Procedurevergadering

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering: "Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 22 maart 2022
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 22 maart 2022
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 22 maart 2022

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 22 maart 2022

Te behandelen:

16
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 17 maart 2022)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35 287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling.
 2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Aangehouden tot een volgende procedurevergadering in afwachting van de actuele stand van zaken brief en een kabinetsreactie op de tot nu toe ingediende amendementen. WGO wordt ingepland na ontvangst nota van wijziging.
 3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35 335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020; beantwoording eerste termijn op 11 november 2021. Verzocht om voortzetting plenaire behandeling met prioriteit in te plannen. 
 4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
 5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35 589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022.
 6. Voorstel van wet van de leden Van Beukering-Huijbregts en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35 714). Plenaire behandeling wetsvoorstel aangehouden in afwachting van publicatie SER-rapport over de toekomst van hybride werken.
 7. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673). Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus.

Plenaire debatten:
 1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Van der Laan (D66), bij de RvW van 25 januari 2022).
 2. Debat over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen (aangevraagd door het lid Klaver (GroenLinks), bij de RvW van 8 maart 2022).

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
-

Tweeminutendebatten:
 1. Tweeminutendebat Participatiewet/Breed Offensief (CD d.d. 23/02).
17
Geplande commissieactiviteiten

Details

Besluit: Ter informatie.
 • 22 maart 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 24 maart 2022, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Pensioenonderwerpen - verplaatst naar 31 maart 2022
 • 28 maart 2022, 10.00-14.00 uur: Wetgevingsoverleg Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (35962) 
 • 30 maart 2022, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie - spreektijd wijzigen in 6 minuten
 • 31 maart 2022, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw - wordt tot nader order uitgesteld 
 • 5 april 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 6 april 2022, 15.00-18.00 uur: Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid
 • 13 april 2022, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
 • 19 april 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 21 april 2022, 10.00-14.00 uur: Commissiedebat Kinderopvang
 • 12 mei 2022, 13.00-16.00 uur: Commissiedebat Gezond en veilig werken
 • 16 mei 2022, 13.30-18.00 uur: Wetgevingsoverleg wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV (35589) - wordt tot nader order uitgesteld
 • 17 mei 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 19 mei 2022, 10.00-13.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmigratie
 • 31 mei 2022,16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 14 juni 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 15 juni 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juni 2022
 • 28 juni 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 5 juli 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 • 27 september 2022, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding "Twaalf maanden bevallingsverlof"
19
Uitkomst emailinventarisatie - Belangstelling deelname V-100

Details

Besluit: Ter informatie.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD) en Van Beukering (D66).
20
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname en indicatieve spreektijd eerste termijn WGO Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarde (35962) op maandag 28 maart 2022

Details

Besluit: Ter informatie.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld (met de opgegeven indicatieve spreektijd in eerste termijn): Smals (VVD) (6 minuten), Van Beukering (D66) (4 minuten), De Jong (PVV) (5 minuten), Kathmann (PvdA) (? minuten) en Maatoug (GroenLinks) (5 minuten). 
21
Rondetafelgesprek Arbeidsmigratie
23
Activiteiten kennisthema Hervorming Pensioenstelsel