Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

23 februari 2022
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 23-02-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Bespreken werkwijze commissie VWS en kennisagenda na afloop van de procedurevergadering op 9 maart 2022.

  De commissievoorzitter deelt aan de commissie mee dat na afloop van de aankomende procedurevergadering van 9 maart aanstaande, in een besloten gedeelte de werkwijze van de commissie VWS en de kennisagenda zal worden besproken en vastgesteld. 
  Commissieleden worden uitgenodigd eventuele bespreekpunten hiervoor bij de commissievoorzitter en staf aan te melden. 
 4. 4

  Nederlandse inbreng m.b.t. de EU-basiswetgeving voor geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzoek tot aanhouding van de behandeling van de tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen (Kamerstuk 35973) en technische bepaling inreisregels

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Eindrapportage Programma Volwaardig Leven

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over petitie van NCRM en Dreessen Advocaten m.b.t. misstanden in de psychiatrie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  NZa-rapport doorontwikkeling integrale vergelijking 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang 'Ons voetbal is van iedereen. Samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel’ 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie inzake het bericht ‘Ouderen met dementie krijgen anti¬psychotica die door richtlijnen wordt afgeraden’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vijfde voortgangsrapportage actieprogramma Kansrijke Start

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanvullende stand van zaken moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie inzake het toegezegde afwegingskader publieke sturing bij het wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op de brief van PAQ Solutions m.b.t. klacht over tandartsen en onnodige behandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken Covid-19 en 138e OMT advies (Kamerstuk 25295-1717)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over informatie over tabaks- en alcoholontmoediging (Kamerstuk 32011-91) en COP9 WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC) en MOP2 Protocol tot Uitbanning van de Illegale Handel in Tabaksproducten november 2021 (Kamerstuk 32011-90).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Planning uitwerking coalitieakkoord op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Informatie over toezending reactie op het rapport van de Gezondheidsraad "Mentale gevolgen van de coronapandemie: een eerste inventarisatie"

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over het behoud en de instroom van zorgprofessionals in de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Aanpak Coronacrisis, Deel 1’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zakenbrief COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Concentratie van interventies voor patiënten met een aangeboren hartafwijkingen interventiecentra voor aangeboren hartafwijkingen en beschikbaarheid van zorg in de regio Noord Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beantwoording vragen commissie over de concentratie van de zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen (Kamerstuk 31765-612 en 615)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie inzake de goedkeuringswetten verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Maatregelen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Inzet boostvaccinatie 12- tot en met 17-jarigen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  OMT advies en SMER

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 16 februari 2022)

  Besluit: Ter informatie.  
   
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Ploumen, Paternotte en Tellegen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Aangemeld voor plenaire behandeling 4-12-2019. De eerste termijn van de kant van de Kamer vond plaats op 9 februari 2022.
  2. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2021.  De schriftelijke beantwoording op de vragen in de eerste termijn zijn inmiddels ontvangen (35384-21). De behandeling van het wetsvoorstel zal worden voortgezet na een technische briefing. 
  3. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 29 september 2021. 
  4. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. De wetsbehandeling zal pas plaatsvinden na ontvangst van de toegezegde brief over het afwegingskader. In de procedurevergadering van 12 januari jl is besloten het kabinet te vragen deze brief zo snel als mogelijk aan de Kamer te sturen.
  5. 35 816 Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021.
  6. 35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021. Aan de griffie plenair is verzocht of dit wetsvoorstel kan worden behandeld voordat het jaarlijkse commissiedebat Zorgverzekeringswet wordt gehouden. Naar aanleiding van de besluitvorming in de procedurevergadering van 12 januari jl. zal het kabinet in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel worden gerappelleerd op de nog te ontvangen reactie van het kabinet op het preventieplan voor zorgmedewerkers van Stichting IZZ, PGGM en Stichting FWG.
  7. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 17 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022.  
  8. 35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. Op 9 juli 2021 is het verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022.
  9. 35 515 Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022.
  10. 35 988 Veertiende incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 10 februari 2022. 
  11. 35 989 Eerste incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 10 februari 2022. 
 29. 29

