Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 24 februari 2022
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 24 februari 2022

Deelnemers


Agendapunten

1
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 24 februari 2022

Te behandelen:

2
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
3
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Vereniging Rechtsbescherming Lokale Belastingen inzake de reactie op de rapporten van het COELO “De hoogte en de structuur van de kostenvergoeding voor bedrijven die helpen bij het maken van bezwaar tegen woz-beschikkingen” en de Waarderingskamer “Kwantitatief onderzoek naar de mate waarin en de redenen waarom (no-cure-no-pay) WOZ-bezwaren worden gehonoreerd”

Te behandelen:

21
Notitie van de voorbereidingsgroep Belemmeringen voor sneller bouwen (de leden Peter de Groot (VVD) en Geurts (CDA))
22
Stafnotitie - EU-Signalering Herziening richtlijn energieprestaties gebouwen
23
Stafnotitie invulling rondetafelgesprek wonen en zorg voor ouderen
31
Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

Details

22, 23 en 24 februari (week 8)
- 35 546 (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)
- 35 489 (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)
- 35 741 (Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))
- 34 974 (Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen))
- 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

8, 9 en 10 maart (week 10)
- 35 772 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen (re-en dupliek))
- 35 408 (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen)
- 35 790 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)
- 35 784 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces)
- 35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)
- 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
- 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

Te agenderen debatten
1. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties ‘Klem tussen balie en beleid’ (Van der Plas)
32
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

do 24-02-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (TK 35967)
do 24-02-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake Groningen en SUVIS) (TK 36018)
do 24-02-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
di 08-03-2022 18.00 - 21.00 Commissiedebat Omgevingswet
wo 09-03-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgangsrapportage lood in drinkwater (TK 27625-561)
wo 09-03-2022 17.30 - 20.05 Rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten
do 10-03-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
do 17-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
wo 23-03-2022 13.00 - 15.30 Rondetafelgesprek Interbestuurlijke verhoudingen
do 24-03-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Woningbouwopgave
wo 30-03-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat
do 31-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)BiZa
wo 06-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
do 07-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur
ma 11-04-2022 13.00 - 16.00 Werkbezoek Werkbezoek commissie Binnenlandse Zaken aan de AIVD
do 14-04-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
wo 20-04-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Bouwregelgeving
do 19-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 16-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 30-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
33
Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
Commissiedebat Basisregistratie Personen en E-id
Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
Commissiedebat Burgemeesters
Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
Commissiedebat Digitalisering
Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Commissiedebat Inlichtingen en veiligheidsdiensten
Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over de rol van beleggers en corporaties op de woningmarkt (wordt tot nader order uitgesteld vanwege het niet (tijdig) beschikbaar zijn van genodigden)
Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting
Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
34
Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Technische briefing Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties (tot nader order uitgesteld n.a.v. uitstel commissiedebat Woningbouwopgave)
Commissiedebat Verkiezingen
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
35
Stafnotitie voorstel rondetafelgesprek Interbestuurlijke verhoudingen
36
Toelichting van het lid Arib namens de Benoemingscommissie CTIVD

Details

Besluit: De commissie stemt in met de voordracht, deze wordt ter stemming doorgeleid naar de plenaire vergadering.