Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

28 juni 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoek bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 28 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (Kamerstuk 36100-XV-1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 36100-XV-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  35394 Vierde en vijfde Nota van wijziging inzake Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Nota van wijziging inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit vaststelling van het wettelijk minimumloon en inkomensondersteuning AOW-ers teneinde de inkomensondersteuning te verlagen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  35845 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel inzake het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Openbaar maken van de formatiestukken die vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de hoofd- en zijtafel financiën zijn aangeleverd

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Hoofdlijnen bijzondere verhoging wettelijk minimumloon

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift reactie op brief Euregio-Rijn-Waal m.b.t. thuiswerkende grensarbeiders

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Agenda voor de toekomst van hybride werken

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van de uitvoering sociale zekerheid en de knelpuntenbrieven van UWV en de SVB

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vereenvoudigingsagenda Sociale Zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Hoger beroep grensondernemers inzake Tozo-1

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Evaluatie Wet Algemeen Pensioenfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  De Participatiewet in balans: uitkomsten beleidsanalyse

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Monitoringsbrief Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen commissie over de Witte vlek op pensioengebied (Kamerstuk 32043-573)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Voortgang energietoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Resultaat van de onderhandelingen tussen Raad en Europees Parlement over een richtlijn 'Toereikende minimumlonen in de EU'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fiche: Mededeling - aantrekken van vaardigheden en talent naar de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 16 juni 2022 (Kamerstuk 21501-31-668)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 23 juni 2022)

  Besluit: Ter informatie.
  • Naar aanleiding van de bespreking in de strategische procedurevergadering zal de voorzitter namens de commissie een plenair debat aanvragen over (krapte op) de arbeidsmarkt. 

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling (pv 22 februari 2022, wetsvoorstel behandelen na plenaire behandeling Wet Toekomst pensioenen)
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Aangehouden tot een volgende procedurevergadering in afwachting van de actuele stand van zaken brief en een kabinetsreactie op de tot nu toe ingediende amendementen. WGO wordt ingepland na ontvangst nota van wijziging. Wetgevingsoverleg gepland op 27 juni 2022.
  3. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  4. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld.
  5. Voorstel van wet van de leden Van Beukering-Huijbregts en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35714). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 14 juni 2022.
  6. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673). Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus.
  7. Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36057). Tijdens de procedurevergadering van 31 mei 2022 heeft de commissie besloten dit wetsvoorstel gezamenlijk te behandelen met de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage) (36064). De commissie wenst deze wetsvoorstellen samen zo spoedig mogelijk te behandelen, voor het zomerreces.
  8. Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht (36078).

  Plenaire debatten:
  1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Van der Laan (D66), bij de RvW van 25 januari 2022).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  -

  Tweeminutendebatten:
   
  1. Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD d.d. 19/05).
 28. 28

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 28 juni 2022, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding FreeFlex Foundation-Zelfstandig Platformwerk 
  • 28 juni 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering 
  • 29 juni 2022, 10.00-13.00 uur: Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021
  • 30 juni 2022, 10.00-13.00: Commissiedebat Zzp
  • 5 juli 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 6 juli 2022, 17.30-20.30 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
  • 27 september 2022, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding "Twaalf maanden bevallingsverlof"
 29. 30

  Voorstel procedurevergaderingen 2022 commissie SZW tot aan het kerstreces 2022

  Besluit: Data vaststellen.

  Zomerreces 2022 - 8 juli t/m 5 september 2022
   
  • dinsdag 13 september 2022, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 27 september 2022, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 11 oktober 2022, 16.30-17.30 uur

   Herfstreces 2022 – 21 oktober t/m 31 oktober 2022
   
  • dinsdag 1 november 2022 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 15 november 2022, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 29 november 2022, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 13 december 2022, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 20 december 2022, 16.30-17.30 uur

  Kerstreces 2022 – 23 december 2022 t/m 16 januari 2023
  Voorjaarsreces 2023 – 24 februari t/m 6 maart 2023
  Meireces 2023 – 21 april t/m 8 mei 2023
  Hemelvaartsdag – 18 mei 2023
  Zomerreces 2023 – 7 juli t/m 4 september 2023
 30. 31

  Rapport 'Een Nederlandse uitkering in het buitenland; Dienstverlening en handhaving door het UWV bij export van uitkeringen'

  Te behandelen:

  Loading data