Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - LET OP tijdstip gewijzigd

De vergadering is geweest

5 juli 2022
17:15 - 18:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 5 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)(36120 XV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Tweede nota van wijziging voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie om voorafgaand aan de inwerkingtreding geïnformeerd te worden over voorgenomen indexaties van het minimumloon (Kamerstuk 29544-1095)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Aanpak arbeidsmarktkrapte

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Inwerkingtreding Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken Onderwijsroute, Wi2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouder-opvang en het loslaten van de koppeling gewerkt (Kamerstuk 31322-447)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aanvullende informatie m.b.t. het Tweeminutendebat Arbeidsmigratie, over de uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten inzake misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Commissie Parameters en aanvullende berekeningen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoeringstoetsen bij initiatiefwetsvoorstel Wet invoering minimumuurloon (Kamerstuk 35335)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (over het thema Krapte op de arbeidsmarkt)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie op de rapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) : Focus op handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid en de Auditdienst Rijk (ADR): Onderzoeksrapport evaluatie uitvoering toezichtplan arbeidsrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 30 juni 2022)

  Besluit: Ter informatie.
  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling (pv 22 februari 2022, wetsvoorstel behandelen na plenaire behandeling Wet Toekomst pensioenen)
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld.
  4. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673). Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus.
  5. Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht (36078).
  6. Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592)
  7. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101)
  8. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536)

  Plenaire debatten:
  1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Van der Laan (D66), bij de RvW van 25 januari 2022).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  -

  Tweeminutendebatten:
   
  1. Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD d.d. 19/05).
  2. Tweeminutendebat Zzp (CD d.d. 30/06).
 18. 18

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 5 juli 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 6 juli 2022, 17.30-20.30 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
  • 27 september 2022, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding "Twaalf maanden bevallingsverlof"
  • 7 oktober 2022, 10.00-17.00 uur: Werkbezoek Rotterdamse haven
  • 31 oktober 2022, 14.00-18.00: Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kathmann over De herovering van de platformeconomie (35230)