Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

De vergadering is geweest

14 april 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
HERZIENE AGENDA EN BRIEVENLIJST*

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij de commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 14 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanstelling politiek adviseurs bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over de belangen van bewindspersonen (Kamerstuk 35788-107 en 171)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander’’ (Kamerstuk 35952-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang ontwikkeling SSC-ICT

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorlichting sanctionering gedragscode

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel toezending verslag van een schriftelijk overleg over de notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (Kamerstuk 35300-VII-128)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens het commissiedebat, van 24 februari 2022, over discriminatie, racisme en mensenrechten (Kamerstuk 30950-286)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over Plataforma Sklabitut i Herensha di Sklabitut met betrekking tot het eerherstel en rehabilitatie van vrijheidsstrijder Tula van Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR (Kamerstuk 25295-1816)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Beroep op CW artikel 2.27 ten behoeve van de woningverbeteringssubsidie Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Evaluatierapport Nationale Monumenten Organisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over leningruil, splitsing en saneringsbesluit Vestia (Kamerstuk 29453-546)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nationaal Isolatieprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Brief van de werkgroep versterking functies Tweede Kamer bij haar rapport "Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de som der delen"

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitnodiging Dag van de van de Publieke Dienstverlening d.d. 23 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Amhaouch en Palland over verkennen hoe problemen als gevolg van verschillende coronaregels in de grensregio's voorkomen kunnen worden (Kamerstuk 35420-444)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Segers c.s. over onderzoek door een breed samengestelde commissie naar de ontwikkeling van radicalisering en politieke polarisatie (Kamerstuk 35788-136)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Regels omtrent de oprichting en inrichting van een kiescollege voor de Eerste Kamer voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn alsmede wijziging van de Kieswet ten behoeve van de verkiezing van de leden van het kiescollege voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn en de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer door de leden van dit kiescollege (Wet kiescollege niet-ingezetenen)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met enige onderwerpen naar aanleiding van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Wet open overheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Kabinetsreactie op het rapport van de Venetiëcommissie 'The Netherlands - Opinion on the Legal Protection of Citizens'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Opzet evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake Groningen en SUVIS)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Uitstel beleidsdoorlichting 2015-2020 artikel 4.1 BZK-begroting Energietransitie en duurzaamheid

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Maandrapportage februari 2022 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Planning monitor gebiedsgerichte aanpak warmtetransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op de uitvoering van diverse toezeggingen en acties op het terrein van brand- en constructieve veiligheid van gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verbeteringen in Besluit bouwwerken leefomgeving in relatie tot woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Wob besluit datacenter Zeewolde

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

  12, 13 en 14 april (week 15)
  - 35 729 (Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum)

  19, 20 en 21 april 2022 (week 16)
  - 35 967 (Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne)

  10, 11 en 12 mei (week 19)
  - 35 868 (Wet digitale overheid)
  - 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  Te agenderen debatten
  14. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (minister BZK)
  18. Debat over de Staat van de rechtsstaat (minister BZK)
 34. 34

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 14-04-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 36062)
  do 14-04-2022 17.00 - 20.00 Commissiedebat Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat
  vr 15-04-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitvoering WOB-verzoeken
  wo 20-04-2022 10.00 - 13.00 Rondetafelgesprek over de rol van beleggers en corporaties op de woningmarkt
  wo 20-04-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Bouwregelgeving
  do 21-04-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders
  wo 11-05-2022 14.30 - 18.00 Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet
  do 19-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)
  ma 30-05-2022 14.30 - 18.00 Notaoverleg Reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland
  wo 25-05-2022 15.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Lokale en regionale planvorming woningbouw
  do 02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)
  do 16-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)
  ma 20-06-2022 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
  wo 22-06-2022 10.00 - 13.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2021 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds
  wo 22-06-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  wo 29-06-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  do 30-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)
  do 07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)
  wo 28-09-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Basisregistratie Personen en E-id
 35. 35

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Commissiedebat Burgemeesters
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek met de Nationale ombudsman (na ontvangst van het nieuwe jaarverslag in mei)
  Gesprek met een delegatie van het Finse parlement 
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers 
  Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Verkiezingen
  Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging