Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

De vergadering is geweest

23 februari 2022
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Amhaouch (CDA)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden


  Geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 9 februari 2022 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Brieven over de beleidsprioriteiten voor deze kabinetsperiode en de planning op het gebied van het ministerie van Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst); Genève, 15 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwikkeling van inflatie en gevolgen voor Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Deelname NLFI aan Inkoopprogramma eigen aandelen ABN AMRO

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Derde voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector en gehele accountancysector nu onder toezicht AFM

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken met betrekking tot de aanbestedingen van het betalingsverkeer van het Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie op het bericht "Burgers BES gaan meer belasting betalen"

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2022, over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoek invoering nieuwe kleineondernemersregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over de concept ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Actiegroep Stop Plunderen Duits Pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de (aangehouden) motie van het lid Omtzigt over het instellen van een commissie voor een minder verstorende belastingheffing op onroerend goed (Kamerstuk 35927-97)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering van de aangenomen moties van het lid Nijboer c.s. respectievelijk het lid Paul c.s. (ingediend tijdens het tweeminutendebat over de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag op 10 februari 2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken over de contacten met gedupeerde ouders in verband met het moratorium

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden 17 november 2021, over het initiatiefwetsvoorstel Conditionele eindafrekening in de dividendbelasting (Kamerstuk 35523) met het oog op de recente ontwikkelingen bij Shell

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Update van de lijst met contacten die het kabinet heeft gehad voorafgaand aan het vertrek Shell hoofdkantoor

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nederlandse inbreng ten aanzien van de openbare raadplegingsprocedure van de Europese Commissie inzake het verbeteren van de toegang tot kapitaalmarkten voor het mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nacalculatie 2021, eerste aanvullende Europese begroting 2022, decharge 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein van de commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen.

  Besluit: ter informatie

  di 22-02-2022 19.00 - 22.00 Commissiedebat Beleidsprioriteiten van de bewindspersonen van het Ministerie van Financiën
  do 24-02-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  wo 09-03-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Douane
  do 10-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 17-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Belastingen
  do 24-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Belastingdienst
  wo 30-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Accountancy
  do 31-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  wo 13-04-2022 14.00 - 16.00 Commissiedebat IMF
  ma 16-05-2022 14.00 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”
  do 19-05-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 09-06-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 25. 25

  Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: van het onderstaande overzicht is kennisgenomen. Op verzoek van leden zal de staf een datum zoeken voor de onder nrs. 4, 9 en 11 genoemde debatten. Daarnaast zal eveneens een reservering worden gemaakt voor het na ontvangst van de volgende Voortgangsrapportage Hersteloperatie kinderopvangtoeslag te houden commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag.
  1. Commissiedebat Autobelastingen [eerder heeft de commissie besloten dit debat te houden op een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2022]
  2. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  3. Commissiedebat Betalingsverkeer
  4. Commissiedebat Doorstroomvennootschappen [eerder heeft de commissie besloten dit debat te houden op een nader te bepalen datum vanaf maart 2022]
  5. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  6. Commissiedebat Europese btw
  7. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  8. Commissiedebat Financiële markten - stabiliteit en instituties [eerder heeft de commissie besloten dit te houden kort na het aantreden van het nieuwe kabinet]
  9. Commissiedebat Financiële markten - consumenten en dienstverlening [eerder heeft de commissie besloten dit te houden kort na het aantreden van het nieuwe kabinet]
  10. Commissiedebat Toeslagen
  11. Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen
  12. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
 26. 26

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie
   
  wo 09-03-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 23-03-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 06-04-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 20-04-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 11-05-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 25-05-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 08-06-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 22-06-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 06-07-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering 

  Overige activiteiten:
  do 24-02-2022 15.30 - 17.00   Besloten gesprek met de Raad van State over de nog te ontvangen voorlichting over de mogelijke herziening van het Stabiliteits- en Groeipact [ wordt verplaatst naar 14 maart 2022 ]
  do 17-03-2022 16.45 - 19.45   Rondetafelgesprek De rol van medewerkersparticipatie in het startupklimaat (via videoverbinding)
  ma 04-04-2022 14.00 - 16.30   Werkbezoek Modellendag CPB
  wo 06-04-2022 14.00 - 17.00   Rondetafelgesprek Inflatie
  wo 01-06-2022 14.30 - 16.45   Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
 27. 27

  Wetgevingsdebatten en tweeminuten debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 18 februari)

  Besluit: van het onderstaande overzicht is kennisgenomen. De commissie heeft daarbij uitgesproken de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 35 514 thans graag ingepland te zien; de staf zal de griffie plenair daarover informeren. Wat betreft wetsvoorstel 35 496 zal plenaire behandeling kunnen plaatsvinden na ontvangst van een door de staatssecretaris van Financiën aangekondigde Nota van wijziging.
  Het VAO Accountancy is inmiddels van de plenaire agenda afgevoerd.

  8, 9 en 10 maart 2022 (week 10)
  - Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)

  Nog niet geagendeerd
  - VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

  Door de regering ingediende wetsvoorstellen:
  - 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap) - ingestemd op 13 oktober 2021 met het verzoek om uitstel van de behandeling van de (vorige) staatssecretaris van Financiën
  35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen) - aangemeld voor plenaire behandeling op 29 oktober 2020; niet controversieel verklaard

  Initiatiefwetsvoorstellen:
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
 28. 28

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 18 februari)

  Besluit: ter informatie.
   
  Woensdag 23 februari:
  Debat over de Startnota (Voortzetting)

  Nog niet geagendeerd
  Meerderheidsdebatten:

  14. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën) (NB: dit was een dertigledendebat)
  NB: op 16 februari is het door het lid Leijten op 23 november aangevraagde debat over nieuwe informatie over het risicoclassificatiemodel bij de Belastingdienst vervallen.
   
  Dertigledendebatten:
  1. Dertigledendebat over de hoge brandstofprijzen (Van Baarle) (staatssecretaris Financiën)
 29. 29

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: van het overzicht is kennisgenomen; op verzoek van het lid Omtzigt zal de griffier het commissieverzoek om een procesbrief inzake box 3 opnieuw onder de aandacht brengen van de staatssecretaris.

  19-01-2022 - Vragen aan de minister van Financiën inzake plan van aanpak strategische evaluatie artikel 4 (2022Z00687)
  09-02-2022 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën om een procesbrief inzake de uitspraak op massaal bezwaar box 3 aan de Kamer te sturen (2022Z02696)
  09-02-2022 - Verzoek aan de minister en staatssecretaris van Financiën om reactie op de voorgestelde informatieafspraken in het kader van twee parlementaire behandelvoorbehouden [ Inmiddels beantwoord bij brief van 22 februari 2022 ]
  09-02-2022 - Verzoek aan de minister van Financiën inzake de agenda van het Economisch en Financieel Comité (EFC) (2022Z02350) [ Inmiddels beantwoord via de brief van 21 februari 2022 over de geannoteerde agenda voor de Eurogroep/Ecofinraad op 25 en 26 februari 2022 ]
   
 30. 30

  Verzoek van het lid Omtzigt om een reactie van het kabinet op de aanbevelingen uit het rapport over rechtsbescherming van belastingplichtigen

  Te behandelen:

  Loading data