Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

17 maart 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • K.B. Hagen (D66)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij de commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 17 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Versterking ketenbrede aanpak discriminatie en racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over de stukken die zijn geagendeerd voor het commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten op 24 februari 2022 (o.a. Kamerstuk 39050-283)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Informatie Huis voor klokkenluiders over stand van zaken en voortgang over implementatie van de EU klokkenluidersrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Impact coalitieakkoord en stand van zaken wijziging Wiv 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen (Kamerstuk 35165-46)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie van het lid Leijten c.s. over het strikt interpreteren van artikel 57, lid 3 van de Grondwet (Kamerstuk 35896-6)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken over briefadressen bij gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezeggingen 1e termijn plenaire behandeling Evaluatiewet Wfpp (Kamerstuk 35657)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Weerbaar bestuur en Zicht op Ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel reactie ten aanzien van de aanstellingswijze en de positie van de burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Inwerkingtreding Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorhang ontwerp koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Afschrift brief aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie m.b.t. invoering Omgevingswet en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Appreciatie van het voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Staat van de Woningmarkt van 16 februari 2022, over de woningbouwopgave en het bevorderen van betaalbaarheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  De Staat van de corporatiesector 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over toestanden bij woningcorporatie Woonbron

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Selectie derde ronde aardgasvrije wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Bouchallikh en Geurts over het opnemen van een norm omtrent groen rondom de steden in verhouding tot de verstedelijkingsopgave (Kamerstuk 35742-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afdoening toezeggingen breedplaatvloeren en aanpassing reallocatieprocedure bij verkoop rijksvastgoed, reactie op de motie van het lid Van der Plas over tijdelijke huisvesting voor studenten in rijksgebouwen (Kamerstuk 19637-2797) en voorgenomen groot onderhoud dak Koninklijk Paleis Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over beantwoording brief Stichting Erfpachters Natuurmonumenten (SENM) inzake erfpacht

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Vaststellen behandeling Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Op 23 maart 2022 zal de Raming 2023 in handen worden gesteld van de commissie Binnenlandse Zaken. 
  Besluit: inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 13 april 2022 om 14.00 uur.
  Besluit: een Wetgevingsoverleg houden op maandag 20 juni 2022.

   
 27. 27

  Brief Kamervoorzitter inzake uitvoering motie Omtzigt c.s. (Kamerstuk 35957-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rapporteurschap van het lid Leijten (SP) voor het EU-voorstel Digitale Identiteit en SSI (Self-Sovereign Identity)

  De vaste commissie voor Digitale Zaken heeft in haar procedurevergadering d.d. 9 maart jl. besloten het lid Leijten (SP) te benoemen als rapporteur Europese Digitale Identiteit. Omdat het onderwerp mogelijk ook raakt aan onderwerpen op het terrein van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken wordt u hierover geïnformeerd.
  Besluit: de rapporteur en de commissie Digitale Zaken verzoeken de commissie Binnenlandse Zaken als volgcommissie aan te merken.
 30. 30

  Brief Kamervoorzitter over de uitvoering motie Klaver c.s. over onderzoeken of politieke partijen, politici en belangenorganisaties in Nederland zijn gefinancierd met geld uit de Russische Federatie of met geld van Russische (rechts)personen (Kamerstuk 36 045, nr. 11)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Herstel overzicht buitenlandse giften aan Nederlandse politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten van 24 februari 2022, over Handreiking Constitutionele Toetsing

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beleidsreactie op CTIVD-rapport 75 over de inzet van kabelinterceptie door de AIVD en de MIVD; de snapshotfase

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Wijziging van de Woningwet in verband met aanpassing van het saneringskader

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Achtergrond wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet in verband met aanpassing van het saneringskader (Kamerstuk 36055)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie beantwoording resterende vragen uit het debat van 8 september 2021 inzake de benoeming van drie Tweede Kamerleden tot staatssecretaris in het demissionaire kabinet

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met enige onderwerpen naar aanleiding van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Wet open overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

  15, 16 en 17 maart (week 11)
  - Tweeminutendebat EU voorstellen ter versterking van democratie en integriteit van verkiezingen (CD d.d. 10/02)
  - 35 489 (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)

  22, 23 en 24 maart (week 12)
  - 35 546 (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)
  - 35 772 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen (re-en dupliek))

  29, 30 en 31 maart (week 13)
  - 35 790 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)
  - 35 784 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces)
  - 35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)
  - 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
  - 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

  5, 6 en 7 april (week 14)
  - 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  Te agenderen debatten
  1. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties ‘Klem tussen balie en beleid’ (Van der Plas)
   
 42. 42

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
  Commissiedebat Basisregistratie Personen en E-id
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (eind april)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Inlichtingen en veiligheidsdiensten
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Commissiedebat Verkiezingen
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten (tot nader order uitgesteld)
 43. 43

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 17-03-2022 13.30 - 14.30 Technische briefing Technische briefing door de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over het nog te ontvangen advies over de gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten
  do 17-03-2022 15.00 - 17.30 Rondetafelgesprek Wonen en zorg voor ouderen
  di 22-03-2022 13.15 - 13.30 Petitie Huurdersvertegenwoordiging BoKS biedt aan de petitie ‘Woningnood? Huisgenood!’
  wo 23-03-2022 13.00 - 13.30 Gesprek met de Raad van State over interbestuurlijke verhoudingen
  wo 23-03-2022 13.30 - 15.30 Rondetafelgesprek Interbestuurlijke verhoudingen
  wo 23-03-2022 16.00 - 18.35 Technische briefing Technische briefing over het ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties
  do 24-03-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Woningbouwopgave
  wo 30-03-2022 11.00 - 12.00 Gesprek Gesprek met erven Veerman over het onderzoek naar de mogelijke benadeling van de heer Veerman en de reactie van de minister op dit onderzoek
  wo 30-03-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat
  do 31-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 31-03-2022 15.00 - 19.00 Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  wo 06-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 07-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur
  ma 11-04-2022 13.00 - 16.00 Werkbezoek Werkbezoek commissie Binnenlandse Zaken aan de AIVD
  do 14-04-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  wo 20-04-2022 10.00 - 13.00 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over de rol van beleggers en corporaties op de woningmarkt
  wo 20-04-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Bouwregelgeving
  do 21-04-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders
  wo 11-05-2022 14.30 - 18.00 Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet
  do 19-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  ma 23-05-2022 14.30 - 18.00 Notaoverleg Reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland
  do 02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 16-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 30-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
 44. 44

  Stand van zaken programma Rondetafelgesprek Interbestuurlijke verhoudingen op 23 maart 2022 van 13.30 tot 15.30 uur.

  Besluit: Het programma van het RTG wordt vastgesteld. Er loopt een schriftelijke inventarisatie om te bezien of voldoende leden (minimaal 4 leden exclusief voorzitter) zich aanmelden om het door te kunnen laten gaan.