Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoek bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouder-opvang en het loslaten van de koppeling gewerkt

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek Rouw en werk

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang pilotprogramma veranderopgave inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Gemeentenieuws van SWZ 2022-3

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Kathmann over De herovering van de platformeconomie (Kamerstuk 35230-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken overgangsrecht uitvoeringskwestie Wet inburgering 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport Klantperspectief Wajong 2020 van Netherlands Labour Authority (NLA)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief aan De samenwerkende partijen van de Arbeidsmarkttafel Noord inzake 'Overgangsregio’s in het ESF+'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Indienen nationale doelen 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 9 juni 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling (pv 22 februari 2022, wetsvoorstel behandelen na plenaire behandeling Wet Toekomst pensioenen)
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Aangehouden tot een volgende procedurevergadering in afwachting van de actuele stand van zaken brief en een kabinetsreactie op de tot nu toe ingediende amendementen. WGO wordt ingepland na ontvangst nota van wijziging. Wetgevingsoverleg gepland op 27 juni 2022.
  3. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  4. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld.
  5. Voorstel van wet van de leden Van Beukering-Huijbregts en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35714). Plenaire behandeling wetsvoorstel aangehouden in afwachting van publicatie SER-rapport over de toekomst van hybride werken.
  6. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673). Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Van der Laan (D66), bij de RvW van 25 januari 2022).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  -

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Kinderopvang (CD d.d. 21/04).
  2. Tweeminutendebat Gezond en veilig werken (CD d.d. 12/05).
  3. Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD d.d. 19/05).
  4. Tweeminutendebat Wijziging Besluit kinderopvangtoeslag (31 322, nr. 445).
  5. Tweeminutendebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid van 16 juni 2022.
 18. 18

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie.
  • 14 juni 2022, 16.30-17.15 uur: Procedurevergadering
  • 14 juni 2022, 17.15-18.15 uur: Strategische procedurevergadering
  • 21 juni 2022, 16.30-19.00 uur: Gesprek NLA - Themarapportage maaltijd- en flitsbezorging en Jaarverslagen 2020 en 2021
  • 23 juni 2022, 13.00-16.30 uur: Dag van de Publieke Dienstverlening
  • 27 juni 2022, 10.00-17.00 uur: Wetgevingsoverleg Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)
  • 28 juni 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering 
  • 29 juni 2022, 10.00-13.00 uur: Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021
  • 30 juni 2022, 10.00-13.00: Commissiedebat Zzp
  • 5 juli 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 6 juli 2022, 17.30-20.30 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
  • 27 september 2022, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding "Twaalf maanden bevallingsverlof"
 19. 19

  Ongeplande commissieactiviteiten

 20. 20

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname werkbezoek Rotterdamse haven op 7 oktober 2022

  Besluit: Er zijn voldoende aanmeldingen om het werkbezoek doorgang te laten vinden op 7 oktober 2022.
  •  De volgende leden hebben zich aangemeld: Kuzu (DENK), voorzitter, De Kort (VVD), Smals (VVD), Van Beukering (D66), Kathmann (PvdA) en Den Haan (Fractie Den Haan).
 21. 21

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing SER - 'Hybride werken' op 15 juni 2022, 10.00-11.00 uur

  Besluit: Er zijn voldoende aanmeldingen om de technische briefing doorgang te laten vinden op 15 juni 2022.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Simons (VVD), Smals (VVD), Palland (CDA), Van Beukering (D66) en Maatoug (GroenLinks).
 22. 22

  Doorgeleiding vragen V-100

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Verzoek om een commissiedebat Arbeidsmarktdiscriminatie te plannen na het zomerreces

  Te behandelen:

  Loading data