Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 13 januari 2022
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 13 januari 2022

Deelnemers


Agendapunten

5
Afschrift van de koninklijke besluiten houdende de benoeming van de heer mr. S.M. van der Schenk, de heer mr. J. Piena en de heer ir. O.A. Vermeulen tot plaatsvervangend lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden en ontheffing van de heer mr. A.R.O. Mooy uit de functie van lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden

Te behandelen:

26
35
Reactie op de motie van de leden Beckerman en Koerhuis over het invoeren van een onderzoeksplicht voor veiligheidsproblemen bij gebouwen (Kamerstuk 28325-193) en op de motie van het lid Koerhuis over de CO2-besparing van vijf programma's inzichtelijk maken (Kamerstuk 35830-VII-11)

Te behandelen:

44
Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen)

Te behandelen:

45
EU-stafnotitie behandelvoorstel herziening richtlijn inzake energieprestaties van gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive (EPBD))
46
Stafnotitie behandelvoorstel voor de omvang van de agenda van het commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (momenteel gepland op 20 januari 2022).
48
Brief van het lid Nijboer inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen)

Te behandelen:

50
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

do 13-01-2022 15.00 - 17.30 Rondetafelgesprek Het Nederlands slavernijverleden
di 18-01-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Leningruil, splitsing en saneringsbesluit Vestia (29453-546)
wo 19-01-2022 10.00 - 12.35 Technische briefing Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties
wo 19-01-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting artikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (30985-50)
wo 19-01-2022 16.00 - 19.00 Commissiedebat Woningbouwopgave
do 20-01-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
wo 26-01-2022 14.00 - 18.00 Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
do 27-01-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
wo 02-02-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Omgevingswet
do 10-02-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 10-02-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat EU voorstellen ter versterking van democratie en integriteit van verkiezingen
do 24-02-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 17-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 31-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
wo 06-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
do 14-04-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 19-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 16-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 30-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Besluit: De commissieactiviteiten die zijn gepland tot en met 26 januari 2022 worden tot nader order uitgesteld. De commissie zal in de week van 25-26-27 januari starten met een tweetal debatten op hoofdlijnen en in de procedurevergadering van 27 januari 2022 zal een voorstel worden geagendeerd voor het opnieuw plannen van de uitgestelde activiteiten.
51
Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester
Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) (Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
Commissiedebat BRP
Commissiedebat Commissiedebat over o.a. gezichtsbedekkende kleding
Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
Commissiedebat Digitale Nalatenschap
Commissiedebat Digitalisering
Commissiedebat Discriminatie en racisme (tot nader order uitgesteld i.v.m. de samenloop met het plenaire Corona-debat en de bespreking in de fracties van het coalitieakkoord)
Commissiedebat E-id
Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Commissiedebat IVD-aangelegenheden
Commissiedebat Nationaal actieplan mensenrechten
Commissiedebat Nog te bepalen commissiedebat (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
Commissiedebat NOVI
Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit commissiedebat, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
52
Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Commissiedebat Regie over het koopproces
Commissiedebat Rijksvastgoed
Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over de rol van beleggers en corporaties op de woningmarkt (wordt tot nader order uitgesteld vanwege het niet (tijdig) beschikbaar zijn van genodigden)
Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
Commissiedebat  Sociaal Domein (herijking Gemeentefonds)
Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
Rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten (tot nader order uitgesteld in verband met de samenloop met andere activiteiten)
Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Werkbezoek Werkbezoek commissie Binnenlandse Zaken aan de AIVD (tot nader order uitgesteld)
Commissiedeba tWet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Commissiedebat Wet normering topinkomens
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Commissiedebat Woningcorporaties

Besluit: er wordt naar een nieuwe datum gezocht voor het uitgestelde rondetafelgesprek over de rol van beleggers en corporaties op de woningmarkt.
53
Verzoek van het lid Boulakjar (D66) over het ontvangen van een overzicht per departement van de door de minister aangewezen parlementair contactpersoon die verzoeken van Kamerleden om feitelijke informatie in behandeling neemt (naar aanleiding van de herziene Aanwijzingen voor de externe contacten van rijksambtenaren).

Te behandelen: