Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat 17 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verzoek Koninklijke Metaalunie tot aanbieding onderzoek 'MKB Booster – stimulering van productie-innovatie in het MKB' d.d. 25 mei 2022

 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake vulmaatregelen gasopslag en waardevermeerderings-regeling)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 (35479)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 2019, L 169) en Verordening (EU) 2020/740 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere parameters, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1369 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009 (PbEU 2020, L 177) (Wet uitvoering markttoezichtverordening)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie op het PwC-rapport ‘Het onbenut potentieel op de financiering van startups’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarbericht 2021 van Agentschap Telecom

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken onderzoek naar autorisatiebeheer Handelsregister

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Het belang van het Nederlandse vestigings- en ondernemingsklimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de motie van de leden Stoffer en Romke de Jong over verbetering van de toegankelijkheid van NEN-normcommissies voor kleine mkb-bedrijven (Kamerstuk 35925-XIII-55)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Eerste openstelling Impulsaanpak winkelgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Adviesrapport van de Adviescommissie over verdeling 3,5 GHz-band en waarborging nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toepassen van een milieueffectrapportage rondom de Regionale Energiestrategieën

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nederlands risicoparaatheidsplan Elektriciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoeksrapport afstandsnormen voor windturbines

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Extern onderzoek koolstoflekkage non-ETS

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beleidsinzet biogrondstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de motie van de leden Bontenbal en Grinwis over een voorstel voor het openstellen van de raffinageroute na 2025 (Kamerstuk 32813-1030)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorbereiding besluitvorming gaswinning Groningenveld gasjaar 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op gevraagde informatie bij het schriftelijk overleg afvalwaterinjectie in Twente (Kamerstuk 33529-945)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verlenging waardevermeerderingsregeling Groningen voorjaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Plan van aanpak openstelling volgende ronde woningverbeteringssubsidie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Plan van aanpak herbeoordeling waardedaling

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Evaluatierapport woningverbeteringssubsidie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Inwerkingtreding vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen en eenmalige tegemoetkoming voor particuliere huurders binnen het sociale stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de uitkomst van de arbitrageprocedure over de gewijzigde inzet van de gasberging Norg

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wob besluit datacenter Zeewolde

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitstel toezending BNC-fiche: Richtlijnvoorstel ‘Versterken van de positie van de consument voor de groene transitie’

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Fiche: Mededeling REPowerEU

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Fiche: Verordening gasopslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van de extra ingelaste Energieraad van 2 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Brief van de werkgroep versterking functies Tweede Kamer bij haar rapport "Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de som der delen"

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Brief van de leden Rahimi en Romke de Jong inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Appreciatie EU-taxonomie ten aanzien van kernenergie en aardgas

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek uitstel commissiedebat Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030 van 12 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie over aanvullende hoofdlijnen inzake toerisme

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag van een schriftelijk overleg over de vierde voortgangsrapportage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) (Kamerstuk 35420-464)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Stand van zaken Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel van het lid Van Strien (VVD) om het Fiche: Europese Chips Act (Kamerstuk 22112, nr. 3369) over te hevelen van het commissiedebat Innovatie op 25 mei 2022 naar het commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen op 1 juni 2022.

  Te behandelen:

  Loading data