Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

21 juni 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 8 juni 2022 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Behandeling Jaarverslag en rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2022 (Kamerstuk 36120-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Brief over de verhouding, samenhang, vormgeving en financiering van fondsen (het Nationaal Groeifonds, Invest-NL en de nieuw op te richten fondsen volgend uit het coalitieakkoord)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Derde voortgangsbrief Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie om de herziene planning van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoeringsbesluit RRF voor Polen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Slotwet ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Voorstel van wet van de leden Maatoug, Van der Lee en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998, de Wet financiële markten BES en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2022-II)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Implementatiewet Omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-review

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Overzicht aan Oekraïne toegezegde financiële steun

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Praktische uitwerking raadsaanbeveling convertibiliteit Oekraïense valuta

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toelichting op de aangenomen moties ingediend tijdens het tweeminutendebat over de ministeriële regeling Inspectie Belastingen Toeslagen en Douane (IBTD)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van de vergadering van de Coalitie van Ministers van Financiën voor klimaatactie op 19 april, de G20 vergadering van ministers van Financiën en centralebankpresidenten op 20 april en de bijeenkomst van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 21 april

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie op CPB onderzoek Ongelijkheid en herverdeling

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Openbaar maken van de formatiestukken die vanuit het ministerie van Financiën aan de hoofd- en zijtafel financiën zijn aangeleverd

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanpassing kostenkaders AFM en DNB 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beleidsagenda voor duurzame financiering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2021 (thema Vergroening financiële markten)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over Wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 1994

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie van de staatssecretaris op een brief van Adfiscalia Veenendaal over een tegemoetkoming voor een gedupeerde van de toeslagenaffaire

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie van de staatssecretaris op een brief van een burger over een vermelding in de Fraudesignaleringsvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de brief van de Actiegroep Stop Plunderen Duits Pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitvoeringstoetsen amendementen pakket Belastingplan 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Lijst van vragen en antwoorden over de Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Jaarrapportage van de Commissie integriteit Financiën (CiF) en de rapportage ‘Doorlichting van het meld- en advieslandschap voor integriteitskwesties Ministerie van Financiën’

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag van een schriftelijk overleg over de eindrapportage inzake Raadspersonen Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beantwoording van een vraag van het lid Omtzigt over de wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake periodiek monitoren van grenseffecten

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Lijst van vragen en antwoorden over handhavingsbesluit Autoriteit Persoonsgegevens FSV

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beantwoording vragen van het lid Omtzigt over de 'handleidingen voor analisten aan de Poort' en over het aantal aangetroffen lijsten met nationaliteit en/of fraude- of risicosignalen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over toezending van werkinstructies met betrekking tot vorderingen van de POK

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanspraak van Oekraïense ontheemden op toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Juridische grondslag herstelbeleid voor ouders in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Stand van zaken toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het verzoek van de commissie om toezending van werkinstructies met betrekking tot vorderingen van de POK

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 juni 2022, over de brief van de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) van 13 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Kabinetsreactie op het lentepakket van het Europees Semester

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Fiche: Herziening richtlijn betreffende op afstand afsluiten van overeenkomsten inzake financiële diensten

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: De commissie besluit de datum van het met de minister van Financiën te houden notaoverleg over de binnenkort te ontvangen Nota Deelnemingenbeleid niet te wijzigen; wel ziet de commissie af van het voorafgaand aan dat notoverleg stellen van feitelijke vragen over die nota; in plaats daarvan verzoekt de commissie het ministerie voorafgaand aan het notaoverleg een technische briefing te verzorgen. Daarnaast besluit de commissie om over de stukken die waren geagendeerd voor het onlangs geannuleerde commissiedebat Staatsdeelnemingen alsnog een schriftelijk overleg te voeren, met een inbrengtermijn kort voor aanvang van het zomerreces.

  Besluit: De commissie besluit, nu tijdens de procedurevergadering onder de aanwezige leden geen behoefte lijkt te bestaan tot het behandelen van de hieronder genoemde wet tot wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in het op 4 juli 2022 geplande wetgevingsoverleg, via een e-mailprocedure een voorstel aan de commissie voor te leggen om het wetsvoorstel als hamerstuk aan te melden.

  Besluit: de commissie stemt ermee in om, indien de plenaire agenda van de laatste vergaderweek voor het zomerreces daartoe aanleiding geeft, het commissiedebat Doorstroomvennootschappen dat is gepland op 5 juli uit te stellen tot na het zomerreces.

  Voor het overige is van het overzicht kennisgenomen.

