Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

6 juli 2022
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • F.L. Idsinga (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • L. van Raan (PvdD)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  De besluitenlijsten van de (reguliere) procedurevergadering van 21 juni 2022, de (besloten) strategische procedurevergadering van 23 juni 2022 en de extra procedurevergadering van 30 juni 2022. worden vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stukken t.b.v. commissiedebat Financiële markten d.d. 30 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Appreciatie van de amendementen ingediend tijdens het wetsvoorstel Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Van Haga over het lage BTW tarief voor propaan (Kamerstuk 36088-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Planning box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad op 11 en 12 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vervolg debat Voorjaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Tweede incidentele suppletoire begroting inzake LNG invoercapaciteit in de Eemshaven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Vierde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoering rechtsherstel box 3 en garantie annuleringskosten LNG-terminal Gasunie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Eerste suppletoire begroting samenhangende met de Voorjaarsnota 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Heropening groene obligatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Eerste observaties van de inspecteur-generaal IBTD (Inspectie belastingen, toeslagen en douane)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nationale evaluatie herziene Richtlijn betaaldiensten (PSD2)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang Actieplan Consumentenkeuzes 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie over het faillissement Amsterdam Trade Bank

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Derde rapportage staatsagent KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken steunpakket KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op berichtgeving over een mogelijke overname van ABN AMRO door BNP Paribas

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Antwoorden op vragen commissie over het verslag van de rapporteur over het jaarverslag Financiën en Nationale Schuld (IX) 2021 (Kamerstuk 36100-IX)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Brieven inzake wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 1994

  Onderstaande brieven zijn in de vorige procedurevergadering aangehouden op verzoek van het lid Omtzigt.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Toepassing multiplier bij fiscale partners voor giften aan culturele ANBI's

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Adviesrapport 'Toezicht op Algemeen Nut'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Vormgeving tegemoetkoming Fraude Signalering Voorziening (FSV)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Tweede monitoringsbrief fiscale coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Scenario's (corona)belastingschuld

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Brieven over autobelastingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over de mogelijkheden voor een onderzoek naar een pardonregeling voor huiseigenaren aan wie tijdig omzetten van een verpande levensverzekering in een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) voorbij is gegaan

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Juridische grondslag Ouders in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Derde Voortgangsrapportage (VGR) Douane 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Beantwoording vragen commissie inzake nazending beslisnota’s over de opstart gepauzeerde invorderingen toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Nadere toelichting beroep CW 2.27 toeslagen Oekraïense ontheemden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Tweede concept van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 juni 2022, kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en non-papers in het kader van het voorstel voor een richtlijn voor herstel en afwikkeling van verzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Fiche: Richtlijn verminderen ongelijke behandeling vreemd en eigen vermogen en beperking renteaftrek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Spreektijdverdeling bij notaoverleggen

  Besluit: de commissie houdt besluitvorming over spreektijden bij notaoverleggen aan tot een volgende procedurevergadering. Voor het reeds ingeplande Notaoverleg Deelnemingenbeleid worden spreektijden per e-mail geïnventariseerd. 

  Noot:
  • Bij de commissie Financiën geldt tot op heden geen vaste werkwijze voor het toekennen van spreektijden bij een notaoverleg. Op dit punt is in het voorzittersoverleg vastgesteld dat het de voorkeur heeft te komen tot een situatie waarin alle commissies dezelfde werkwijze hanteren.
  • Voorgesteld wordt daarom om aan te sluiten bij de werkwijze dat voor een notaoverleg de spreektijden naar fractiegrootte worden toegekend. Deze verdeling is afhankelijk van de duur van het notaoverleg. Per notaoverleg legt de commissiestaf vooraf een verdeling van de spreektijden (voor eerste en tweede termijn gezamenlijk) voor aan de commissie. De door de commissie vastgestelde maximumspreektijden voor fracties en groepen worden vervolgens vermeld op de convocatie van het notaoverleg.
  • De staf zal in een notitie voor de volgende procedurevergadering beschrijven hoe de spreektijdverdeling op fractiegrootte uitwerkt per tijdsduur van een notaoverleg en hoe andere commissies omgaan met het vaststellen van spreektijden.
 43. 43

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Onder agendapunt 41 is besloten het de commissiedebatten Eurogroep/Ecofinraad en IMF op 29 september samen te voegen tot één debat. Daarnaast is besloten het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad van 8 september uit te breiden tot een breder debat over macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief.

  wo 07-09-2022 10.00 13.00   Commissiedebat Belastingdienst
  do 08-09-2022 10.00 13.00   Commissiedebat macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad)
  ma 12-09-2022 13.30 17.30   Notaoverleg Nota Deelnemingenbeleid
  wo 14-09-2022 10.00 13.00   Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen
  ma 26-09-2022 14.00 17.00   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”
  do 29-09-2022 12.30 16.30   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF
  ma 17-10-2022 11.00 19.00   Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023
  do 20-10-2022 15.00 18.00   Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  ma 31-10-2022 11.00 23.00   Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023
  do 03-11-2022 10.00 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 01-12-2022 10.00 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 44. 44

  Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Onder agendapunt 45 is besloten het commissiedebat Autobelastingen in te plannen in het najaar van 2022. Het commissiedebat Exportkredietverzekeringen wordt ingepland na ommekomst van de brief inzake de verdere uitvoering/uitwerking van de motie van het lid Heinen c.s. (Kamerstuk 26485, nr. 387) en het commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag wordt ingepland in november 2022.

  1. Commissiedebat Autobelastingen
  2. Commissiedebat Betalingsverkeer
  ?3. Commissiedebat Doorstroomvennootschappen
  4. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  5. Commissiedebat Europese btw
  6. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  7. Commissiedebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw
  8. Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
 45. 45

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.

  Procedurevergaderingen na het zomerreces
  do 15-09-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 29-09-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 13-10-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 20-10-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 10-11-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 24-11-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 08-12-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 22-12-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering

  Overige activiteiten
  ma 26-09-2022 17.30-19.30 Technische briefing Belastingplan 2023

  Nog te plannen
  Rondetafelgesprek over de toekomst van de euro - in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep (de leden Dassen en Omtzigt)
  Rondetafelgesprek over de Tax Governance Code - in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep (de leden Idsinga en Alkaya)
 46. 46

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 1 juli)

  Besluit: Ter informatie.

  6, 7 en 8 september (week 36)
  - 34 661 Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)(voortzetting)

  4, 5 en 6 oktober (week 40)
  - Algemene Financiële Beschouwingen

  Nog niet geagendeerd:
  -
  35 496 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invorderingswet 1990 ter bestrijding van belastinguitstel en –afstel als gevolg van excessief lenen bij een eigen vennootschap (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)
  - 35 523 Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
  - 31 362 Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
 47. 47

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 1 juli)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  5. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
  13. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)
  18. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  1. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-president)
  2. Dertigledendebat over exportkredietverzekeringen (Van Raan) (staatssecretaris Financiën, minister BHO)
  3. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  5. Dertigledendebat over koopkracht (Azarkan) (minister Financiën)
  10. Dertigledendebat over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’ (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister BZK)
  16. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
 48. 48

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.

  21-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op de voorstellen van CNV over werknemersparticipatie (2022Z08227)
  11-05-2022 - Aan de minister van Financiën - Verzoek om een stand-van-zakenbrief n.a.v. de reactie op de uitvoering van de motie-Van der Lee over bankrekeningen voor Oekraïense vluchtelingen (2022Z09180)
  22-06-2022 - Aan de minister van Financiën - Verzoek om toekomstvisie bankenlandschap in Nederland (2022Z12773)
  22-06-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (2022Z12831)