Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

6 april 2022
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van 23 maart 2022 wordt vastgesteld..

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over de vertrouwelijke brief van 4 november 2021 over een programma voor aandeleninkoop ABN AMRO

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad 14 en 15 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 4 en 5 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Informatieverzoek debat energierekening en koopkracht

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  April notificatie over het EMU-saldo en de EMU-schuld

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoek over de aanpak witwassen en terrorismefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de moties van de leden Van Haga en Ephraim over niet instemmen met eurobonds of andere vormen van schuldmutualisering (Kamerstuk 35925-167) en van het lid Omtzigt over niet akkoord gaan met een gezamenlijke schulduitgifte voor nieuwe Europese fondsen en projecten (Kamerstuk 35925-169)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Laatste stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen die zijn gedaan tijdens het commissiedebat FATCA van 28 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Voortgang op toezeggingen herijking invorderingsstrategie en heroverweging Stroomlijnen Rood-Blauw

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  PwC-rapporten over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezegging monitoring startersvrijstelling in de Wet differentiatie overdrachtsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verhoging van de betrouwbaarheid van inlogmiddelen voor online Toeslagen- en Belastingdienstomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Opstart gepauzeerde invorderingen toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift van de reactie op de consultatie voor herziening van het macroprudentiële raamwerk voor banken

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Technisch non-paper over de op te richten Europese toezichthouder op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Het eerste concept herstel- en veerkrachtplan (HVP)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein van de commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Behandeling van de jaarverantwoording over 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek Bond voor Belastingbetalers om in gesprek te gaan met de voormalige (Amerikaanse) National Taxpayers Advocate

 25. 25

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen.
  Op voorstel van het lid Van Weyenberg (namens het lid Kat) zal, voorafgaand aan het commissiedebat van 19 mei 2022 over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag, over de nog te ontvangen voortgangsrapportage een technische briefing worden gehouden en vervolgens een feitelijkevragenronde; de staatssecretaris zal worden verzocht de vragen tijdig voor het commissiedebat te beantwoorden.

  wo 13-04-2022 14.00 - 16.00   Commissiedebat IMF
  wo 20-04-2022 16.30 - 19.30   Commissiedebat Opties voor rechtsherstel box 3 
  do 12-05-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Doorstroomvennootschappen
  do 12-05-2022 14.00 - 17.00   Commissiedebat Financiële markten - consumenten en dienstverlening
  do 19-05-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 19-05-2022 14.00 - 18.00   Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  wo 08-06-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  ma 13-06-2022 14.00 - 17.00   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”
  wo 22-06-2022 13.00 - 16.00   Commissiedebat Toeslagen
   
 26. 26

  Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: ter informatie.

  1. Commissiedebat Autobelastingen [in de procedurevergadering van 23 maart is besloten dit te houden na het zomerreces]
  2. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  3. Commissiedebat Betalingsverkeer
  4. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  5. Commissiedebat Europese btw
  6. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  7. Commissiedebat Financiële markten - stabiliteit en instituties
  8. Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen
  9. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
 27. 27

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. De voorzitter heeft daarbij opgemerkt dat in de planning van de komende procedurevergaderingen mogelijk enkele aanpassingen worden doorgevoerd, waarbij van de woensdagochtend als vergadermoment wordt uitgeweken naar ofwel de woensdagmiddag ofwel de donderdagochtend.
  Op voorstel van het lid Van Weyenberg (D66) wordt besloten om voor de komende procedurevergaderingen geen herziene agenda meer na te zenden, en te werken met de agenda die op vrijdag (bij een procedurevergadering op een woensdag) dan wel op maandag (bij een procedurevergadering op een donderdag) wordt verspreid.

  Procedurevergaderingen:
  wo 20-04-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 11-05-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 25-05-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 08-06-2022 15.30 - 16.30  Procedurevergadering
  wo 22-06-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 06-07-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering 

  Overige activiteiten:
  ma 04-04-2022 14.00 - 16.30   Werkbezoek Modellendag CPB
  di 05-04-2022 17.30 - 18.30   Besloten technische briefing onderzoek Algemene Rekenkamer naar beleid Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid
  wo 06-04-2022 14.00 - 17.00   Rondetafelgesprek Inflatie
  ma 16-05-2022 (ochtend)   Werkbezoek Autoriteit Financiële Markten
  ma 16-05-2022 (middag)   Werkbezoek De Nederlandsche Bank
  vr 20-05-2022 10.00 - 13.00   Werkbezoek Nederlandse Spoorwegen (locatie: Haarlem)
  wo 01-06-2022 14.30 - 16.45   Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
 28. 28

  Wetgevingsdebatten en tweeminuten debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 1 april)

  Besluit: ter informatie.

  7 april (week 14), Hamerstuk:
  - 35950 (Wijzigingswet financiële markten 2022)

  12, 13 en 14 april (week 15)
  - Tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane (31 066, nr. 922)
  - 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)
   
  Nog niet geagendeerd:
  - 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
 29. 29

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 1 april)

  Besluit: ter informatie.

  Meerderheidsdebatten:
  8. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
  22. Debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds (Dassen) (minister Financiën, minister EZK)

  Dertigledendebatten:
  4. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (minister Financiën)
 30. 30

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.

  25-03-2022 - Aan de staatssecretarissen van Financiën - Voornemens kabinet ten aanzien van de wetsvoorstellen delegatiebepalingen schrijnende gevallen en delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen  (2022Z05179)
 31. 31

  Afronding onderhandelingen wijziging verordening terbeschikkingstelling eigen middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbieding position paper van Nederland en Spanje over de modernisering van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) en de voortgang ten aanzien van de bankenunie en de kapitaalmarktunie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van een schriftelijk overleg over kaderwetevaluaties van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank over de periode 2016-2020 (Kamerstuk 25268-202)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toezegging gedaan tijdens het debat pakket Belastingplan 2022 van 10 november 2021,over het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbod technische briefing over box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Appreciatie van de motie van het lid Omtzigt over onmogelijk maken van dubbel BOF'en (Kamerstuk 35657-75)

  Te behandelen:

  Loading data