Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

13 januari 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • H. Nijboer (PvdA)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F. Boulakjar (D66)
 • K. Arib (PvdA)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering van de motie van het lid Sneller over nadere informatie over financiële belangen van bewindspersonen (Kamerstuk 35925-III-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Viering van de verjaardag van prinses Amalia

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift van de koninklijke besluiten houdende de benoeming van de heer mr. S.M. van der Schenk, de heer mr. J. Piena en de heer ir. O.A. Vermeulen tot plaatsvervangend lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden en ontheffing van de heer mr. A.R.O. Mooy uit de functie van lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Juridisch toetsingskader etnisch profileren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Versterking naleving en handhaving discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Onderzoeksrapport over recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitkomsten van de monitoring van Nederland over de toepassing en naleving van het Europees handvest inzake lokale autonomie en het aanvullend protocol burgerparticipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken Binnenhof renovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op het ROB-advies 'Sturen of gestuurd worden'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere wetten in verband met het doorvoeren van aanbevelingen uit de tweede evaluatie van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en wijziging van de Kaderwet adviescolleges in verband met een verduidelijking inzake archiefbescheiden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Nader advies over bestuurlijke organisatie van de grensoverschrijdende samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Zelfevaluaties Basisregistratie personen (BRP) en Reisdocumenten 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarplan AIVD 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Overzicht op hoofdlijnen van aspecten bij verschillende varianten van constitutionele toetsing

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Benoeming Regeringscommissaris Informatiehuishouding

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Werkagenda´s Banenafspraak Publieke Sectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken inventarisatie hardvochtige wet- en regelgeving ter uitvoering van de motie van de leden Ploumen en Jetten (Kamerstuk 35510-24)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  DigiD voor EU-arbeidsmigranten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de jaarverslagen 2020 van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Plannen van aanpak en planningen uitvoering moties van de leden Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35510-21) en Klaver c.s. (Kamerstuk 35510-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Onderzoek naar mogelijke benadeling klokkenluider

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toegankelijkheid van identiteitsdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afspraken met Aedes over verlaging verhuurderheffing n.a.v. de uitvoering van de motie van het lid Hermans over een aantal voorstellen om de begroting dan wel het Belastingplan voor 2022 aan te passen (Kamerstuk 35925-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitstel beleidsdoorlichting van artikel 4 van de rijksbegroting van BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang inventarisatie brandveiligheid gevels

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Betaalbare koop voor starters

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Intergas Verwarming BV m.b.t. gemeten energielabel

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang Omgevingswet december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang betaalbare woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onafhankelijke evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Bestuurlijke overleggen verstedelijking

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op de motie van de leden Beckerman en Koerhuis over het invoeren van een onderzoeksplicht voor veiligheidsproblemen bij gebouwen (Kamerstuk 28325-193) en op de motie van het lid Koerhuis over de CO2-besparing van vijf programma's inzichtelijk maken (Kamerstuk 35830-VII-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken over de uitvoering van de motie van het lid Koerhuis over het nemen van hernieuwbare-energiemaatregelen bij een ingrijpende renovatie niet verplichten (Kamerstuk 32813-920)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Schiedam inzake besluit gebiedsaanwijzing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Stand van zaken maatregelen ter ondersteuning jongvolwassen wezen in huurwoningen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Afschrift brief aan gemeente Katwijk over hulpvraag bestemmingsplan Valkenhorst

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Toewijzen van corporatiewoningen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Conceptopdracht staatscommissie rechtsstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Afschrift brief aan provincies, gemeenten en woningcorporaties inzake het behalen van de taakstelling vergunninghouders 2021-II en tussendoelstelling voor het inhalen van eerder opgelopen achterstanden

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Brief van het lid Nijboer inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 13-01-2022 15.00 - 17.30 Rondetafelgesprek Het Nederlands slavernijverleden
  di 18-01-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Leningruil, splitsing en saneringsbesluit Vestia (29453-546)
  wo 19-01-2022 10.00 - 12.35 Technische briefing Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties
  wo 19-01-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting artikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (30985-50)
  wo 19-01-2022 16.00 - 19.00 Commissiedebat Woningbouwopgave
  do 20-01-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  wo 26-01-2022 14.00 - 18.00 Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  do 27-01-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  wo 02-02-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Omgevingswet
  do 10-02-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 10-02-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat EU voorstellen ter versterking van democratie en integriteit van verkiezingen
  do 24-02-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 17-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 31-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  wo 06-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 14-04-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 19-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 16-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 30-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Besluit: De commissieactiviteiten die zijn gepland tot en met 26 januari 2022 worden tot nader order uitgesteld. De commissie zal in de week van 25-26-27 januari starten met een tweetal debatten op hoofdlijnen en in de procedurevergadering van 27 januari 2022 zal een voorstel worden geagendeerd voor het opnieuw plannen van de uitgestelde activiteiten.
 49. 49

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
  Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) (Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Commissiedebat BRP
  Commissiedebat Commissiedebat over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitale Nalatenschap
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie en racisme (tot nader order uitgesteld i.v.m. de samenloop met het plenaire Corona-debat en de bespreking in de fracties van het coalitieakkoord)
  Commissiedebat E-id
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  Commissiedebat Nationaal actieplan mensenrechten
  Commissiedebat Nog te bepalen commissiedebat (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Commissiedebat NOVI
  Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
  Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit commissiedebat, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
 50. 50

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Regie over het koopproces
  Commissiedebat Rijksvastgoed
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over de rol van beleggers en corporaties op de woningmarkt (wordt tot nader order uitgesteld vanwege het niet (tijdig) beschikbaar zijn van genodigden)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat  Sociaal Domein (herijking Gemeentefonds)
  Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten (tot nader order uitgesteld in verband met de samenloop met andere activiteiten)
  Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Werkbezoek Werkbezoek commissie Binnenlandse Zaken aan de AIVD (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedeba tWet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Commissiedebat Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Woningcorporaties

  Besluit: er wordt naar een nieuwe datum gezocht voor het uitgestelde rondetafelgesprek over de rol van beleggers en corporaties op de woningmarkt.
 51. 51

  Verzoek van het lid Boulakjar (D66) over het ontvangen van een overzicht per departement van de door de minister aangewezen parlementair contactpersoon die verzoeken van Kamerleden om feitelijke informatie in behandeling neemt (naar aanleiding van de herziene Aanwijzingen voor de externe contacten van rijksambtenaren).

  Te behandelen:

  Loading data