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag


  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
  4. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg). Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  5. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
  6. 35 942 Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
  7. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
  8. 35 983 Wet op de Nederlandse Sportraad. Op 14 januari 2022 is het verslag uitgebracht.
  9. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht. 
  10. 35 994 Tweede incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Op 26 januari 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht.  
  11. 36 002 Verzamelwet VWS 2022. Op 7 februari 2022 is het verslag uitgebracht.  
  12. 36 010 Derde incidentiele suppletoire begroting voor het jaar 2022. Op 9 februari 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. 
 30. 30

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld


  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst van de Nota van wijziging. 
  2. 35 971 Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. Datum inbreng nader verslag wordt op een later moment vastgesteld.  
  3. 35 972 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. Datum inbreng nader verslag wordt op een later moment vastgesteld. 
  4. 35 973 Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. 
  5. 36 025 Vierde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Datum inbreng verslag vastgesteld op 24 februari 2022.
 31. 31

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

   
  Besluit: Ter informatie. 
  1. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 september 2021. Een meerderheid van de Kamer heeft de wens uitgesproken dit debat nog voor het kerstreces in te plannen.
  2. Debat over subsidie aan Siriz (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 22 september 2021).
  3. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 28 september 2021). 
  4. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021). 
  5. Debat over de gesloten jeugdzorg (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 9 februari 2022).
 32. 32

  Overzicht nog te houden tweeminutendebatten

  *Tweeminutendebat Toekomstige organisatie hartzorg.
 33. 33

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

  Besluit: Ter informatie.


  Reeds ingepland:
  1. CD Hoofdlijnendebat (met de drie bewindspersonen VWS)8 maart 2022 (17.00-23.00 uur); 
  2. NO Initiatiefnota van het lid Ploumen over “de noodzaak van gendersensitieve zorg – ongelijke behandeling is betere zorg” (Kamerstuk 35560), 14 maart 2022 (15.00-19.00 uur);
  3. CD EU-Gezondheidsraad (29 maart 2022), 23 maart 2022 (14.00-17.00 uur);
  4. CD Leefstijlpreventie,  24 maart 2022 (14.00 - 19.00 uur). 
  5. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak' (TK 35581), 28 maart 2022 (14.00 tot 18.00 uur);
  6. CD Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/ PGB / Wijkverpleging/Wmo, 31 maart 2022 (13.00 - 18.00 uur).
  7. NO  Initiatiefnota van de leden Agema en Wilders: “Zorg van Nationaal Belang. Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag” (TK 35766), 11 april 2022 (14.30 tot 18.30 uur).
  8. CD Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz, d.d.  21 april 2022 (10.00-15.00 uur).
  9. CD EU-Gezondheidsraad (17 juni 2022) d.d. 8 juni 2022 (14.00-17.00 uur).
  10. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over ‘Naar minder ziekte en betere zorg: Ontzorg de zorg voor behoud van solidariteit’ (Kamerstuk 35738), 16 mei 2022 (14.30-18.30 uur).

  Nog in te plannen op een later moment:
  1. CD Langere termijn coronabeleid (stond gepland op 3 november 2021). 
  2. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021). 
  3. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake Mondzorg: een goed begin is het halve werk (TK 35882) (stond gepland op 21 februari 2022). 
  4. CD Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliëntenrechten (stond gepland 24 februari 2022, wordt nu 17 maart 2022). 
 34. 34

  Overzicht van commissiedebatten (CD's) nog te plannen voor het zomerreces

  Besluit: Ter informatie. De onderstaande commissiedebatten zullen (conform besluitvorming in de procedurevergadering van 10 februari jl.) tot aan het zomerreces worden ingepland. 
   
