Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

22 maart 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • J. van den Hil (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 22 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorhang wijziging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  35536 Brief van het lid Kathmann inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  35335 Brief van het lid Kathmann inzake overname van de mede-verdediging van het initiatiefvoorstel houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie inzake van de brief van Crohn & Colitis NL (C&C NL) over werk en Inflammatory Bowel Disease (IBD)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Dagloonsystematiek werknemersverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Negende Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep Noodpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van de leden Gijs van Dijk en Smeulders over de mogelijkheid voor werkgevers om gespaarde verlofdagen onder te brengen bij een derde partij (Kamerstuk 35555-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet en programma stroomlijning keten voor derdenbeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie op het eindrapport 'Aanbieders schuldbemiddeling' en 'Verkenning stelsel schuldhulpverlening'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang ambities kinderarmoede

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Formele Raad WSB op 14 maart 2022 (Kamerstuk 21501-31-654)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 17 maart 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35 287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Aangehouden tot een volgende procedurevergadering in afwachting van de actuele stand van zaken brief en een kabinetsreactie op de tot nu toe ingediende amendementen. WGO wordt ingepland na ontvangst nota van wijziging.
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35 335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020; beantwoording eerste termijn op 11 november 2021. Verzocht om voortzetting plenaire behandeling met prioriteit in te plannen. 
  4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35 589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022.
  6. Voorstel van wet van de leden Van Beukering-Huijbregts en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35 714). Plenaire behandeling wetsvoorstel aangehouden in afwachting van publicatie SER-rapport over de toekomst van hybride werken.
  7. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673). Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Van der Laan (D66), bij de RvW van 25 januari 2022).
  2. Debat over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen (aangevraagd door het lid Klaver (GroenLinks), bij de RvW van 8 maart 2022).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  -

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Participatiewet/Breed Offensief (CD d.d. 23/02).
 17. 17

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 22 maart 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 24 maart 2022, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Pensioenonderwerpen - verplaatst naar 31 maart 2022
  • 28 maart 2022, 10.00-14.00 uur: Wetgevingsoverleg Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (35962) 
  • 30 maart 2022, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie - spreektijd wijzigen in 6 minuten
  • 31 maart 2022, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw - wordt tot nader order uitgesteld 
  • 5 april 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 6 april 2022, 15.00-18.00 uur: Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid
  • 13 april 2022, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
  • 19 april 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 21 april 2022, 10.00-14.00 uur: Commissiedebat Kinderopvang
  • 12 mei 2022, 13.00-16.00 uur: Commissiedebat Gezond en veilig werken
  • 16 mei 2022, 13.30-18.00 uur: Wetgevingsoverleg wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV (35589) - wordt tot nader order uitgesteld
  • 17 mei 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 19 mei 2022, 10.00-13.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmigratie
  • 31 mei 2022,16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 14 juni 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 15 juni 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juni 2022
  • 28 juni 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 5 juli 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 27 september 2022, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding "Twaalf maanden bevallingsverlof"
 18. 19

  Uitkomst emailinventarisatie - Belangstelling deelname V-100

  Besluit: Ter informatie.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD) en Van Beukering (D66).
 19. 20

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname en indicatieve spreektijd eerste termijn WGO Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarde (35962) op maandag 28 maart 2022

  Besluit: Ter informatie.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld (met de opgegeven indicatieve spreektijd in eerste termijn): Smals (VVD) (6 minuten), Van Beukering (D66) (4 minuten), De Jong (PVV) (5 minuten), Kathmann (PvdA) (? minuten) en Maatoug (GroenLinks) (5 minuten). 
 20. 21

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data