Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

De vergadering is geweest

20 april 2022
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
Hybride bijeenkomst
Leden kunnen per videoverbinding deelnemen of eventueel naar de zaal komen

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • H. Bevers (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • H. van der Molen (CDA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 20 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbieding analyse ‘Woningbouwbehoefte en vliegtuiglawaai’ van NMH, mede namens meerdere organisaties en tevens uitnodiging voor werkbezoek aan Schipholregio

 4. 4

  Uitnodiging VNG en meerdere organisaties voor werkbezoek over asbestsanering d.d. 9 mei 2022

 5. 5

  Inventarisatie deelname technische briefing over verduurzaming scheepvaart op dinsdag 17 mei 2022 van 16.30 tot 17.30 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Inventarisatie deelname technische briefing over beleidsmaatregelen duurzame mobiliteit op dinsdag 24 mei 2022 van 16.30-17.30 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Inventarisatie technische briefing van de Algemene Rekenkamer over de verantwoordingsrapporten IenW op 14 juni 2022 van 16.30-17.30 uur

  Besluit: Ook de leden Minhas (VVD) en Alkaya (SP) melden zich aan. Daarmee zijn er voldoende aanmeldingen om de technische briefing doorgang te laten vinden. 
  Noot: De leden Koerhuis (VVD), Van Ginneken (D66) en Van der Molen (CDA) hebben zich reeds aangemeld tijdens de procedurevergadering van 6 april jl. 
 8. 8

  Wijziging van de Havenbeveiligingswet in verband met de modernisering van de opleidingseisen voor personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden verrichten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Incidentele suppletoire begroting inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken Rijkswet nationaliteit zeeschepen en de Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijzigingen bij de Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toelichting van een lid van de 'Werkgroep Van der Staaij', bij het rapport "Versterking functies Tweede Kamer"

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Brief van de voorzitter van de commissie voor SZW met een uitnodiging voor de Dag van de van de Publieke Dienstverlening (middag van 23 juni 2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang en BIT-advies Tijdelijke Tolheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Zesde voortgangsrapportage groot project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Maatregelen ProRail in Q1 inzake capaciteitstekort verkeersleiders

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Storing IT-systemen NS

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onafhankelijke evaluatie IT-storing NS

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over het tijdpad en de besluitvorming met betrekking tot het Programma van Eisen (PvE) voor de nieuwe hoofdrailnetconcessie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Participatieproces Rotterdam The Hague Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Informatie over ‘ingepakte’ luchtvaartuigen van een Russische eigenaar in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over het beschikbaar stellen van een camper voor Oekraïense vluchtelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verlengen beschikbaarheidsvergoeding OV

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  TNO-rapport "Feasibility study "Radar-B" On the applicability of Radar-B systems on main waterways"

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Tweede halfjaarlijkse rapportage van RWS betreffende de monitoring van plastic flessen en blikjes in het zwerfafval

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over twee brieven van de Plastic Soup Foundation over prioriteiten voor plastic beleid en over een ambitieuze Europese inzet voor de aanpak van vervuiling door microplastics

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Monitor Plastic Pact NL 2020 en recente plastic gerelateerde onderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toezegging over een ketenanalyse inzake gegaste lading met bestrijdingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  21e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Versterking stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beantwoording vragen over de Beleidsdoorlichting artikel 21 onderdeel stalsystemen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie de schadelijkheid voor particulieren van houtstook

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verlenging RWS beheerplannen Natura 2000

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitstel toezending BNC-fiches eerste circulaire economiepakket (Circular Economy Package I)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag Milieuraad 17 maart 2022 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geannoteerde agenda ingelaste videoteleconferentie van EU-transportministers d.d. 8 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag schriftelijk overleg Fiche: Verordening trans-Europese transportnetwerken (TEN-T) en mededeling verlenging van TEN-T netwerk naar naburige derde landen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Voorhang Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met herstructurering van de examenstructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Investeringen in de verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Eindrapportage MIRT-onderzoek 2020-2021 'Amsterdam Bay Area'

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Kennismakingsgesprekken met de regio in het kader van het MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de provincie Limburg, de gemeente Heerlen en enkele werkgeversorganisaties met betrekking tot de IC Randstad-Aken

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek commissie over de burgerbrief over de gevolgen van houtstook

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Terugkoppeling Bestuurlijk Omgevingsberaad en werksessie milieucriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verwerking chroom-6-houdend schroot en de werkwijze van Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Kennisagenda 2022

  1. Integraal bereikbaarheidsbeleid; gesprek voorbereidingsgroep is gepland. 
  2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 30-03-2022.
  3. Verduurzaming luchtvaart; technische briefing Second opinion factsheet verduurzaming luchtvaart heeft plaatsgevonden op 14-04-2022. Rondetafelgesprek op 25-05-2022.
  4. Luchtkwaliteit; rondetafelgesprek op 2 juni 2022.
  5. Circulaire economie; technische briefing uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op 14-04-2022. 
  6. Betalen naar gebruik; startgesprek voorbereidingsgroep heeft plaatsgevonden. Voorstel voor technische briefing op agenda deze procedurevergadering. 
  7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer; voorstel van de voorbereidingsgroep staat op deze agenda. 
  8. Verduurzaming scheepvaart; verzoek actualisatie factsheet staat uit. Inventarisatie voor technische briefing op agenda deze procedurevergadering. 
  9. VTH-stelsel; startgesprek voorbereidingsgroep is gepland.
  Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Van Ginneken (D66));
  -Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-Duurzame producten (verschenen 20-03-2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022)
 51. 51

  Geplande commissieactiviteiten tot het zomerreces (8 juli 2022)

  11-05-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire economie*
  12-05-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijzigingen van onder meer Wet elektriciteit en drinkwater en Warenwet BES*
  12-05-2022 15.00 - 16.00 Technische briefing Nucleaire veiligheid (door ministerie en ANVS)
  12-05-2022 16.15 - 17.15 Technische briefing CO2-plafond voor de luchtvaart (door ministerie)
  16-05-2022 09.00 - 17.00 Werkbezoek Waddenzeeregio
  18-05-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  19-05-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Transportraad op 2 juni 2022*
  25-05-2022 10.00 - 12.45 Rondetafelgesprek Verduurzaming luchtvaart
  25-05-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslagen en Slotwetten IenW (aan regering en Algemene Rekenkamer)
  01-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  01-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Regionale luchthavens; eerste spreker: Koerhuis (VVD)
  02-06-2022 10.00 - 13.00 Rondetafelgesprek Luchtkwaliteit
  07-06-2022 16.30 - 21.15 Commissiedebat Water*
  09-06-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS*
  14-06-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Voorjaarsnota
  15-06-2022 16.00 - 19.00 Commissiedebat Milieuraad op 28 juni 2022*
  16-06-2022 14.30 - 17.30 Commissiedebat Verduurzaming luchtvaart
  22-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  22-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Externe veiligheid
  23-06-2022 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen IenW*
  29-06-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Duurzaam vervoer
  30-06-2022 14.00 - 18.00 Commissiedebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
  06-07-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/ wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 52. 52

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (3 brieven)
  Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (5 brieven)
  Commissiedebat Maritiem (4 brieven)
  Commissiedebat Internationaal spoor (2 brieven)
  Commissiedebat Luchtvaart (5 brieven)
  Commissiedebat Programma van Eisen Hoofdrailnet (zie deze agenda; eerste spreker: Van Ginneken (D66))
 53. 53

  Ongeplande plenaire debatten

  Tweeminutendebatten
  - Duurzaam vervoer. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
  - Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 (Kamerstuk 22343-299). Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD)
 54. 54

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Aangemeld voor plenaire behandeling in samenhang met wetsvoorstel 34836. De verzochte stand-van-zakenbrief is ontvangen en staat op deze agenda.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Aangemeld voor plenaire behandeling in samenhang met wetsvoorstel 33134-(R1972). De verzochte stand-van-zakenbrief is ontvangen en staat op deze agenda.
  3. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Bij de procedurevergadering van 6 april jl. is besloten tot het voeren van een rondetafelgesprek, het voorstel staat op deze agenda. 
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling.
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Op 02-02-2022 is verzocht de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer te sturen. De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-09-2021. 
  6. 
  Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
  Het wetsvoorstel is op 11-03-2022 aangemeld voor plenaire behandeling.  
  7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
  8. Wijzigingen Wet elektriciteit en drinkwater BES, Wet volkshuisvesting BES, Wet financien openbare lichamen BES en Warenwet BES, ingediend op 08-03-2022, 36050
  De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 12-05-2022.   
  9. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
 55. 55

  Voorstel van de voorbereidingsgroep Betalen naar gebruik om na het meireces een technische briefing te organiseren over betalen naar gebruik door ambtenaren van het ministerie en het KiM

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voorstel van de leden Haverkort (VVD), Van der Molen (CDA), Kröger (GL), Van Esch (PvdD) en Van der Plas (BBB) voor een rondetafelgesprek over Vuurwerk op 11 mei 2022 van 18.00 - 21.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data