Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

7 juli 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • F. Boulakjar (D66)
 • J.C. Sneller (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken d.d. 7 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens) (Kamerstuk 36 065)

  Op 7 juli 2022 is het door de commissie Binnenlandse Zaken reeds voor plenaire behandeling (als hamerstuk) aangemelde wetsvoorstel onthamerd. De commissievoorzitter licht toe dat als er nog een behandeling voor het reces moet plaatsvinden, hiervoor een wetgevingsoverleg kan worden gepland heden van 14.30 tot 17.30 uur.
  Besluit: de commissie besluit geen wetgevingsoverleg te houden op 7 juli 2022.
 3. 3

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsbericht over SMS-berichten op de telefoon van de minister-president

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Integriteit openbaar bestuur van 10 maart 2022, over sociale veiligheid, veilig werken en weerbaarheidsscan binnen de Rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Kieswet, houdende vaststelling van regels over de programmatuur die bij verkiezingen wordt gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de verkiezingsuitslag (Wet programmatuur verkiezingsuitslagen)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Regels omtrent de oprichting en inrichting van een kiescollege voor de Eerste Kamer voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn alsmede wijziging van de Kieswet ten behoeve van de verkiezing van de leden van het kiescollege voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn en de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer door de leden van dit kiescollege (Wet kiescollege niet-ingezetenen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Initiatiefnota van het lid Omtzigt over voorstellen ter aanmoediging van het melden van misstanden en ter verbetering van de bescherming van klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de jaarverslagen 2021 van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Initiatiefnota van het lid Omtzigt over voorstellen ter versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspecties

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel reactie op het rapport 'Ketenen van het verleden' van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitstel beantwoording vragen commissie inzake inzet Regio's aan de grens (Kamerstuk 32851-75)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het niet langer verlengen van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over het verlengen voorhangtermijn voor het Ontwerpbesluit Derdenbesluit BRP

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Discriminatiecijfers Openbaar Ministerie 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid Van Strien mede namens de leden Simons, Belhaj, Inge van Dijk en Ceder om nog 1 rondetafelgesprek en drie werkbezoeken te organiseren in het kader van het Nederlandse Slavernijverleden

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot vaststelling van de Regeling bezwaaradviescommissie Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 7 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Voortgang programma Woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanpak woondiscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Nationale prestatieafspraken woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over kritische tijdlijn i.v.m. Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsreactie Beleidsdoorlichting 2015-2020 artikel 4.1 BZK-begroting Energietransitie en duurzaamheid

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

  6, 7 en 8 september 2022 (week 36)
  - 36 055 (Wijziging van de Woningwet in verband met aanpassing van het saneringskader) (NB: de commissie verzoekt bij de vaststelling van de plenaire agenda rekening te houden met het gelijktijdige werkbezoek aan Wenen in het kader van volkshuisvesting)

  11, 12 en 13 oktober 2022 (week 41)
  - Begroting Algemene Zaken (IIIA), Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)
  - Begroting Koning (I)
  - Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

  Te agenderen debatten
  8. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (minister BZK)
 29. 29

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 07-07-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)
  ma 11-07-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Inwerkingtreding van de Omgevingswet en het Digitale Stelsel Omgevingswet
  di 12-07-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) oorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal) (36047)
  ma 12-09-2022 13.30 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (TK36101)
  wo 14-09-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  wo 14-09-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap) (TK 36130)
  wo 14-09-2022 14.00 - 18.00 Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  do 15-09-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 15-09-2022 13.30 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  wo 28-09-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Basisregistratie Personen en E-id
  do 29-09-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Wonen
  do 06-10-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 13-10-2022 10.00 - 11.00 Gesprek Gesprek WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRRB
  do 20-10-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 10-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 17-11-2022 11.00 - 14.30 Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  do 24-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 08-12-2022 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 08-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 22-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 30. 30

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
  Commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (Tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Burgemeesters
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Staat van de Woningmarkt
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Rondetafelgesprek Uitvoeringsorganisaties
  Commissiedebat Verkiezingen
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging (NB: de minister zal voor het zomerreces een brief sturen over de Wet op de lijkbezorging)