Procedurevergadering

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 6 april 2022
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 6 april 2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 6 april 2022

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 6 april 2022

Te behandelen:

3
Aanbod van het ministerie van IenW voor een technische briefing over beleidsmaatregelen duurzame mobiliteit

Details

Besluit: De commissie gaat in op dit aanbod van de staatssecretaris. Er zal worden geïnventariseerd of zich hiervoor voldoende leden aanmelden.
Noot: Tijdens het commissiedebat Duurzaam vervoer op 31 maart jl. heeft de staatssecretaris aangeboden een technische briefing te willen laten verzorgen waarin een totaaloverzicht wordt geboden van de beleidsmaatregelen inzake duurzame mobiliteit. 
11
Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven inzake de behandeling van de jaarverantwoording over 2021 in de commissies

Te behandelen:

31
Stafnotitie - Factsheet financiële instrumenten circulaire economie
36
EU-stafnotitie - Voorstel voor een gesprek met Europarlementariërs over Fit-for-55-voorstellen I&W
40
Kennisagenda 2022

Details

1. Integraal bereikbaarheidsbeleid; het commissiedebat 'Strategische afwegingen en keuzes bereikbaarheidsopgaven' is onderdeel geworden van het notaoverleg MIRT op 11-04-2022. De verzochte brief staat op deze agenda (Kamerstuk 35925-A, nr. 32). 
2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 30-03-2022.
3. Verduurzaming luchtvaart; technische briefing Second opinion factsheet verduurzaming luchtvaart is op 14-04-2022. Voorstel rondetafelgesprek in voorbereiding.
4. Luchtkwaliteit; voorstel voor een rondetafelgesprek op deze agenda.
5. Circulaire economie; technische briefing uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op 14-04-2022; factsheet financiële instrumenten staat op deze agenda.
6. Betalen naar gebruik; startgesprek voorbereidingsgroep heeft plaatsgevonden. 
7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer; voorbereidingsgroep werkt aan een voorstel. 
8. Verduurzaming scheepvaart; verzoek actualisatie factsheet staat uit. 
9. VTH-stelsel; startgesprek voorbereidingsgroep is gepland.
Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
Grote projecten:
- European Rail Traffic Management System (ERTMS);
- Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Van Ginneken (D66));
- Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-Duurzame producten (verschenen 20-03-2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022)
41
Geplande commissieactiviteiten tot het zomerreces

Details

05-04-2022 13.15 - 13.30 Petitie Motorrijdersactiegroep biedt het motorrijdersconvenant 'Te luid geluid is uit' aan
07-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving*
11-04-2022 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
02-04-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nederlandse input publieke consultatie herziening emissienormen vrachtvervoer
12-04-2022 19.00 - 22.00 Commissiedebat Toezicht en handhaving*
14-04-2022 10.00 - 11.00 Technische briefing Universiteit Utrecht over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)
14-04-2022 16.00 - 17.00 Technische briefing Second opinion factsheet toekomst verduurzaming luchtvaart
19-04-2022 13.15 - 13.35 Petitie "Strengere controle senioren in verkeer" en "Pas de CBR-keuring voor hoogbejaarden aan: jaarlijks een verplichte rijtest"
19-04-2022 13.30 - 13.45 Petitie Gemeente Almelo e.a. inzake Verkeersveiligheid Rijksweg N36
19-04-2022 18.00 - 21.00 Rondetafelgesprek Uitvoering statiegeldsysteem voor blikjes*
20-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
20-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Verkeersveiligheid
21-04-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Water
11-05-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire economie*
12-05-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijzigingen van onder meer Wet elektriciteit en drinkwater en Warenwet BES*
16-05-2022 09.00 - 17.00 Werkbezoek Waddenzeeregio
18-05-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
19-05-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Transportraad op 2 juni 2022*
25-05-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslagen en Slotwetten IenW
01-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
01-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Regionale luchthavens; eerste spreker: Koerhuis (VVD)
09-06-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS*
15-06-2022 16.00 - 19.00 Commissiedebat Milieuraad op 28 juni 2022*
16-06-2022 14.30 - 17.30 Commissiedebat Verduurzaming luchtvaart
22-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
22-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Externe veiligheid
23-06-2022 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen IenW*
06-07-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/ wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
42
Ongeplande commissiedebatten

Details

Commissiedebat Nucleaire veiligheid (2 brieven)
Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (5 brieven)
Commissiedebat Maritiem (4 brieven)
Commissiedebat Internationaal spoor (2 brieven)
Commissiedebat Luchtvaart (2 brieven)
Commissiedebat Programma van Eisen Hoofdrailnet (brief verzocht op 23-03-2022; eerste spreker: Van Ginneken (D66))
43
Ongeplande plenaire debatten

Details

Tweeminutendebatten
- Verkeersveiligheid. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
- Duurzaam vervoer. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
44
Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 02-02-2022 is een stand-van-zaken-brief verzocht. Zodra deze is ontvangen zal plenaire behandeling worden vervolgd in samenhang met wetsvoorstel 34836. 
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 02-02-2022 is een stand-van-zaken-brief verzocht. Zodra deze is ontvangen zal plenaire behandeling worden vervolgd in samenhang met wetsvoorstel 33134-(R1972).
3. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Zie deze agenda. 
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
De plenaire behandeling zal worden voortgezet (pv 02-02-2022).
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Op 02-02-2022 is verzocht de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer te sturen. De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-09-2021. 
6. 
Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
Het wetsvoorstel is op 11-03-2022 aangemeld voor plenaire behandeling.  
7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
Zie deze agenda.
8. Wijzigingen Wet elektriciteit en drinkwater BES, Wet volkshuisvesting BES, Wet financien openbare lichamen BES en Warenwet BES, ingediend op 08-03-2022, 36050
De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 12-05-2022.   
9. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.