Procedurevergadering

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 18 januari 2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 18 januari 2022
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 18 januari 2022

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
7
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

Te behandelen:

36
EU-stafnotitie - Behandelvoorstel commissiedebat informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14-15 februari 2022 op 10 februari 2022
38
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 13 januari 2022)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35 287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling.
 2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
 3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35 335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020; beantwoording eerste termijn op 11 november 2021.
 4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
 5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35 589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
 6. Voorstel van wet van de leden Romke de Jong en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35 714).

Plenaire debatten:
 1. Debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 13 april 2021). 

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over compensatie van het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders (aangevraagd door het lid Van Baarle (DENK) bij de RvW van 2 november 2021).

Tweeminutendebatten:
-
39
Geplande commissieactiviteiten

Details

Besluit: Ter informatie.
 • 28 januari 2022, 11.00-15.00 uur: Werkbezoek UWV 
 • 10 februari 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14-15 februari 2022
 • 10 maart 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 maart 2022
 • 18 maart 2022, 14.00-16.00 uur: Werkbezoek Stichting Kinderen van de Voedselbank
 • 15 juni 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juni 2022
40
Ongeplande commissieactiviteiten

Details

Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op link activiteit).
            Via een email-inventarisatie kunnen leden aangeven welke activiteiten zij met voorrang wensen te plannen. De eerder
            uitgestelde activiteiten (CD Participatiewet/Breed Offensief; CD Pensioenonderwerpen; CD Armoede- en schuldenbeleid)
            en het CD Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw worden in  ieder geval
            alvast ingepland.
   
41
Nadere invulling kennisthema Hervorming Pensioenstelsel
42
Nadere invulling kennisthema Rondkomen
43
Eindverslag van het kennisthema Veranderende arbeidsmarkt