Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

6 april 2022
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • W. Paulusma (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 6 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Mededeling

  De voorzitter kondigt aan dat het Presidium een besluit heeft genomen over het verzoek van de commissie om een voorbereidingsgroep uit de commissie (die een opdracht gaat formuleren voor een tijdelijke commissie parlementaire enquête naar de aanpak van de corona pandemie) eerder te laten aanvangen met haar werkzaamheden. Nadere (formele) informatie volgt.
 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg (TK 35943)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (TK 36042)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele EU-gezondheidsraad van 10 februari 2022 (deel 2) (Kamerstuk 21501-31-647)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Mesh-implantaten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  RIVM Jaarrapportage voortgang Pre Expositie Profylaxe (PrEP)-verstrekking

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Correctie RIVM Jaarrapportage voortgang PrEP-verstrekking

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport 'Verkenning afrekening eigen risico ggz'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport van de evaluatie van de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Regeling LZA/LP)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoek ‘geen bezwaar’ en communicatie Donorregister 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over de aankondiging sluiskandidaten eerste helft 2022 (Kamerstuk 29477-733)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over besluit aanbieden boostvaccinatie 12 t/m 17 jaar (Kamerstuk 25295-1809)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Eerste voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie actieplan voedselveiligheid en actuele ontwikkelingen binnen het voedselveiligheidsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzamelbrief COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie inzake de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op advies Gezondheidsraad “Heroverweging tweede boostervaccinatie tegen COVID-19”

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Opties voor een wettelijke grondslag voor maatregelen ter bestrijding van covid-19 op de lange termijn

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Jaarverslag 2021 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Eindrapport Ontregelbus en onderzoek impact covid-19 op regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over de rol van de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport in 2020 bij het sluiten van de mondkapjesdeal

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 maart 2022, over de mondkapjesdeal

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Evaluatie en vervolg subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van een schriftelijk overleg over de wetsevaluatie Wvggz-Wzd eerste fase (Kamerstuk 25424-598)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Februariadvies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de benutting van het budgettaire kader Wlz voor 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken aanpak acute problematiek in de jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de formele EU-gezondheidsraad van 29 maart 2022 (Kamerstuk 21501-31-657)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Hoofdlijnenbrief toekomst Wmo

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Briefadvies wetenschappelijke adviescommissie Eén tegen eenzaamheid

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 1 april 2022)

  Besluit: De commissie wil prioriteit geven aan de plenaire behandeling van nr. 3 (Wegiz). 
  1. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2021.  
  2. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 29 september 2021. 
  3. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. 
  4. 35 816 Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021.
  5. 35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021. Aan de griffie plenair is verzocht of dit wetsvoorstel kan worden behandeld voordat het jaarlijkse commissiedebat Zorgverzekeringswet wordt gehouden. 
  6. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 17 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022.  
  7. 35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 17 maart 2022.
  8. 35 515 Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. Aan de Griffie plenair is gevraagd het wetsvoorstel pas in te plannen nadat op 14 april de technische briefing door de ARK over Zorgfraude heeft plaatsgevonden. 
  9. 35 983 Wet op de Nederlandse Sportraad. Op 4 maart 2022 is de Nota n.a.v. het verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 23 maart 2022.
 36. 36

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
  4. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  5. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
  6. 35 942 Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
  7. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  Op 28 maart 2022 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Ter bespreking in de p.v. 6 april 2022.
  8. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht. 
  9. 36 010 Derde incidentiele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Op 9 februari 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. 
  10. 36 025 Vierde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Op 25 februari 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht.
  11. 36 002 Verzamelwet VWS 2022. Op 15 maart 2022 is de nota nav het verslag uitgebracht. Op 1 april 2022 is het nader verslag uitgebracht. 
  12. 36 042 Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Op 31 maart 2022 is de Nota n.a.v. het verslag ontvangen. Ter bespreking in de p.v. 6 april 2022. 
 37. 37

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst van de Nota van wijziging. 
  2. 35 971 Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. 36 096 Vijfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Datum inbreng verslag houdende een lijst met vragen vastgesteld op 20 april 2022.
 38. 38

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  Besluit: Ter informatie. 
   
  1. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 28 september 2021). 
  2. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021 en nogmaals tijdens de RvW van 15 maart 2022). 
  3. Debat over de gesloten jeugdzorg (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 9 februari 2022).
  4. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022).
  5. Debat over de mondkapjesdeal (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 29 maart 2022).
  6. Dertigledendebat over het bestuurlijk akkoord inzake de ouderenhuisvesting (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 29 maart 2022).
 39. 39

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.
  1. Leefstijlpreventie (CD 24/3)
  2. Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg / PGB / Wijkverpleging /Wmo (CD 31/3)
 40. 40

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

  Besluit: Ter informatie.

