Procedurevergadering

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering: "Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 5 april 2022
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 5 april 2022
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 5 april 2022

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
14
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 31 maart 2022)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling (pv 22 februari 2022, wetsvoorstel behandelen na plenaire behandeling Wet Toekomst pensioenen)
 2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Aangehouden tot een volgende procedurevergadering in afwachting van de actuele stand van zaken brief en een kabinetsreactie op de tot nu toe ingediende amendementen. WGO wordt ingepland na ontvangst nota van wijziging. Wetgevingsoverleg gepland op 27 juni 2022.
 3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020; beantwoording eerste termijn op 11 november 2021. pv 22 februari 2022: Verzocht om voortzetting plenaire behandeling met prioriteit in te plannen.
 4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
 5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld.
 6. Voorstel van wet van de leden Van Beukering-Huijbregts en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35714). Plenaire behandeling wetsvoorstel aangehouden in afwachting van publicatie SER-rapport over de toekomst van hybride werken.
 7. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673). Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus.

Plenaire debatten:
 1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Van der Laan (D66), bij de RvW van 25 januari 2022).

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
-

Tweeminutendebatten:
 1. Tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid (CD d.d. 17/03).
 2. Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD d.d. 31/03).
15
Geplande commissieactiviteiten

Details

Besluit: Ter informatie.
 • 5 april 2022, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding FNV, CNV en VCP - Hardheden in de WIA
 • 5 april 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 6 april 2022, 15.00-18.00 uur: Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid
 • 13 april 2022, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
 • 19 april 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 20 april 2022, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
 • 21 april 2022, 10.00-14.00 uur: Commissiedebat Kinderopvang
 • 12 mei 2022, 13.00-16.00 uur: Commissiedebat Gezond en veilig werken
 • 17 mei 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 19 mei 2022, 10.00-13.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmigratie
 • 23 mei 2022, 14.30-17.30 uur: Wetgevingsoverleg Wet implemantatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (35962) 
 • 31 mei 2022,16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 14 juni 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 15 juni 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juni 2022
 • 27 juni 2022, 10.00-17.00 uur: Wetgevingsoverleg Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)
 • 28 juni 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 5 juli 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 27 september 2022, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding "Twaalf maanden bevallingsverlof"
17
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Chronisch zieken in de bijstand

Details

Besluit: Ter informatie.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Podt (D66) en Kathmann (PvdA).
18
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname aan de ambassadeursconferentie op 16 juni 2022 en mogelijke gespreksonderwerpen

Details

Besluit: Ter informatie.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD) (+ lunch), Van Beukering (D66) (+ lunch) en Van Houwelingen (FVD) (+ lunch).
19
Verzoek tot overdracht brieven commissiedebat Coronasteunpakket

Te behandelen:

21
Informatie werkbezoek kennisthema Menselijke maat
22
Dag van de Publieke Dienstverlening