  Geplande commissiedebatten, wetgevings- en notaoverleggen
  wo 22-06-2022 13.00 16.00   Commissiedebat Toeslagen
  wo 22-06-2022 17.00 18.30   Commissiedebat Fatca
  wo 29-06-2022 10.00 14.00   Commissiedebat Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement
  do 30-06-2022 10.00 14.00   Commissiedebat Financiële markten 
  ma 04-07-2022 10.00 14.00   Wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden
  di 05-07-2022 16.30 19.30   Commissiedebat Doorstroomvennootschappen
  do 07-07-2022 10.15 13.15   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  wo 07-09-2022 10.00 13.00   Commissiedebat Belastingdienst
  do 08-09-2022 10.00 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  ma 12-09-2022 13.30 17.30   Notaoverleg Nota Deelnemingenbeleid
  wo 14-09-2022 10.00 13.00   Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen
  ma 26-09-2022 14.00 17.00   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”
  do 29-09-2022 11.00 13.00   Commissiedebat IMF
  do 29-09-2022 13.30 16.30   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  ma 17-10-2022 11.00 19.00   Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023
  ma 31-10-2022 11.00 23.00   Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023
  do 03-11-2022 10.00 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 01-12-2022 10.00 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 46. 46

  Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: de commissie stemt in met het houden van het commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering op donderdag 20 oktober 2022 (15.00-18.00 uur) .

  Nog te plannen debatten
  1. Commissiedebat Autobelastingen
  2. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  3. Commissiedebat Betalingsverkeer
  4. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  5. Commissiedebat Europese btw
  6. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  7. Commissiedebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw
 47. 47

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie.

  Procedurevergaderingen tot aan het zomerreces
  do 23-06-2022 11.00-12.00   Gecombineerde strategische procedurevergadering van de commissies Financiën en Rijksuitgaven
  wo 06-07-2022 15.30-16.30   Procedurevergadering 

  Procedurevergaderingen na het zomerreces
  do 15-09-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 29-09-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 13-10-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 20-10-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 10-11-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 24-11-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 08-12-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  do 22-12-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering

  Overige activiteiten
  do 23-06-2022 13.30-14.30 Rondetafelgesprek Dag van de Publieke Dienstverlening - Gesprek met Uitvoeringsorganisaties (cluster Commissies Financiën, EZK en DiZa)
  do23-06-2022 14.40- 16.00 Gesprek Dag van de Publieke Dienstverlening - Gespreksrondes (Belastingdienst)
  ma 12-09-2022 11.00-12.00 Gesprek met Kifid (hybride)
  ma 26-09-2022 17.30-19.30 Technische briefing Belastingplan 2023

  Nog te plannen
  Rondetafelgesprek over de toekomst van de euro - in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep (de leden Dassen en Omtzigt)
  Rondetafelgesprek over de Tax Governance Code - in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep (de leden (Idsinga en Alkaya)
 48. 48

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 17 juni)

  Besluit: ter informatie.

  Dinsdag 21 juni, 18.30-22.00 uur
  - 35 929 Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

  28, 29 en 30 juni (week 26)
  - 35 496 Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

  5, 6 en 7 juli (week 27)
  - Debat over de Voorjaarsnota 2022 (36 120, nr. 1)  (voortzetting)

  6, 7 en 8 september (week 36)
  - 34 661 Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)(voortzetting)

  Nog niet geagendeerd:
  - 35 523 Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
  - 31 362 Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
 49. 49

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 17 juni)

  Besluit: ter informatie

  Meerderheidsdebatten
  5. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
  14. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)
  19. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  1. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-president)
  2. Dertigledendebat over exportkredietverzekeringen (Van Raan) (staatssecretaris Financiën, minister BHO)
  3. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  6. Dertigledendebat over koopkracht (Azarkan) (minister Financiën)
  11. Dertigledendebat over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’ (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister BZK)
  17. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
   
 50. 50

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.

  21-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op de voorstellen van CNV over werknemersparticipatie (2022Z08227)
  11-05-2022 - Aan de minister van Financiën - Verzoek om een stand-van-zakenbrief n.a.v. de reactie op de uitvoering van de motie-Van der Lee over bankrekeningen voor Oekraïense vluchtelingen (2022Z09180)
  11-05-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om eventuele nog niet met de Kamer gedeelde stukken met betrekking tot het memo-Palmen aan de Kamer te zenden (2022Z09182) - gedeeltelijk beantwoord bij brief van 2 juni 2022, Kamerstuk 35510-99)