Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda (digitale) procedurevergadering commissie Financiën - 9 maart 2022 (toevoeging agendapunten)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - 9 maart 2022

Deelnemers


Agendapunten

1
Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

Details

Geen verzoeken aangemeld.
2
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 23 februari 2022 wordt vastgesteld.
3
Brievenlijst
24
Aanbieding speciaal verslag 'Beleggingsfondsen: maatregelen van de EU hebben nog geen echte interne markt gecreëerd waar beleggers baat bij hebben' van ERK
26
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 25 en 26 februari 2022, voor zover betrekking hebbend op de situatie in Oekraïne

Te behandelen:

30
Aanbieding rapport ' European Fiscal Monitor' van RvS
33
Onderzoek Algemene Rekenkamer naar beleid Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid

Details

Besluit: Een besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer inplannen op dinsdag 5 april van 17.30 uur tot 18.30 uur en daartoe de commissie SZW uitnodigen als volgcommissie. 

Noot: De Algemene Rekenkamer is voornemens om op dinsdag 5 april 2022 onderzoek te publiceren naar de wijze waarop de Belastingdienst schijnzelfstandigheid controleert. De Rekenkamer wil vaststellen hoe de Belastingdienst omgaat met schijnzelfstandigheid en welke knelpunten in de praktijk worden ervaren door de Belastingdienst, bedrijven (opdrachtgevers) en zzp’ers (opdrachtnemers).
 
Het betreft een zogenoemd focusonderzoek. Hierbij is in relatief korte tijd onderzoek door de Algemene Rekenkamer uitgevoerd, waarbij met name de feiten op een rij gezet worden. Het onderzoeksrapport zal geen aanbevelingen bevatten.
 
De Rekenkamer biedt de Tweede Kamer een besloten briefing aan op die dag, voordat zij het onderzoeksrapport publiek maakt. Indien u besluit het aanbod t.a.v. een technische briefing te aanvaarden, zal deelname worden geïnventariseerd. De briefing zal doorgang vinden indien ten minste vijf leden, inclusief voorzitter, zich aanmelden.
34
Mogelijk werkbezoek staatsdeelneming
35
Mandaat en voorstel invulling rapporteurschap digitale euro
36
Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

Details

Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. De commissie heeft daarbij ingestemd met het houden van een commissiedebat over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen op 19 mei 2022, n.a.v. de medio april te ontvangen 10e Voortgangsrapportage, waarvoor reeds een reservering was gemaakt. De commissie heeft tevens besloten (zie agendapunten 13 t/m 15) een commissiedebat te houden over Opties voor rechtsherstel box 3.
 
do 10-03-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 17-03-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Belastingen
do 24-03-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Belastingdienst
wo 30-03-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Accountancy
do 31-03-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
wo 13-04-2022 14.00 - 16.00   Commissiedebat IMF
wo 20-04-2022 16.30 - 19.30   Commissiedebat Opties voor rechtsherstel box 3 [NIEUW]
do 12-05-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Doorstroomvennootschappen
do 12-05-2022 14.00 - 17.00   Commissiedebat Financiële markten - consumenten en dienstverlening
ma 16-05-2022 14.00 - 17.00   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”
do 19-05-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 19-05-2022 14.00 - 18.00   Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag [NIEUW]
do 09-06-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 
37
Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

Details

Besluit: ter informatie.
 
1. Commissiedebat Autobelastingen [eerder heeft de commissie besloten dit debat te houden op een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2022]
2. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
3. Commissiedebat Betalingsverkeer
4. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
5. Commissiedebat Europese btw
6. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
7. Commissiedebat Financiële markten - stabiliteit en instituties [eerder heeft de commissie besloten dit debat te houden kort na het aantreden van het nieuwe kabinet; het commissiedebat Financiële markten - consumenten en dienstverlening is inmiddels wel gepland. ]
8. Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen  [zie de noot bij agendapunt 19]
9. Commissiedebat Toeslagen
10. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
 
38
Overige commissieactiviteiten

Details

Besluit: ter informatie
 
Procedurevergaderingen:
wo 23-03-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 06-04-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 20-04-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 11-05-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 25-05-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 08-06-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 22-06-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 06-07-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering 

Overige activiteiten:
di 08-03-2022 17.30 - 19.00   Technische briefing Onderhandelingen belastingverdragen
ma 14-03-2022 15.00 - 16.30   Besloten gesprek met de Raad van State over de nog te ontvangen voorlichting over de mogelijke herziening van het Stabiliteits- en Groeipact
do 17-03-2022 16.45 - 19.45   Rondetafelgesprek De rol van medewerkersparticipatie in het startupklimaat
ma 04-04-2022 14.00 - 16.30   Werkbezoek Modellendag CPB
wo 06-04-2022 14.00 - 17.00   Rondetafelgesprek Inflatie
wo 01-06-2022 14.30 - 16.45   Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland

NB: over de datum van het nog te plannen kennismakingsgesprek met de nieuwe Inspecteur-generaal Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd.
39
Wetgevingsdebatten en tweeminuten debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 2 maart)

Details

Besluit: ter informatie

15, 16 en 17 maart 2022 (week 11)
- Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)

22, 23 en 24 maart (week 12)
- Tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane (31 066, nr. 922)

5, 6 en 7 april (week 14)
- 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

Nog niet geagendeerd:
- 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap) - ingestemd op 13 oktober 2021 met het verzoek om uitstel van de behandeling van de (vorige) staatssecretaris van Financiën; thans in afwachting van een nota van wijziging.
- 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
- 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
- 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
40
Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 2 maart)

Details

Besluit: ter informatie.

Meerderheidsdebatten:
12. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
 
Dertigledendebatten:
1. Dertigledendebat over de hoge brandstofprijzen (Van Baarle) (staatssecretaris Financiën)
5. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (minister Financiën)
 
41
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: ter informatie.

24-02-2022  - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om reactie over de wijze van uitvoering van aanbevelingen uit het rapport van de adviescommissie praktische rechtsbescherming (2022Z03503).
24-02-2022 - Aan de minister van Financiën - Verzoek om instemming met openbaarmaking van de stukken in het kader van het vertrouwelijke schriftelijke overleg over het aandeleninkoopprogramma ABN AMRO (2022Z03681).
 
43
Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad 25 februari 2022, diverse gerelateerde onderwerpen en landenbeleid van de exportkredietverzekering voor Rusland en Belarus naar aanleiding van de situatie in Oekraïne

Te behandelen: