Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - woensdag 11 mei 2022
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - woensdag 11 mei 2022

Deelnemers


Agendapunten

2
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 21 april 2022 is vastgesteld.
3
Brievenlijst
12
Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken

Te behandelen:

19
Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Richtlijn tegengaan misbruik doorstroomvennootschappen op fiscaal vlak en aanpassing van administratieve samenwerkingsrichtlijn (Kamerstuk 22112-3349)

Te behandelen:

21
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Eurogroep 3 mei 2022 (Kamerstuk 21501-07-1839) en benoeming van een nieuwe directeur van het ESM

Te behandelen:

22
Het nog te ontvangen verslag van de extra vergaderingen van de Eurogroep en Ecofinraad op 3 mei 2022

Details

Besluit: agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op 19 mei 2022.
25
Werkbezoek vaste commissie Financiën aan Brussel (september 2022)
26
Brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer naar aanleiding van de behandeling van een verzoekschrift over de afhandeling door de Belastingdienst van een verzoek om kwijtschelding.

Te behandelen:

27
Werkbezoek vaste commissie Financiën aan de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
28
Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

Details

Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen; het onder 2 genoemde commissiedebat wordt geannuleerd (zie agendapunt 1 van deze vergadering) en samengevoegd met het onder 11 genoemde commissiedebat.
 
 1. do 12-05-2022 10.00-11.30   Commissiedebat Voortzetting commissiedebat Opties voor rechtsherstel box 3 (tweede termijn)
 2. do 12-05-2022 14.00-17.00   Commissiedebat Financiële markten - consumenten en dienstverlening
 3. do 19-05-2022 10.00-13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 4. do 19-05-2022 13.30-17.30   Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
 5. wo 08-06-2022 10.00-13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 6. ma 13-06-2022 14.00-17.00   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”
 7. wo 15-06-2022 15.00-17.00   Commissiedebat Fatca
 8. wo 22-06-2022 13.00-16.00   Commissiedebat Toeslagen
 9. wo 22-06-2022 17.00-20.00   Commissiedebat Staatsdeelnemingen
 10. wo 29-06-2022 10.00-14.00   Commissiedebat Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement
 11. do 30-06-2022 10.00-13.00   Commissiedebat Financiële markten - stabiliteit en instituties
 12. di 05-07-2022 16.30-19.30   Commissiedebat Doorstroomvennootschappen
 13. do 07-07-2022 10.15-13.15   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 14. wo 07-09-2022 10.00-13.00   Commissiedebat Belastingdienst
 15. do 08-09-2022 10.00-13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
29
Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

Details

Besluit: Het overzicht is besproken; dit heeft geleid tot enkele aan het kabinet gerichte verzoeken die in de rubriek Rondvraag zijn opgenomen. Daarnaast heeft de commissie uitgesproken het onder 7 genoemde commissiedebat kort na het zomerreces te willen inplannen.

1. Commissiedebat Autobelastingen [in de procedurevergadering van 23 maart is besloten dit te houden na het zomerreces]
2. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
3. Commissiedebat Betalingsverkeer
4. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
5. Commissiedebat Europese btw
6. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
7. Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen
8. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
30
Overige commissieactiviteiten

Details

Besluit: Ter informatie.

Procedurevergaderingen:
 1. wo 25-05-2022 15.00-16.00   Procedurevergadering
 2. wo 08-06-2022 15.30-16.30   Procedurevergadering
 3. do 23-06-2022 10.00-11.00   Procedurevergadering
 4. wo 06-07-2022 15.30-16.30   Procedurevergadering
NB: de datum van de te houden strategische procedurevergadering wordt nog bepaald.

Overige activiteiten:
 1. wo 11-05-2022 11.15-12.45   Technische briefing Tiende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag
 2. ma 16-05-2022 10.00-13.15   Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam
 3. ma 16-05-2022 13.45-17.00   Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank te Amsterdam
 4. di 17-05-2022 18.00-19.30 Technische briefing PwC-rapporten over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst
 5. vr 20-05-2022 10.00-13.00   Werkbezoek Nederlandse Spoorwegen
 6. di 24-05-2022 18.00-19.30   Technische briefing over de CPB Policy Brief over Ongelijkheid en herverdeling 
 7. wo 01-06-2022 14.30-16.45   Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
 8. wo 08-06-2022 16.45-17.45   Gesprek met de voormalig National Taxpayers Advocate uit VS, mevrouw Olson
31
Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda)

Details

Besluit: Ter informatie.

Dinsdag 10 mei 2022
- 16.40 - 17.00 uur: Tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane (Kamerstuk 31 066, nr. 922)
- 17.00 - 22.00 uur: Plenair debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds

Donderdag 12 mei 2022
Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via Wereldbank) (36048)

7, 8 en 9 juni 2022 (week 23)
- 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

Nog niet geagendeerd:
- 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
- 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
- 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
32
Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda)

Details

Besluit: Ter informatie.

Meerderheidsdebatten:
6. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
21. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)

Dertigledendebatten/interpellaties:
2. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (minister Financiën)
6. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-president)
8. Dertigledendebat over exportkredietverzekeringen (Van Raan) (staatssecretaris Financiën, minister BHO)
9. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
33
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Ten aanzien van de in de commissiebrief over FSV, hieronder genoemd onder 5, verzochte stukken zal de staatssecretaris worden gevraagd deze aan de Kamer te zenden vóór de op 17 mei 2022 te houden technische briefing, evenals andere door de commissie verzochte informatie met betrekking tot FSV (waaronder de beantwoording van feitelijke vragen over de verschillende rapporten van PwC en de in de brief onder 6 verzochte reactie op een artikel in Trouw).
 1. 07-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om de aangekondigde voortgangsbrief FATCA uiterlijk een week voor het commissiedebat toe te zenden (2022Z06918)
 2. 07-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op de CPB Policybrief over ongelijkheid en herverdeling (2022Z06917)
 3. 21-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op de voorstellen van CNV over werknemersparticipatie (2022Z08227)
 4. 21-04-2022 - Aan de minister en de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om een planningsbrief (2022Z08230)
 5. 21-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om de in de week van 9 mei openbaar te maken stukken [handleidingen FSV] zo mogelijk eerder aan de Kamer te zenden (2022Z08228)
 6. 22-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om reactie op het artikel in Trouw van 12 april 2022 ("Fiscus wist van discriminerende criteria, maar zweeg") (2022Z8272)
 7. 25-04-2022 - Aan de minister van Financiën - Verzoek om toezending van werkinstructies met betrekking tot vorderingen van de POK (2022Z08383)
 8. 25-04-2022 - Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Verzoek om toezending van werkinstructies met betrekking tot vorderingen van de POK (2022Z08384)
34
Verzoek om de Nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (36080) zo spoedig mogelijk aan de Kamer te zenden.

Te behandelen:

36
Verzoek om stukken met betrekking tot de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) voorafgaand aan de technische briefing van 17 mei 2022 aan de Kamer te zenden

Te behandelen: