Procedurevergadering

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 20 april 2022
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 20 april 2022
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 20 april 2022

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Aanbieding analyse ‘Woningbouwbehoefte en vliegtuiglawaai’ van NMH, mede namens meerdere organisaties en tevens uitnodiging voor werkbezoek aan Schipholregio
4
Uitnodiging VNG en meerdere organisaties voor werkbezoek over asbestsanering d.d. 9 mei 2022
7
Inventarisatie technische briefing van de Algemene Rekenkamer over de verantwoordingsrapporten IenW op 14 juni 2022 van 16.30-17.30 uur

Details

Besluit: Ook de leden Minhas (VVD) en Alkaya (SP) melden zich aan. Daarmee zijn er voldoende aanmeldingen om de technische briefing doorgang te laten vinden. 
Noot: De leden Koerhuis (VVD), Van Ginneken (D66) en Van der Molen (CDA) hebben zich reeds aangemeld tijdens de procedurevergadering van 6 april jl. 
15
Brief van de voorzitter van de commissie voor SZW met een uitnodiging voor de Dag van de van de Publieke Dienstverlening (middag van 23 juni 2022)

Te behandelen:

28
50
Kennisagenda 2022

Details

1. Integraal bereikbaarheidsbeleid; gesprek voorbereidingsgroep is gepland. 
2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 30-03-2022.
3. Verduurzaming luchtvaart; technische briefing Second opinion factsheet verduurzaming luchtvaart heeft plaatsgevonden op 14-04-2022. Rondetafelgesprek op 25-05-2022.
4. Luchtkwaliteit; rondetafelgesprek op 2 juni 2022.
5. Circulaire economie; technische briefing uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op 14-04-2022. 
6. Betalen naar gebruik; startgesprek voorbereidingsgroep heeft plaatsgevonden. Voorstel voor technische briefing op agenda deze procedurevergadering. 
7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer; voorstel van de voorbereidingsgroep staat op deze agenda. 
8. Verduurzaming scheepvaart; verzoek actualisatie factsheet staat uit. Inventarisatie voor technische briefing op agenda deze procedurevergadering. 
9. VTH-stelsel; startgesprek voorbereidingsgroep is gepland.
Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
Grote projecten:
- European Rail Traffic Management System (ERTMS);
- Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Van Ginneken (D66));
-Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-Duurzame producten (verschenen 20-03-2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022)
51
Geplande commissieactiviteiten tot het zomerreces (8 juli 2022)

Details

11-05-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire economie*
12-05-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijzigingen van onder meer Wet elektriciteit en drinkwater en Warenwet BES*
12-05-2022 15.00 - 16.00 Technische briefing Nucleaire veiligheid (door ministerie en ANVS)
12-05-2022 16.15 - 17.15 Technische briefing CO2-plafond voor de luchtvaart (door ministerie)
16-05-2022 09.00 - 17.00 Werkbezoek Waddenzeeregio
18-05-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
19-05-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Transportraad op 2 juni 2022*
25-05-2022 10.00 - 12.45 Rondetafelgesprek Verduurzaming luchtvaart
25-05-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslagen en Slotwetten IenW (aan regering en Algemene Rekenkamer)
01-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
01-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Regionale luchthavens; eerste spreker: Koerhuis (VVD)
02-06-2022 10.00 - 13.00 Rondetafelgesprek Luchtkwaliteit
07-06-2022 16.30 - 21.15 Commissiedebat Water*
09-06-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS*
14-06-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Voorjaarsnota
15-06-2022 16.00 - 19.00 Commissiedebat Milieuraad op 28 juni 2022*
16-06-2022 14.30 - 17.30 Commissiedebat Verduurzaming luchtvaart
22-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
22-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Externe veiligheid
23-06-2022 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen IenW*
29-06-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Duurzaam vervoer
30-06-2022 14.00 - 18.00 Commissiedebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
06-07-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/ wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
52
Ongeplande commissiedebatten

Details

Commissiedebat Nucleaire veiligheid (3 brieven)
Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (5 brieven)
Commissiedebat Maritiem (4 brieven)
Commissiedebat Internationaal spoor (2 brieven)
Commissiedebat Luchtvaart (5 brieven)
Commissiedebat Programma van Eisen Hoofdrailnet (zie deze agenda; eerste spreker: Van Ginneken (D66))
53
Ongeplande plenaire debatten

Details

Tweeminutendebatten
- Duurzaam vervoer. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
- Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 (Kamerstuk 22343-299). Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD)
54
Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Aangemeld voor plenaire behandeling in samenhang met wetsvoorstel 34836. De verzochte stand-van-zakenbrief is ontvangen en staat op deze agenda.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Aangemeld voor plenaire behandeling in samenhang met wetsvoorstel 33134-(R1972). De verzochte stand-van-zakenbrief is ontvangen en staat op deze agenda.
3. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Bij de procedurevergadering van 6 april jl. is besloten tot het voeren van een rondetafelgesprek, het voorstel staat op deze agenda. 
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
Aangemeld voor plenaire behandeling.
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Op 02-02-2022 is verzocht de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer te sturen. De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-09-2021. 
6. 
Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
Het wetsvoorstel is op 11-03-2022 aangemeld voor plenaire behandeling.  
7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
Als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
8. Wijzigingen Wet elektriciteit en drinkwater BES, Wet volkshuisvesting BES, Wet financien openbare lichamen BES en Warenwet BES, ingediend op 08-03-2022, 36050
De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 12-05-2022.   
9. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
55
Voorstel van de voorbereidingsgroep Internationaal spoorvervoer voor informatieverzoek aan de staatssecretaris van IenW
56
Voorstel van de voorbereidingsgroep Betalen naar gebruik om na het meireces een technische briefing te organiseren over betalen naar gebruik door ambtenaren van het ministerie en het KiM

Te behandelen:

57
Voorstel van de leden Haverkort (VVD), Van der Molen (CDA), Kröger (GL), Van Esch (PvdD) en Van der Plas (BBB) voor een rondetafelgesprek over Vuurwerk op 11 mei 2022 van 18.00 - 21.00 uur

Te behandelen: