Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

25 november 2021
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • Z. El Yassini (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 25-11-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Mediabegrotingsbrief 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verlenging Subsidieregeling instandhouding monumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Twaalfde incidentele suppletoire begroting inzake verlenging tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op ‘Definitief BIT-advies Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging, 27 september 2021’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tweede nota van wijziging inzake wetsvoorstel vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Financiële Positie van het Onderwijs 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nationaal Programma Onderwijs: voortgang najaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  35925-VIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de begroting OCW 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Reactie op een klacht over coronacompensatie voor studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op tweede advies van CMMBO over economisch administratieve mbo-opleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake uitvoering van de motie van de leden Van Meenen en Tielen over de definitie "hoofdlijnen van de begroting"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op het evaluatierapport van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): 'De nieuwe weg van NWO'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Voortgangsrapportage verlagen systeemdruk door NWO en VSNU en Inspectierapport SZW over werkdruk bij universiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Informatie over een aantal moties en toezeggingen op het terrein van hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Behandeling inzake wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Kabinetsreactie resultaten Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de Wet register onderwijsdeelnemers en enkele andere wetten in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Versterken toegankelijkheid pabo

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken kwaliteitsafspraken in het ho en mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapportage evaluatie Wet 'verlaagd wettelijk collegegeld'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Profileringsfonds hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rectificatie feitelijke Kamervragen ontwerpbegroting 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 op 17 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Besluit tot wijziging van diverse onderwijsbesluiten in verband met de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake brief met betrekking tot lopende trajecten curriculumbijstelling

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Bijgestelde werkopdrachten curriculum primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken aanvragen en ouderverklaringen in het kader van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over de brief van een aspirant-student over vrijstellingen aanvragen voor aankomende studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op verzoek commissie over de brief van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen over het rapport 'Zicht op thuiszittende leerlingen'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende onder meer nadere regels over de inrichting van het onderwijs aan scholen in het primair onderwijs (Inrichtingsbesluit WPO)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Beleidsreactie Evaluatie Wet veiligheid op school

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op brief Dominicus College m.b.t. bekostiging en fusie afdeling Monnikskap

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Overtekening subsidieregeling Impuls en innovatie bewegingsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Beantwoording vragen commissie over Strategische Evaluatie Agenda Primair en Voortgezet Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Verderwijs te Zeist over de arbeidsmarkttoelage

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op verzoek commissie over monopolie op de schoolboekenmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Rapport 'Representatie van vrouwen in Nederlandse non-fictie televisieprogramma's in 2019 en 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Geannoteerde agenda van de OJCS-Raad (onderwijs en cultuur/AV) van 29-30 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Geannoteerde agenda OJCS Raad (Onderdelen Jeugd Sport) van 29 en 30 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Commissieactiviteiten