Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

16 juni 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • J.C. Sneller (D66)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • J.F. Klaver (GroenLinks)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Benoemingsprocedure voorzitter van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden (TIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het debat van 19 mei 2022, over het verweerschrift van de landsadvocaat

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van de Koning 2021 (Kamerstuk 36100-I-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij de Koning (Kamerstuk 36100-I-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021 (Kamerstuk 36100-III-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Kamerstuk 36100-III-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2022, over het bericht dat aftappen van communicatie toch mogelijk is ondanks dat een meerderheid van de Nederlanders tegen de ‘sleepwet’ stemde

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarrapportage Maatschappelijke en Juridische Correspondentie 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift brief aan Eerste Kamer n.a.v. plenair debat over de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (Kamerstuk 35455)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vervallen van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 per 1 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Meicirculaires 2022 gemeentefonds en provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Zichtbaarheidsakkoord Friese taal

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (Kamerstuk 36100-VII-1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  36100-VII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Slotwet Gemeentefonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Slotwet Provinciefonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toestemming deelname rondetafelgesprek met Logius en RvIG

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op openstaande vragen inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (Kamerstuk 35851)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorstel van het lid Leijten tot splitsing van het wetsvoorstel 35 729 op basis van artikel 137, vijfde lid, van de grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van wet II zoals dat luidt na de daarin op 31 mei aangebrachte splitsing

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorhang Besluit basisregistratie personen (BRP) in verband met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Klacht Bits of Freedom bulkdatasets

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers inzake voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal) (36047-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Maandrapportage april 2022 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afschrift van de antwoorden op nadere vragen van de Eerste Kamer over onder meer het functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), financiën, de externe uitvoeringsorganisaties en de voorbereiding van betrokkenen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de voorgenomen planning van de behandeling en de stemming over het ontwerp-KB over de inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer met betrekking tot de informatievraag Omgevingswet van de PvdD

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Extern onafhankelijk adviseur Wim Kuijken voor de Gnephoek Alphen aan den Rijn

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving van 6 april 2022, inzake de verdeling van het budget over de verschillende actielijnen m.b.t. het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verduurzaming kosteneffectiviteit en keuzevrijheid in de energietransitie in de gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken over de uitvoering van de motie van het lid Koerhuis over het nemen van hernieuwbare-energiemaatregelen bij een ingrijpende renovatie niet verplichten (Kamerstuk 32813-920)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Afschrift van de brieven aan de colleges van Gedeputeerde Staten, de colleges van Burgemeester en Wethouders en bestuursleden van woningcorporaties inzake de versnelling van de huisvestingsopgave van vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Intentieverklaring Samen doorbouwen in onzekere tijden en analyse prijsstijgingen bouwsector

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Rapport 'Effecten nieuw model WWS onzelfstandig'

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Bestuurlijke afspraken provincies woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Publicatie WoonOnderzoekNederland 2021 (WoON2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Wijziging van de Woningwet in verband met aanpassing van het saneringskader

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Totstandkoming wetsvoorstel goed verhuurderschap (Kamerstuk 36130)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Besluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met instructieregels voor hyperscale datacentra

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Verzoek van de Kamervoorzitter aan de staatssecretaris van Financiën om uitleg te geven over de gang van zaken over de toezending van de brief met enkele bijlagen met betrekking tot de Fraudesignaleringvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot vaststelling van de Regeling bezwaaradviescommissie Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 36100-VII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij de Koning (Kamerstuk 36100-I-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Brief aan het Presidium over de voortgang werkgroep informatieafspraken

 51. 51

  Vaststellen delegatie werkbezoek aan Wenen, Oostenrijk, over het lokale volkshuisvestingsbeleid.

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

  21, 22 en 23 juni 2022 (week 25)
  - 35 914 (Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders) (voortzetting))

  Te agenderen debatten
  9. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (minister BZK)
  11. Debat over de Staat van de rechtsstaat (minister BZK)
  17. Dertigledendebat over de staat van het hotspotarchief Covid-19 (Omtzigt) (minister BZK, minister VWS)
   
 53. 53

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  ma 20-06-2022 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
  di 21-06-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Jaarverslagen over het jaar 2021 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds
  d1 21-06-2022 10.00 - 11.00 Gesprek met de Nationale ombudsman over het jaarverslag 2021
  di 21-06-2022 18.00 - 21.00 Commissiedebat Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte
  wo 22-06-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Regiodeals
  do 23-06-2022 11.00 - 12.00 Technische briefing door de Algemene Rekenkamer over onderzoek aanpak rijksoverheid van woningtekort
  do 23-06-2022 13.30 - 14.30 Rondetafelgesprek Dag van de Publieke Dienstverlening - Gesprek met Uitvoeringsorganisaties (cluster commissies BiZa, DiZA en J&V)
  ma 27-06-2022 10.00 - 20.30 Rondetafelgesprek Het Nederlands Slavernijverleden
  wo 29-06-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  do 30-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 30-06-2022 13.30 - 17.00 Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  do 07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 14-09-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  wo 14-09-2022 14.00 - 18.00 Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  do 15-09-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 15-09-2022 13.30 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  wo 28-09-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Basisregistratie Personen en E-id
  do 29-09-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Wonen
  do 06-10-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-10-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 10-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 17-11-2022 11.00 - 14.30 Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  do 24-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 08-12-2022 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering
  do 08-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 22-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 54. 54

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (Tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)
  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Burgemeesters
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Staat van de Woningmarkt
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten
  Commissiedebat Verkiezingen
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
   
 55. 55

  Verzoek van het lid Geurts (CDA) om de minister een reactie te vragen op het rapport 'Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt'

 56. 56

  Verzoek van het lid Omtzigt om de minister een reactie te vragen op het artikel 'Oud-privacyfunctionaris: bij de overheid heerst een cultuur van achterhouden' uit de NRC d.d. 15 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data