  1. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg. 11 mei 2022 (10.00 - 15.00 uur).
  2. Verzamel-CD Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie. 12 mei 2022 (14.30 - 19.30 uur).
  3. Verzamel-CD Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten. 18 mei 2022 (13.00 - 18.00 uur).
  4. Verzamel-CD Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte. 25 mei 2022 (16.00 - 23.00 uur). 
  5. Verzamel-CD Medische ethiek / Orgaandonatie. 2 juni 2022 (10.00 - 15.00 uur). 
  6. Verzamel-CD Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid / Pakketbeheer. 9 juni 2022 (10.00 - 17.00 uur).  
  7. Verzamel-CD Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg29 juni 2022 (14.30 - 19.30 uur).  
  8. CD Sportbeleid. 29 juni 2022 (10.00 - 14.00 uur). 
  9. Verzamel-CD GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie. 06 juli 2022 (10.00 - 14.00 uur).
    
 35. 35

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Voorstel: Ter informatie. 
  1. CD Bekostiging verpleeghuizen (integrale vergelijking en persoonsvolgende zorg) 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 4 juli 2018.
  2. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
  3. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 3 geagendeerde brief d.d. 21 juni 2021. 
  4. CD Jeugdbeleid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 december 2021. 
  5. CD Oorlogsgetroffenen 4 geagendeerde brief d.d. 8 juli 2021.
  6. CD Stand van zaken datalek Deloitte-aanvullend onderzoek inkoop BPM 1 geagendeerde brief d.d. 24 november 2021.
  7. CD Voedselveiligheid 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021. 
 36. 36

  Overzicht van te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

  Besluit: Ter informatie. 

  Overzicht geplande technische briefings:
  1. TB over het Rapport onderzoek backpay weduwen, 22 februari 2022 (17.00-18.00 uur). De volgende zes leden hebben zich aangemeld: Van den Hil (VVD), Paulusma (D66), Agema (PVV), Maeijer (PVV), Werner (CDA), Van der Plas (BBB). 
  2. TB over de Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek ivm actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek (Kamerstuk 35384), 15 maart 2022 (17.00-18.00 uur).
 37. 37

  Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken en hoorzittingen

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht van reeds geplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG Bewegingsarmoede, 21 februari 2022 (10.00-13.00 uur);
  2. RTG Mentale gezondheid jongeren, 14 maart 2022 (10.00-14.00 uur);
  3. RTG Wonen en zorg voor ouderen, 17 maart 2022 (15.00-17.00 uur) cie BIZA heeft het voortouw.
  4. RTG Leefstijlpreventie, 21 maart 2022 (10.00-13.00 uur).
  5. RTG Sekszorg, 11 april 2022 (12.00-13.30 uur).


  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken (RTG's/hoorzitting):
  1. Hoorzitting Langere termijn coronabeleid, plannen in samenhang met CD Langere termijn coronabeleid.
  2. RTG Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek hiertoe van het lid Slootweg (CDA) mede namens (inmiddels) de leden Bergkamp (D66) en (inmiddels) De Neef (VVD) gehonoreerd. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel van de initiatiefnemers.  
  3. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  4. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.
 38. 38

  Overzicht van tot aan het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Nog te plannen gesprekken:
  1. Gesprek SER over drie adviezen (jeugdzorg, arbeidsmarkt voor de zorg, gezondheidspreventie) d.d. 23 februari 2022 (13.00-14.00 uur). De volgende zeven leden hebben zich aangemeld: Heerema (VVD), De Neef (VVD), Van der Laan (D66), Raemakers (D66), Maeijer (PVV), Westerveld (GroenLinks), Bikker (ChristenUnie).
  2. Gesprek met IKNL, KWF en NFK over de Nederlandse integrale aanpak van kankerbestrijding d.d. 7 april 2022 (11.00 - 12.30)
  3. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
  4. Gesprek Ieder(in) over voortgang implementatie VN-verdrag handicap. Met Ieder(in) is afgesproken dat het gesprek pas wordt georganiseerd als bekend is wanneer het plenaire debat VN-verdrag Handicap wordt ingepland.
 39. 39

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek Ambassade van Slowakije, namens Slowaakse parlementsleden, om gesprek over Nederlandse gezondheidssysteem

 41. 41

  Verzoek van het lid Agema (PV) over het proces van de parlementaire enquête corona

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek (rappel) van het lid Agema (PVV) op het bericht ‘Met corona aan het werk: ook positief geteste zorgmedewerkers ingezet in ziekenhuizen’

  Te behandelen:

  Loading data