Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (i.v.m. plenaire overlap op donderdag 30 juni verplaatst naar woensdag 29 juni)

De vergadering is geweest

29 juni 2022
12:00 - 13:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • S. Belhaj (D66)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissieregeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken d.d. 29 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek om toestemming deelname landsadvocaat aan rondetafelgesprek Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en deWOO/WOB

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over het voortgangsbericht n.a.v. toezegging gedaan tijdens het debat van 19 mei 2022, over SMS-berichten op de telefoon van de minister-president

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Volgende fase actieve openbaarmaking nota's

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoeringsagenda Internationale Sociale Voorwaarden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Een toekomstbestendig burgemeestersambt

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  36065 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Verstoring activiteiten van een Russische inlichtingenofficier richting ICC

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerpbesluit Derdenbesluit BRP

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de jaarverslagen 2021 van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsstandpunt EP-initiatiefvoorstel inzake Europese Kiesakte

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over het interviewartikel 'Oud-privacyfunctionaris: bij de overheid heerst een cultuur van achterhouden', uit de NRC d.d. 15 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vierde voortgangsrapportage Wind in de Zeilen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorbereidingen staatscommissie rechtsstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens; ’s-Gravenhage, 22 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Brief voorzitter cie. KR - Kennisagenda: art. 73 VN-Handvest en Slavernijverleden

 20. 20

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening 29 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Versnelling Woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Openbaarmaking van de stukken die vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) zijn opgesteld ten behoeve van de kabinetsformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afschrift brief aan de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) over de aandachtspunten coalitieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Nazending actieve openbaarmaking nota's Ruimtelijke ordeningsbrief

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Afschrift brief Eerste Kamer inzake aanbieding tussenrapport Deloitte DSO Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Eindrapportage van Ecorys over 'Totaalrapport kosten en baten Basisregistratie Ondergrond (BRO)'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toetsingsrapportage datacenter Zeewolde

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Teunissen over bevoegdheden zodanig gebruiken dat de vestiging van het datacenter in Zeewolde niet mogelijk zal zijn (Kamerstuk 35925-XIII-97)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over bouwregelgeving (o.a. Kamerstuk 28325-237)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken over de acties n.a.v. het amendement van de leden Koerhuis en Terpstra over digitaal aanvragen van het nieuwe energielabel (Kamerstuk 35570-VII-74) en planning m.b.t. tot de betere beschikbaarheid van het afschrift van het energielabel voor huurders

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie “over de gemeentelijke handhaving van het verbod op permanent wonen in recreatieverblijven” van de Belangenvereniging Vrij Wonen (BVVW)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Kabinetsappreciatie van het voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders) (Kamerstuk 35914)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapport Aanpak woningtekort

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

  9. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (minister BZK)
  11. Debat over de Staat van de rechtsstaat (minister BZK)
 36. 36

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  wo 29-06-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  do 30-06-2022 13.30 - 17.00 Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  do 07-07-2022 11.30 - 12.30P rocedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 07-07-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)
  ma 11-07-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Inwerkingtreding van de Omgevingswet en het Digitale Stelsel Omgevingswet
  di 12-07-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal) (36047)
  ma 12-09-2022 13.30 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (TK36101)
  wo 14-09-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  wo 14-09-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap) (TK 36130)
  wo 14-09-2022 14.00 - 18.00 Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  do 15-09-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 15-09-2022 13.30 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  wo 28-09-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Basisregistratie Personen en E-id
  do 29-09-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Wonen
  do 06-10-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-10-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 10-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 17-11-2022 11.00 - 14.30 Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  do 24-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 08-12-2022 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering
  do 08-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 22-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 37. 37

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (Tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Burgemeesters
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement
  Gesprek Gesprek WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Staat van de Woningmarkt
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Rondetafelgesprek Uitvoeringsorganisaties
  Commissiedebat Verkiezingen
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging

  Besluit: Ten aanzien van het ongeplande wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging zal de staf nagaan wanneer een wetsvoorstel wordt verwacht.