Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

24 februari 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • R.M. Leijten (SP)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • J.C. Sneller (D66)
 • K. Arib (PvdA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 24 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Vereniging Rechtsbescherming Lokale Belastingen inzake de reactie op de rapporten van het COELO “De hoogte en de structuur van de kostenvergoeding voor bedrijven die helpen bij het maken van bezwaar tegen woz-beschikkingen” en de Waarderingskamer “Kwantitatief onderzoek naar de mate waarin en de redenen waarom (no-cure-no-pay) WOZ-bezwaren worden gehonoreerd”

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vergelijking van de ingediende amendementen op de Evaluatiewet Wet financiering politieke partijen (Kamerstuk 35657) met de voorstellen in de op 27 oktober jl. ingediende nota van wijziging (Kamerstuk 35657-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Reactie op toetsingskader etnisch profileren in relatie tot introductiedossier FIN

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Instelling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Afschrift brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het rapport ‘Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorhang ontwerp Subsidieregeling experimenten, kennisontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Planning van de beleidsprogramma’s voor de portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening deze kabinetsperiode

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het rapport van het Adviescollege ICT-toetsing ''Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)''

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie van het lid Van Esch c.s. over landelijke regie om verdozing tegen te gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Besluit huurverhoging 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorhang Besluit brandveiligheid parkeergarages

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verbeterplan koopproces van woningen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsdoorlichting van artikel 4.2 van de Rijksbegroting BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Openbaarmaking van het rapport ‘Belemmeringen voor sneller bouwen’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstel reactie inzake de informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en kabinet

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Bouwstenen beleidskader decentraal bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Openbaarmaking van het rapport ‘Wonen en zorg voor ouderen. Overzicht van behoeften en belemmeringen inzake woonzorgvoorzieningen’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening richtlijn betreffende energieprestatie gebouwen (Kamerstuk 36012-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie aan de gemeenteraden van Ede en Hattem over modernisering van de verlof- en vervangingsregeling raadsleden

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

  22, 23 en 24 februari (week 8)
  - 35 546 (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)
  - 35 489 (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)
  - 35 741 (Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))
  - 34 974 (Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen))
  - 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  8, 9 en 10 maart (week 10)
  - 35 772 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen (re-en dupliek))
  - 35 408 (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen)
  - 35 790 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)
  - 35 784 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces)
  - 35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)
  - 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
  - 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

  Te agenderen debatten
  1. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties ‘Klem tussen balie en beleid’ (Van der Plas)
 29. 29

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 24-02-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (TK 35967)
  do 24-02-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake Groningen en SUVIS) (TK 36018)
  do 24-02-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  di 08-03-2022 18.00 - 21.00 Commissiedebat Omgevingswet
  wo 09-03-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgangsrapportage lood in drinkwater (TK 27625-561)
  wo 09-03-2022 17.30 - 20.05 Rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten
  do 10-03-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  do 17-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  wo 23-03-2022 13.00 - 15.30 Rondetafelgesprek Interbestuurlijke verhoudingen
  do 24-03-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Woningbouwopgave
  wo 30-03-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat
  do 31-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)BiZa
  wo 06-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 07-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur
  ma 11-04-2022 13.00 - 16.00 Werkbezoek Werkbezoek commissie Binnenlandse Zaken aan de AIVD
  do 14-04-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  wo 20-04-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Bouwregelgeving
  do 19-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 16-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 30-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
 30. 30

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
  Commissiedebat Basisregistratie Personen en E-id
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Commissiedebat Burgemeesters
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Inlichtingen en veiligheidsdiensten
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over de rol van beleggers en corporaties op de woningmarkt (wordt tot nader order uitgesteld vanwege het niet (tijdig) beschikbaar zijn van genodigden)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
 31. 31

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Technische briefing Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties (tot nader order uitgesteld n.a.v. uitstel commissiedebat Woningbouwopgave)
  Commissiedebat Verkiezingen
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
 32. 32

  Toelichting van het lid Arib namens de Benoemingscommissie CTIVD

  Besluit: De commissie stemt in met de voordracht, deze wordt ter stemming doorgeleid naar de plenaire vergadering.