Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

De vergadering is geweest

18 januari 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • B.M.G. Smals (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 18 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Voorstel van wet van de leden Van Beukering-Huijbregts en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35975-XV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Budgettaire mutaties van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) sinds de tweede suppletoire begroting 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake het Steunpakket eerste kwartaal 2022)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-5)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Advies verenigbaarheid 24-weken-eis met de Opvangrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang implementatie Wajong

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ondernemers en schulden ten gevolge van corona

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Eenmalige energietoeslag lage inkomens

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang uitvoering kabinetsreactie commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (commissie Heerts)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afronding hersteloperatie kindgebonden budget

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over verschillen tussen WGA-uitkering en IVA-uitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vaststelling bedragen SZW-domein Caribisch Nederland 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken analyse voorbehoud artikel 26 IVRK

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Gemeentenieuws 2021-8

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzamelbrief kinderopvang december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken overleg gemeenschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Meerjarige handhavingskoers 2022-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toekomstvisie op de effecten van thuiswerken voor grensarbeiders

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Tussendek valt in ruim met fatale afloop; Lessen uit het voorval aan boord van de FWN Rapide

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanpak krapte arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Actualisatie functiebestand WIA

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken over de uitvoering van de inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Jaarrapportage arbeidsmigranten 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van de uitvoering sociale zekerheid december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Memorandum of Understanding met Polen en stand van zaken Verordening 883/2004

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op de motie van het lid Pieter Heerma over lokale initiatieven voor maatschappelijke diensttijd (Kamerstuk 32824-331)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Terugvordering schulden 2021 in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken uitvoering van de motie van het lid Den Haan c.s. over een methode ontwikkelen om periodiek inzicht te kunnen geven in demografische ontwikkelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 6 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 10 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  EU-stafnotitie - Behandelvoorstel commissiedebat informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14-15 februari 2022 op 10 februari 2022

 37. 37

  Werkagenda´s Banenafspraak Publieke Sectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 13 januari 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35 287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35 335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020; beantwoording eerste termijn op 11 november 2021.
  4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
  5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35 589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
  6. Voorstel van wet van de leden Romke de Jong en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35 714).

  Plenaire debatten:
  1. Debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 13 april 2021). 

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over compensatie van het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders (aangevraagd door het lid Van Baarle (DENK) bij de RvW van 2 november 2021).

  Tweeminutendebatten:
  -
 39. 39

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 28 januari 2022, 11.00-15.00 uur: Werkbezoek UWV 
  • 10 februari 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14-15 februari 2022
  • 10 maart 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 maart 2022
  • 18 maart 2022, 14.00-16.00 uur: Werkbezoek Stichting Kinderen van de Voedselbank
  • 15 juni 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juni 2022
 40. 40

  Ongeplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op link activiteit).
              Via een email-inventarisatie kunnen leden aangeven welke activiteiten zij met voorrang wensen te plannen. De eerder
              uitgestelde activiteiten (CD Participatiewet/Breed Offensief; CD Pensioenonderwerpen; CD Armoede- en schuldenbeleid)
              en het CD Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw worden in  ieder geval
              alvast ingepland.
     
 41. 41

  Nadere invulling kennisthema Hervorming Pensioenstelsel

 42. 42

  Nadere invulling kennisthema Rondkomen

 43. 43

  Eindverslag van het kennisthema Veranderende arbeidsmarkt

Naar boven