Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie VWS 2 december 2021, 14.00-15.00 uur; NAGEKOMEN AGENDAPUNTEN
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie VWS d.d. 2 december 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 2 december 2021

Te behandelen:

2
Brievenlijst
4
Tussentijds verslag rapporteurs EU farmaceutische strategie - werkbezoek Brussel 11 oktober jl.
6
Verslag van deelname aan een interparlementaire bijeenkomst van de tijdelijke commissie over Kankerbestrijding (BECA) van het Europees Parlement over het Europese kankerbestrijdingsplan

Te behandelen:

23
Reactie op verzoeken commissie over het bericht "Nieuwe berekeningen: code zwart in ziekenhuizen is bijna niet meer te ontlopen" en over het aantal ongevaccineerde en gevaccineerde coronapatiënten in ziekenhuizen en op de ic's

Te behandelen:

40
Uitstel beantwoording vragen commissie over de reactie op de motie van de leden Westerveld en Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen (Kamerstuk 31839-810)

Te behandelen:

41
Stafnotitie publicatie Producten- en Dienstencatalogus (PDC).
43
Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 26 november 2021)

Details

Besluit: Wetsvoorstel 35547 (nr. 3) zal als hamerstuk worden aangemeld.
 1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Aangemeld voor plenaire behandeling 4-12-2019. 
 2. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2021. 
 3. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling 12-01-2021. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te willen behandelen.
 4. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. Aangemeld voor plenaire behandeling 03-02-2021. De commissie heeft in de p.v. van 29-09-2021 besloten dit wetsvoorstel op korte termijn indien mogelijk in een WGO te behandelen. 
 5. 35 737 Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 8 juli 2021.
 6. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 29 september 2021. 
 7. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. Voordat het wetsvoorstel verder wordt behandeld, zal eerst op 23 november 2021 de technische briefing hierover plaatsvinden. Tevens zal de behandeling pas plaatsvinden na ontvangst van de toegezegde brief over het afwegingskader., die naar verwachting voor het kerstreces naar de Kamer zal worden gestuurd. 
 8. 35 816 Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021.
 9. 35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021. 
 10. 35 906 Elfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021.
44
Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

Details

Besluit: Ter informatie.
 
 1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
 2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
 3. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
 4. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 21 juni 2021 is het verslag uitgebracht.
 5. 35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Aukje de Vries houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. Op 9 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
 6. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg). Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
 7. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
 8. 35 944 Twaalfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021. Op 17 november 2021 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht.
45
Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

Details

Besluit: Ter informatie.
 
 1. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst van de Nota van wijziging. 
 2. 35 942 wetsvoorstel Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Datum inbreng verslag is vastgesteld op 25 november 2021. 
 3. 35 971 Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen. Datum inbreng verslag is vastgesteld op 26 november 2021. 
 4. 35 972 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Datum inbreng verslag is vastgesteld op 26 november 2021. 
 5. 35 973 Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen. Datum inbreng verslag is vastgesteld op 26 november 2021. 
 6. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Datum inbreng verslag is vastgesteld op 2 december 2021. 
 7. 35 970 Dertiende incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021. Ter bespreking in de procedurevergadering d.d. 1 december 2021.
 8. 35 979 Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Ter bespreking in de procedurevergadering d.d. 1 december 2021.
46
Overzicht wetsvoorstellen, aangemeld voor plenaire behandeling, controversieel verklaard

Details

Besluit: Ter informatie.
 
 1. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg.
 2. 34 515 Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020.
47
Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

Details

Besluit: Ter informatie. 
 
 1. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021). Het lid Westerveld zal bij de griffie plenair verzoeken het debat zo snel mogelijk na het zomerreces in te plannen.
 2. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 september 2021. Een meerderheid van de Kamer heeft de wens uitgesproken dit debat nog voor het kerstreces in te plannen.
 3. Debat over verboden staatssteun aan Siriz (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 22 september 2021).
 4. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 28 september 2021).
48
Overzicht nog te houden VAO's/tweeminutendebatten waarvan alle geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard

Details

Er zijn op dit moment geen nieuwe tweeminutendebatten aangevraagd.
49
Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

Details

Besluit: 
 • Over de definitieve inplanning van het CD Langere termijn coronabeleid en het CD Mogelijke zorgfraude in een aantal zorgorganisaties zal in de volgende procedurevergadering een besluit worden genomen. Tevens zal een besluit worden genomen over een mogelijk RTG over zorgfraude.
 • Het CD Langere termijn coronabeleid zal worden voorafgegaan door een hoorzitting/gesprekken. Het programma van deze hoorzitting/gesprekken zal worden vastgesteld in het besloten gedeelte van de extra procedurevergadering op 6 december 2021.
 • Het op 9 december 2021 ingeplande CD Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/Wijkverpleging/Wmo wordt na het kerstreces opnieuw ingepland.