  Reeds ingepland:
  1. CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus, 19 april 2022 (16.30-22.30 uur); 
  2. NO  Initiatiefnota van de leden Agema en Wilders: “Zorg van Nationaal Belang. Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag” (TK 35766), 11 april 2022 (14.30 tot 18.30 uur);
  3. Verzamel-CD Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz, 21 april 2022 (10.00-15.00 uur);
  4. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 11 mei 2022 (10.00 - 15.00 uur);
  5. Verzamel-CD Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie, 12 mei 2022 (14.30 - 19.30 uur);
  6. CD Jeugdbeleid, 18 mei 2022 (13.00-18.00 uur);
  7. Verzamel-CD Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte, 25 mei 2022 (16.00 - 23.00 uur); 
  8. Verzamel-CD Medische ethiek / Orgaandonatie2 juni 2022 (10.00 - 15.00 uur); 
  9. CD EU-Gezondheidsraad (17 juni 2022) d.d. 8 juni 2022 (14.00-17.00 uur);
  10. Verzamel-CD Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid / Pakketbeheer. 9 juni 2022 (10.00 - 17.00 uur); 
  11. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake Mondzorg: een goed begin is het halve werk, 13 juni 2022 (14.30 - 18.30 uur); 
  12. CD Sportbeleid, 29 juni 2022 (10.00 - 14.00);
  13. Verzamel-CD Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg29 juni 2022(14.30 - 19.30 uur);   
  14. Verzamel-CD GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie. 06 juli 2022 (10.00 - 14.00 uur).
  15. Verzamel-CD Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten, 15 september 2022 (10.00 - 15.00 uur);

  Nog in te plannen op een later moment:
  1. CD Langere termijn coronabeleid (stond gepland op 3 november 2021). Datumoptie: 1 juni 2022 (14.00 - 20.00 uur); 
  2. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021);
  3. CD PGB. De kabinetsreactie op het onderzoek naar de betekenis en waarde van het pgb wordt medio mei 2022 verwacht.
 41. 41

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
  1. CD Caribisch Nederland 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
  2. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 3 geagendeerde brieven d.d. 21 juni 2021. 
  3. CD Oorlogsgetroffenen 4 geagendeerde brieven d.d. 8 juli 2021.
  4. CD Voedselveiligheid 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
 42. 42

  Overzicht van te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

  Besluit: Nr. 2, de technische briefing ARK over zorgfraude, kan doorgang vinden. De leden De Neef (VVD), Van Wijngaarden (VVD), Werner (CDA), Van den Berg (CDA) en Sahla (D66) hebben zich hiervoor aangemeld. Aan leden die onverhoopt verhinderd zijn, wordt verzocht een vervanger aan te zoeken.  
  1. Technische briefing NZa over de acute zorg, te houden voor het verzamel-CD d.d. 25 mei 2022.
  2. Technische briefing Algemene Rekenkamer over zorgfraude d.d. 14 april 2022. In de inventarisatie hebben de leden De Neef (VVD) en Werner (CDA) zch aangemeld. Een activiteit kan doorgang vinden indien minimaal vier leden zich hebben aangemeld.  
  3. Technische briefing Mondkapjesdeal met Relief Goods Alliance B.V. d.d. 5 april 2022.
 43. 43

  Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken en hoorzittingen

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht van reeds geplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG Sekszorg, 11 april 2022 (12.00-13.30 uur).

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken (RTG's/hoorzitting):
  1. RTG/Hoorzitting Langere termijn coronabeleid, datumoptie 16 mei (10.00-18.00 uur). 
  2. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  3. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.
 44. 44

  Overzicht van tot aan het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht reeds geplande gesprekken:
  1. Gesprek met IKNL, KWF en NFK over de Nederlandse integrale aanpak van kankerbestrijding d.d. 7 april 2022 (11.00 - 12.30), tot nader order uitgesteld. In verband met het plenaire debat over de mondkapjesdeal zal een nieuwe datum worden gezocht.
  2. Gesprek commissievoorzitter VWS met mevrouw Jana Bittó Cigániková, Lid van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek en voorzitter van het Comité voor Volksgezondheid en de heer Tomáš Lehotský, voorzitter van de commissie gezondheid van het parlement, d.d. 24 mei 2022 (14.00-15.00 uur).  

  Nog te plannen gesprekken:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
  2. Gesprek Ieder(in) over voortgang implementatie VN-verdrag handicap. Met Ieder(in) is afgesproken dat het gesprek pas wordt georganiseerd als bekend is wanneer het plenaire debat VN-verdrag Handicap wordt ingepland.
  3. Gesprek met de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving over het rapport 'Leven met het einde in zicht' over palliatieve zorg.
  4. Gesprek met de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) over jaarverslag 2021.
 45. 45

  Overzicht geplande werkbezoeken

  Besluit: Ter informatie. 

  1. Werkbezoek aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - vrijdag 15 april 2022.
 46. 46

  Behandelschema van de jaarverantwoording over 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Vijfde incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Derde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022 (Kamerstuk 36010)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Vierde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022 (Kamerstuk 36025)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Aanwijzing aan de NZa voor het verschijnen ter zitting en voor de zorg tijdens onvrijwillige opname op grond van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Lange termijn aanpak COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Kabinetsreactie op het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Aanpak Coronacrisis, Deel 1’

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek ActiZ tot aanbieding petitie m.b.t. huidige stand van zaken in de verpleeghuiszorg d.d. 19 april 2022

 54. 54

  Verzoek Nationaal Comité 4 en 5 mei om delegatie samen te stellen voor Nationale Herdenking 2022