Procedurevergadering

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering: "Procedurevergadering EZK"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat 17 mei 2022
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst van de procedurevergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 17 mei 2022
Agenda procedurevergadering
Download Agenda voor de procedurevergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 17 mei 2022

Deelnemers


Agendapunten

3
Verzoek Koninklijke Metaalunie tot aanbieding onderzoek 'MKB Booster – stimulering van productie-innovatie in het MKB' d.d. 25 mei 2022
4
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake vulmaatregelen gasopslag en waardevermeerderings-regeling)

Te behandelen:

5
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 (35479)

Te behandelen:

6
Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

Te behandelen:

7
Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 2019, L 169) en Verordening (EU) 2020/740 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere parameters, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1369 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009 (PbEU 2020, L 177) (Wet uitvoering markttoezichtverordening)

Te behandelen:

13
Reactie op de motie van de leden Stoffer en Romke de Jong over verbetering van de toegankelijkheid van NEN-normcommissies voor kleine mkb-bedrijven (Kamerstuk 35925-XIII-55)

Te behandelen:

33
Lijst van nieuwe EU-voorstellen
39
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK
40
Brief van de leden Rahimi en Romke de Jong inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid

Te behandelen:

41
Rapporteurschap Jaarverslag EZK 2021
42
Stafnotitie begroting werkbezoek Brussel
43
Stafnotitie Voorstel klimaatraadpleging Tweede Kamer
49
Voorstel van het lid Van Strien (VVD) om het Fiche: Europese Chips Act (Kamerstuk 22112, nr. 3369) over te hevelen van het commissiedebat Innovatie op 25 mei 2022 naar het commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen op 1 juni 2022.

Te behandelen: