Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

6 juli 2022
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 6 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging ANVS voor werkbezoek d.d. 3 oktober 2022

 4. 4

  Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van onder meer de Wet wegvervoer goederen houdende wijziging van verschillende verordeningen teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake de wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES, Wet VROM BES en Warenwet BES

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Havenbeveiligingswet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verslag schriftelijk overleg over de voorhang wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Publicaties ILT van november 2021 t/m mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Eindrapportage onderzoekprogramma RIVM naar blootstelling en gezondheidseffecten ultrafijn stof luchtvaart omgeving Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Hoofdlijnen Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag schriftelijk overleg Procedure aanvulling vergunningaanvraag Wet natuurbescherming en passende beoordeling wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Uitkomsten Landelijke OV- en Spoortafel 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ontwikkelingen voertuigautomatisering

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanpak verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek 'Economische effecten smart shipping'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Derde Voortgangsbrief MSC Zoe

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ongevalscijfers scheepvaart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstel invoering reductieverplichting in de binnenvaart en stand van zaken vervolgonderzoek gebruik van biobrandstoffen in de binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezegging internationale benchmark doorvaartbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  ILT rapport Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Resultaten opleveringstoetsen trillinghinder Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden en Zevenaar-Duitse grens

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Update verkeersleiders ProRail en vervolgacties

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang marktordening spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Nieuwe Sluis Terneuzen, ontwikkelingen planning

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stremming Eelwerderbrug door stopzetten bediening

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens het stikstofdebat. inzake berichtgeving over Schiphol en Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Evaluatie van het beleid rond consumentenvuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Onderzoek naar het halen in 2030 van de WHO- advieswaarden voor luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Nationaal MilieuProgramma

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op nieuwsbericht over statiegeld op blikjes

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken uitwerking eerste Circulair Materialenplan

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Diverse onderwerpen m.b.t. circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Lijst met EU-voorstellen commissie Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fiche: Mededeling Europees noodplan voor vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op de motie van het lid Bromet over een ontwikkelstop voor woningbouwlocaties op slappe grond

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag inzake de wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota van het ministerie van IenW 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Verslag inzake de wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota Mobiliteitsfonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Verslag inzake de wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota Deltafonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Besluit naar aanleiding van de motie van de leden Beckerman en Hagen over het afgraven van de zeedijk van de Hedwigepolder na de lopende onderzoeken naar Pfas

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Vervoer aardgascondensaat

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 28 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Antwoorden op vragen, gesteld tijdens de eerste termijn, over de Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 35756)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Update maatregelen in verband met constructieve veiligheid viaduct A16 Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over het rapport 'Doorlichting Rijkswaterstaat'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  MIRT-project Zuidelijke Ring Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving in relatie tot het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (het MIRT)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Evaluatie sluiting Ketheltunnel

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voedsel/voedergewassen in biobrandstoffen en de impact op voedselzekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voortgang Duurzaam Vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op verzoek over de brief inzake invoering van een kwaliteitseis voor de bijmenging van bio-ethanol in benzine

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Ligplaatsenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van milieu- en klimaat ministers van 13 en 14 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Kennisagenda 2022

  1. Integraal bereikbaarheidsbeleid; de voorbereidingsgroep heeft op 14-06-2022 een gesprek gevoerd met het ministerie. 
  2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen; nieuw voorstel op deze agenda.
  3. Verduurzaming luchtvaart; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 25-05-2022.
  4. Luchtkwaliteit; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 02-06-2022.
  5. Circulaire economie; notitie UPV opgesteld t.b.v. debat circulaire economie op 11-05-2022.
  6. Betalen naar gebruik; technische briefing heeft plaatsgevonden op 02-06-2022. 
  7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer; nieuw voorstel op deze agenda.
  8. Verduurzaming scheepvaart; eerste deel factsheet (zeevaart) is ontvangen. Tweede deel factsheet (binnenvaart) wordt opgesteld.
  9. VTH-stelsel; de staf stelt een notitie op tbv het commissiedebat op 13-09-2022.
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP)) 
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-Duurzame producten (verschenen 20-03-2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022); Herziening TEN-T Verordening (rapporteur: Van Ginneken (D66))
 55. 55

