Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging van Rijkswaterstaat voor een werkbezoek 'Instandhouding infrastructuur' op maandag 15 november 2021 van 13.00 tot 15.00 uur

 4. 4

  Uitnodiging Evofenedex voor een werkbezoek spoorgoederenvervoer op 3 december 2021 van 11.30 tot 15.00 uur.

 5. 5

  Inventarisatie technische briefing Wetenschappelijke factsheet Luchtkwaliteit op 25 november 2021 van 14.00 - 15.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang ontwerp-subsidieregeling taakuitoefening beheerders van de HSWI (hoofdspoorweginfrastructuur)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorhang wijziging Besluit activiteiten leefomgeving in verband met regels inzake industriële emissies

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen inzake technische reglementen voor voertuigen op wielen en uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Correcte tabel gereserveerde budgetten Onderhoud RWS

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Gegevens over aanvaringen met ganzen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang CO2-plafond internationale luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Gevolgen COVID-19 pandemie voor LVNL

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag schriftelijk overleg over de uitvoeringsagenda zero-emissie stadslogistiek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit voor de invoering van de helmplicht voor snorfietsers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Voortgang met betrekking tot de helmkeuze en de datum van inwerkingtreding van de helmplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Appreciatie van de reactie van de RAI-Vereniging en BOVAG op het OvV-rapport ‘Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Verkeersveiligheid van 1 juni 2021, over versnelling procedures plaatsing flitspalen en inzet van geluidsflitspalen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapportage CBR over augustus en september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Maandrapportage CBR corona- inhaalslag examens september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op rapport van de OvV over het ongeval op het vrachtschip “Damsterdijk”

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de uitvoering motie Bruins c.s. over milieuvergunning voor biomassacentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  KNMI Klimaatsignaal’21

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek over wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over toepassing recycling en menggranulaat

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Ministeriële Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Onderzoek financiële en organisatorische invulling van UPV

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgangsmeting van het Schone Lucht Akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  EU-prioritering op basis van het Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Reactie op de motie De Hoop over een oplossing voor het probleem van slechte luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de begroting voor het Mobiliteitsfonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Kennisagenda 2021

  - Integraal bereikbaarheidsbeleid (voorstel voorbereidingsgroep op deze agenda)
  - Verduurzaming luchtvaart (minister op 15-09 verzocht om extra informatie)
  - Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (technische briefing was op 27-09)
  - Luchtkwaliteit (wetenschappelijke factsheet gepubliceerd, voorstel technische briefing op deze agenda)
  - Circulaire economie (stafbriefing Circulaire economie ingepland op 10-11)
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: het lid Peter de Groot (VVD))
  - Grote projecten:
  1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Boulakjar (D66));
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
  4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus in afronding; inbreng eindonderzoek 08-09-2021 plaatsgevonden).
  - Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen (juli 2021), CO2 emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (juli 2021), EU-productbeleid (Q4 2021), EU Spoorlijninitiatief 2021 (Q3 2021), FuelEU zeevaart (juli 2021), EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit (verschenen 09-12-20).
 38. 38

  Geplande activiteiten van de commissie tot het kerstreces (17-12-2021)

  08-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vijfde Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer*
  09-11-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Luchtvaart (9 brieven)
  10-11-2021 13.00 - 14.00 Technische briefing Stafbriefing ‘Circulaire economie: doelen, instrumenten en sturing door de Kamer’
  11-11-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing PBL Thuiswerken en gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit (hybride: leden kunnen kiezen tussen zaal of videoverbinding; sprekers via videoverbinding)
  11-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Meerjarenplan 2022-2026 ILT
  11-11-2021 13.00 - 16.00 Rondetafelgesprek Overstromingen in Zuid-Nederland
  15-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vijftiende voortgangsrapportage ERTMS
  16-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel vrachtwagenheffing
  16-11-2021 13.15 - 13.35 Petitie Samenwerkende bedrijven in de Expertgroep Legionella bieden toekomstvisie aan
  17-11-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  18-11-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire Economie (7 brieven)
  18-11-2021 15.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Initiatiefwetsvoorstel democratiseren van de waterschapsbesturen
  22-11-2021 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water* (11 brieven)
  23-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Initiatiefwetsvoorstel democratiseren van de waterschapsbesturen
  24-11-2021 16.00 - 20.45 Commissiedebat Maritiem (7 brieven)
  25-11-2021 14.00 - 15.00 Technische briefing Toelichting Wetenschappelijke factsheet Luchtkwaliteit (hybride: leden kunnen kiezen tussen zaal of videoverbinding; sprekers via videoverbinding)
  01-12-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Transportraad op 9 december 2021 (16 brieven)
  02-12-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Verkeersveiligheid (5 brieven)
  06-12-2021 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT (16 brieven)
  07-12-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Wadden (4 brieven)
  08-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Milieuraad op 20 december 2021 (0 brieven)
  09-12-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer (23 brieven)
  15-12-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 39. 39

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Duurzaam vervoer (2 brieven)
  Commissiedebat Externe veiligheid (2 brieven)
  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (1 brief)
  Commissiedebat Leefomgeving (2 brieven)
  Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3 brieven)
  Commissiedebat Toezicht en handhaving (2 brieven) 
 40. 40

  Ongeplande plenaire debatten

  Dertigledendebat
  2. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019

  Tweeminutendebatten
  Tweeminutendebat CBR
  Aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA)
 41. 41

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  3. Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  6. 
  Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
  Een rondetafelgesprek ter zake zal plaatsvinden op 18-11-2021. De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 23-11-2021. 
  7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 01-11-2021. 
  8. Wijziging van de Kernenergiewet, ingediend op 02-07-2021, 35881
  Dit wetsvoorstel is op 13-10-2021 aangemeld voor plenaire behandeling. 
  9. Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen, ingediend op 14-07-2021, 35886
  De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 06-10-2021. 
  10. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
  De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 16-11-2021.