langere termijn coronabeleid, 16 mei 2022 (10.00-18.00 uur). Separaat worden daarbij georganiseerd, zo mogelijk in de week voorafgaand aan 16 mei: gesprek WHO en gesprek Wetenschapstoets.

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  2. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.
 47. 47

  Overzicht van tot aan het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht reeds geplande gesprekken:
  1. Gesprek met IKNL, KWF en NFK over de Nederlandse integrale aanpak van kankerbestrijding. Voorgestelde datum (was 7 april): do 21-04-2022 15.30 - 17.00 uur.  
  2. Gesprek commissievoorzitter VWS met mevrouw Jana Bittó Cigániková, Lid van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek en voorzitter van het Comité voor Volksgezondheid en de heer Tomáš Lehotský, voorzitter van de commissie gezondheid van het parlement, d.d. 24 mei 2022 (14.00-15.00 uur).  
  3. Gesprek met de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving over het rapport 'Leven met het einde in zicht' over palliatieve zorg. Voorgestelde datum: 10 mei 2022 (17.00-18.00 uur).
  4. Gesprek met de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) over jaarverslag 2021. Voorgestelde datum: 25 mei 2022.

  Nog te plannen gesprekken:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
  2. Gesprek Ieder(in) over voortgang implementatie VN-verdrag handicap. Met Ieder(in) is afgesproken dat het gesprek pas wordt georganiseerd als bekend is wanneer het plenaire debat VN-verdrag Handicap wordt ingepland.
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie over aanvraag Wlz-indicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzoek FNV Zorg & Welzijn tot aanbieding petitie m.b.t. jeugdzorg d.d. 18 mei 2022