  Commissieactiviteiten tot het herfstreces

  04-07-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 13 en 14 juli 2022
  05-07-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kerninstallaties ivm de aanwijzing nucleaire inrichting van URENCO
  05-07-2022 18.00 - 21.00 Commissiedebat Maritiem (3u, 4m)
  06-07-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Verslag EU-Transportraad d.d. 2 juni 2022
  ZOMERRECES
  06-09-2022 13.30 - 13.45 Petitie NEFOM betreffende geluidoverlast motorvoertuigen in Nederland
  13-09-2022 17.30 - 20.30 Commissiedebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving* (3u, 4m)
  14-09-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  14-09-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3u, 4m)
  15-09-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Vliegveiligheid (3u, 4m)
  15-09-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Internationaal spoor (3u, 4m)
  27-09-2022 17.30 - 20.30 Commissiedebat Programma van eisen concessie HRN (3u, 4m; eerste spreker Van Ginneken, D66)
  29-09-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Geurproblematiek (3u, 4m; eerste spreker Tjeerd de Groot, D66)
  05-10-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  12-10-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving (3u, 4m)
  13-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 21-22 oktober 2022*
  19-10-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  19-10-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Milieuraad op 24 oktober 2022* (3u, 4m)

  * Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
 56. 56

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (3 brieven)
  Commissiedebat Verkeersveiligheid en wegen (7 brieven)
  Commissiedebat Externe Veiligheid (2 brieven)
  Commissiedebat Spoor (3 brieven)
  Commissiedebat Luchtvaart (1 brief)
  Commissiedebat Circulaire economie (1 brief)
   
 57. 57

  Ongeplande plenaire debatten

  Debat
  17. Debat over de renovatie van de Afsluitdijk. Aangevraagd door het lid Van der Molen (CDA) bij de regeling van werkzaamheden op 24-05-2022

  Dertigledendebatten
  20. Dertigledendebat over berichtgeving over de toekomst van Schiphol en Lelystad airport, Aangevraagd door het lid Kroger (GL) bij de regeling van werkzaamheden op 28-06-2022 
  21. Dertigledendebat over oplossingen voor de aanhoudende chaos op Schiphol.  Aangevraagd door het lid Van Haga (Groep van Haga) bij de regeling van werkzaamheden op 28-06-2022

  Tweeminutendebatten
  - Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili. Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)
  -
  Nederlandse input publieke consultatie herziening emissienormen vrachtvervoer (Kamerstuk 22112-3338). Aangevraagd door het lid Koerhuis (VVD)
  - MIRT. Aangevraagd door het lid Koerhuis (VVD)
 58. 58

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Eerste termijn Kamer is gevoerd op 08-06-2022.
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. Wijziging Gemeentewet ter differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  De nota naar aanleiding van het verslag staat op deze agenda. 
  4. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Eerste termijn Kamer is gevoerd op 01-06-2022.
  5. Wijzigingen Wet elektriciteit en drinkwater BES, Wet volkshuisvesting BES, Wet financien openbare lichamen BES en Warenwet BES, ingediend op 08-03-2022, 36050
  Zie deze agenda.   
  6. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  7. Wijziging van de Havenbeveiligingswet, ingediend op 14-04-2022, 36077
  Zie deze agenda. 
  8. Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn, ingediend op 20-06-2022, 36137
  Zie deze agenda.
  9. Wijziging van de Wet wegvervoer goederen, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten, ingediend op 29 juni 2022, 36155
  Zie deze agenda.
 59. 59

  Voorstel van de voorbereidingsgroep Internationaal spoorvervoer om een gesprek te voeren met de heer Van de Camp als oud-ambassadeur Europees Jaar van het spoor

  Besluit: Conform voorstel. 
  Besluit: Per e-mail zal worden geïnventariseerd welke leden zich aanmelden voor dit gesprek. 
  Noot: De voorbereidingsgroep bestaat uit de leden Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66).
 60. 60

  Het lid Minhas (VVD) stelt voor om de minister een reactie te vragen op het bericht 'Omgevingswet: zorgen over nieuwe inrichting regels lozingen' (Drinkwaterplatform.nl, 7 juni 2022) in combinatie met het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Het lid Van Ginneken (D66) stelt voor de staatssecretaris om een brief te verzoeken over de plannen, ambities en stand van zaken met betrekking tot de toegankelijkheid/inclusiviteit van het openbaar vervoer, waarbij nadrukkelijk wordt ingegaan op de stand van zaken van het Bestuursakkoord toegankelijkheid openbaar vervoer.

  Te behandelen:

  Loading data