Reeds ingepland:
 1. CD EU-Gezondheidsraad (7 december 2021), 1 december 2021 (14.00-17.00 uur). Is omgezet in een schriftelijk overleg op 29 november 2021 om 14.00 uur. 
 2. CD Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/Wijkverpleging/ Wmo, 9 december 2021 (13.00-18.00 uur).
 3. NO Initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over "Nu investeren in de GGD" (TK 35758), 17 januari 2022 (13.00-18.00 uur).
 4. NO  Initiatiefnota van de leden Agema en Wilders: “Zorg van Nationaal Belang. Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag” (TK 35766)31 januari 202214.00 – 18.00 uur;
 5. CD Zorgfraude, 3 februari 2022 (10.00-14.00 uur);
 6. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake Mondzorg: een goed begin is het halve werk (TK 35882), (14 februari 2022,  van 14.00 tot 18.00 uur).
 7. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak' (TK 35581), (21 februari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur);

Samenhangend met de begrotingsbehandeling VWS:
 1. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022, 29 november 2021 (10.00 tot 17.00 uur
 2. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS voor het jaar 2022 en aanverwante zaken, 2 december 2021 (17.00 tot 23.00 uur).

Nog in te plannen:
 1. CD Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz 
 2. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (inplannen met een nieuw kabinet)
 3. CD Leefstijlpreventie (inplannen met een nieuw kabinet)
50
Overzicht ongeplande commissiedebatten

Details

 1. CD Acute Zorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 april 2021. 
 2. CD Administratieve lasten 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 14 december 2020. 
 3. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg 1 geagendeerde brief d.d. 25 oktober 2021.
 4. CD Bloedvoorziening 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 september 2019.  
 5. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
 6. CD E-health/Slimme zorg 3 geagendeerde brieven d.d. 11 december 2020. 
 7. CD Eerstelijnszorg 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 januari 2021.
 8. CD Eigen bijdragen in de zorg 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 december 2020. 
 9. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 15 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
 10. CD Geneesmiddelenbeleid 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 februari 2021.
 11. CD Governance in de zorgsector 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 februari 2020.
 12. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 1 geagendeerde brief d.d. 21 juni 2021. 
 13. CD Hulpmiddelenbeleid 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2020. 
 14. CD Inspectie (IGJ) 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2019. 
 15. CD Langer Thuis 1 geagendeerde brief d.d. 29 april 2021. 
 16. CD Maatschappelijke diensttijd 1 geagendeerde brief d.d. 21 september 2021. 
 17. CD Medische ethiek 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 januari 2020.
 18. CD Medisch specialistische zorg 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 juni 2021.
 19. CD Medisch zorglandschap 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2020. 
 20. CD Medische preventie 16 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 februari 2021.
 21. CD Mondzorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2020.
 22. CD Oorlogsgetroffenen 3 geagendeerde brief d.d. 8 juli 2021.
 23. CD Orgaandonatie 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
 24. CD Pakketbeheer 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 10 december 2020.
 25. CD Patiënten- en cliëntenrechten 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 oktober 2018.
 26. CD PGB 5 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021.
 27. CD Voedselveiligheid 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
 28. CD WMO 1 geagendeerde brief d.d. 26 oktober 2021. 
 29. CD Zorgfraude 15 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 29 januari 2021. 
 30. CD Zorgverzekeringswet 21 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 september 2020. 
 31. CD Zwangerschap en geboorte 18 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 januari 2021.
51
Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken en hoorzittingen

Details

Besluit: Ter informatie.

Overzicht rondetafelgesprekken gereed om (opnieuw) in te plannen of reeds ingepland:  
 
 1. RTG Sekszorg, was reeds gepland op 22 november 2021, nu in te plannen in 2022. 
 2. RTG Long covid, was reeds gepland op 22 november 2021, nu in te plannen in 2022.
 3. RTG Niet-reanimeerpenning, was reeds gepland op 13 december 2021, nu in te plannen in 2022.

Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken (RTG's):
 1. RTG Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek hiertoe van het lid Slootweg (CDA) mede namens (inmiddels) de leden Bergkamp (D66) en (inmiddels) Smals (VVD) hiertoe gehonoreerd. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel van de initiatiefnemers.  
 2. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) Smals (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
 3. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.
Overzicht hoorzittingen gereed om in te plannen of reeds ingepland:
 
 1. Hoorzitting Middellange en langere termijn coronabeleid 
52
Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

Details

Besluit: De TB Mesh implantaten zal niet meer worden georganiseerd. 

Overzicht geplande technische briefings:
 1. TB door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten, 7 december 2021 (17.00-18.00 uur). Zie agendapunt 58.
 2. TB over het Rapport onderzoek backpay weduwen, 26 januari 2022 (10:00-11:00 uur).

 
53
Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

Details

Besluit: het (kennismakings)gesprek Nationale ombudsman en Kinderombudsman zal worden uitgesteld naar 2022. 

Nog te plannen gesprekken:
 1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
 2. Gesprek Ieder(in) over voortgang implementatie VN-verdrag handicap. Met Ieder(in) is afgesproken dat het gesprek pas wordt georganiseerd als bekend is wanneer het plenaire debat VN-verdrag Handicap wordt ingepland.
 3. (Kennismakings)gesprek Nationale ombudsman en Kinderombudsman (2021Z08035). In verband met samenloop debat uitgesteld.
58
Uitkomst inventarisatie deelname aan digitale technische briefing door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten d.d. 7 december 2021

Details

Er hebben zich te weinig leden aangemeld voor de briefing op 7 december a.s. De briefing zal opnieuw worden ingepland na het kerstreces.