Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

2 juni 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 2 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 3. 3

  Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Slotwet van de Koning 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarverslag van de Koning 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 mei 2022, over het bericht ‘Premier Rutte wiste jarenlang iedere dag berichten op telefoon’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het debat van 19 mei 2022, over het verweerschrift van de landsadvocaat

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift van de gevraagde sms-correspondentie tussen de Minister-President en de burgemeester van Amsterdam over de anti-racismedemonstratie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op een drietal verzoeken om informatie, gedaan tijdens het debat van 19 mei 2022, over SMS-berichten op de telefoon van de minister-president

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek van de leden Van der Plas en Omtzigt om nadere informatie, gedaan tijdens het debat van 19 mei 2022, over SMS-berichten op de telefoon van de minister-president

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgangsbericht n.a.v. toezegging gedaan tijdens het debat van 19 mei 2022, over SMS-berichten op de telefoon van de minister-president

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Zichtbaarheidsakkoord Friese taal

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Slotwet Staten-Generaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Slotwet Provinciefonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Jaarverslag Gemeentefonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Jaarverslag Provinciefonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Slotwet Gemeentefonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Jaarverslag Staten-Generaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitstel toezending reactie op verzoek van de leden Arib en Sylvana Simons, over definities racisme en discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toelichting plannen Algemene Bestuursdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afschrift van het Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beantwoording vragen commissie over opzet evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2022 (Kamerstuk 35165-48)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Discriminatiecijfers over 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op de motie van het lid Koekkoek over maatregelen ter toetsing van algoritmen en IT-systemen op discriminerende effecten voorafgaand aan ingebruikneming daarvan (Kamerstuk 30950-306)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Stand van zaken over de uitvoering van de motie van het lid Segers c.s. over onderzoek door een breed samengestelde commissie naar de ontwikkeling van radicalisering en politieke polarisatie (Kamerstuk 35788-136)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Resultaten overleg gemeenten over mogelijkheden tariefverlagingen onroerendezaakbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Ruimtelijke ordening

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Programma ´Betaalbaar wonen´

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Actualiteit in huurbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Afschrift brief aan het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving over de eindadviezen OFL - Participatie in het aardgasvrij maken van wijken 2019-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Doorlichtingsrapport agentschap Rijksvastgoedbedrijf 2016-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op advies Deltacommissaris klimaatadaptatie en woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Beroep op CW Artikel 2.27 ten behoeve van de bestrijding van energiearmoede via gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Vooraankondiging Woningbouwimpuls vierde tranche en rapport ‘versnellen voorfase gebiedsontwikkelingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij de Staten Generaal

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij de Koning

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek inzake Dag van de Publieke Dienstverlening 23 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Planning rondetafelgesprekken Tijdelijke huurcontracten en Opkoop vakantieparken.

  Besluit: Per inventarisatie zal worden nagegaan of er voldoende deelname is om het rondetafelgesprek Opkoop vakantieparken te organiseren op maandag 4 juli of woensdag 6 juli 2022. Indien dit niet het geval is, zal het rondetafelgesprek na het zomerreces worden gepland. Het uitgestelde rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten zal na het zomerreces worden gepland.
   
 58. 58

  Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 59. 59

  Brief Kamervoorzitter inzake uitvoering motie Omtzigt c.s. (Kamerstuk 35957-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

  31 mei, 1 en 2 juni (week 22)
  - Tweeminutendebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur (CD d.d. 07/04)
  - 35 914 (Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders))

  7, 8 en 9 juni (week 23)
  - 34 974 (Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) (voortzetting))
 61. 61

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 02-06-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Grensoverschrijdende samenwerking
  wo 15-06-2022 10.00 - 11.00 Gesprek Gesprek met de Raad van State over het jaarverslag 2021 en het benoemingenbeleid
  do 16-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  ma 20-06-2022 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
  wo 22-06-2022 10.00 - 13.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2021 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds
  wo 22-06-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Regiodeals
  do 23-06-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte
  ma 27-06-2022 10.00 - 20.30 Rondetafelgesprek Het Nederlands Slavernijverleden
  wo 29-06-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  do 30-06-2022 10.00 - 11.00 Gesprek Gesprek met de Nationale ombudsman over het jaarverslag 2021
  do 30-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 30-06-2022 13.30 - 17.00 Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  do 07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 14-09-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  wo 28-09-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Basisregistratie Personen en E-id
 62. 62

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman 
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie 
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)
  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Burgemeesters
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof (najaar)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Staat van de Woningmarkt
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Commissiedebat Verkiezingen
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
 63. 63

  Verzoek van het lid Omtzigt, mede namens het lid Dassen (Volt) om kort na het zomerreces de initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen in een notaoverleg te behandelen.

  De minister van BZK is reeds verzocht een kabinetsreactie op de initiatiefnota aan de Kamer te doen toekomen uiterlijk 30 juni 2022. De leden Omtzigt en Dassen verzoeken om spoedige behandeling van de initiatiefnota zodat de het resultaat van de behandeling door de minister kan worden meegenomen bij de volgende rapportage van de stand van zaken van de uitvoering van de aanbevelingen van GRECO die betrekking hebben op het integriteitsbeleid van bewindspersonen.
  Besluit: de commissie stemt in met het verzoek.