Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

De vergadering is geweest

6 april 2022
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
Hybride bijeenkomst
Leden kunnen per videoverbinding deelnemen of eventueel naar de zaal komen
 

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • H. van der Molen (CDA)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 6 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aanbod van het ministerie van IenW voor een technische briefing over beleidsmaatregelen duurzame mobiliteit

  Besluit: De commissie gaat in op dit aanbod van de staatssecretaris. Er zal worden geïnventariseerd of zich hiervoor voldoende leden aanmelden.
  Noot: Tijdens het commissiedebat Duurzaam vervoer op 31 maart jl. heeft de staatssecretaris aangeboden een technische briefing te willen laten verzorgen waarin een totaaloverzicht wordt geboden van de beleidsmaatregelen inzake duurzame mobiliteit. 
 4. 4

  Nota naar aanleiding van het verslag Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand voor een vuurwerkverbod voor consumenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Tweede nota van wijziging Initiatiefwetsvoorstel van de leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake de Overeenkomst betreffende geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel planningsbrief IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven inzake de behandeling van de jaarverantwoording over 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording feitelijke vragen over indiening proposities Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over beoogde invulling van het coalitieakkoord voor afweging tussen bereikbaarheidsopgaven

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken Ring Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapportage Rijkswegennet derde termijn 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek effecten verbreding E233 op de A28/A37

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Informatie over de mogelijkheid de Westerscheldetunnel voor de Zeeuwen (eerder) tolvrij te maken

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten tweede helft 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering van de motie van het lid Jetten over betrokkenheid stakeholders van de omvorming van ProRail tot zbo

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken beleidsintensivering spoortrillingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Inzending herzien State Action Plan voor CO2-emissiereductie bij ICAO

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Staat van Schiphol 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Actieplan Programma Onbemande Luchtvaart 2021-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toetsing uitvoeringsplan hinderreductie Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Diverse onderwerpen op het gebied van radioactief afval

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorkeursalternatief MIRT-verkenning Lob van Gennep

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag schriftelijk overleg over de Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoek naar statiegeld en EY-Parthenon

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Nationaal Water Programma 2022-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Lijst met EU-voorstellen commissie IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Bijdrage Nederland aan de herziening van de luchtkwaliteitsrichtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  EU-voorstel: Mededeling Duurzame producten de norm in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  EU-voorstel: Verordening Ecologisch ontwerp (Ecodesign)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgang Duurzame Mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitkomsten onderzoeken en de vervolgstappen over Houtrook

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Appreciatie van de motie Van Esch en Teunissen over de export van cokes zo spoedig mogelijk verbieden

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Kennisagenda 2022

  1. Integraal bereikbaarheidsbeleid; het commissiedebat 'Strategische afwegingen en keuzes bereikbaarheidsopgaven' is onderdeel geworden van het notaoverleg MIRT op 11-04-2022. De verzochte brief staat op deze agenda (Kamerstuk 35925-A, nr. 32). 
  2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 30-03-2022.
  3. Verduurzaming luchtvaart; technische briefing Second opinion factsheet verduurzaming luchtvaart is op 14-04-2022. Voorstel rondetafelgesprek in voorbereiding.
  4. Luchtkwaliteit; voorstel voor een rondetafelgesprek op deze agenda.
  5. Circulaire economie; technische briefing uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op 14-04-2022; factsheet financiële instrumenten staat op deze agenda.
  6. Betalen naar gebruik; startgesprek voorbereidingsgroep heeft plaatsgevonden. 
  7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer; voorbereidingsgroep werkt aan een voorstel. 
  8. Verduurzaming scheepvaart; verzoek actualisatie factsheet staat uit. 
  9. VTH-stelsel; startgesprek voorbereidingsgroep is gepland.
  Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-Duurzame producten (verschenen 20-03-2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022)
 39. 39

  Geplande commissieactiviteiten tot het zomerreces

  05-04-2022 13.15 - 13.30 Petitie Motorrijdersactiegroep biedt het motorrijdersconvenant 'Te luid geluid is uit' aan
  07-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving*
  11-04-2022 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
  02-04-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nederlandse input publieke consultatie herziening emissienormen vrachtvervoer
  12-04-2022 19.00 - 22.00 Commissiedebat Toezicht en handhaving*
  14-04-2022 10.00 - 11.00 Technische briefing Universiteit Utrecht over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)
  14-04-2022 16.00 - 17.00 Technische briefing Second opinion factsheet toekomst verduurzaming luchtvaart
  19-04-2022 13.15 - 13.35 Petitie "Strengere controle senioren in verkeer" en "Pas de CBR-keuring voor hoogbejaarden aan: jaarlijks een verplichte rijtest"
  19-04-2022 13.30 - 13.45 Petitie Gemeente Almelo e.a. inzake Verkeersveiligheid Rijksweg N36
  19-04-2022 18.00 - 21.00 Rondetafelgesprek Uitvoering statiegeldsysteem voor blikjes*
  20-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  20-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Verkeersveiligheid
  21-04-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Water
  11-05-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire economie*
  12-05-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijzigingen van onder meer Wet elektriciteit en drinkwater en Warenwet BES*
  16-05-2022 09.00 - 17.00 Werkbezoek Waddenzeeregio
  18-05-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  19-05-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Transportraad op 2 juni 2022*
  25-05-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslagen en Slotwetten IenW
  01-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  01-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Regionale luchthavens; eerste spreker: Koerhuis (VVD)
  09-06-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS*
  15-06-2022 16.00 - 19.00 Commissiedebat Milieuraad op 28 juni 2022*
  16-06-2022 14.30 - 17.30 Commissiedebat Verduurzaming luchtvaart
  22-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  22-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Externe veiligheid
  23-06-2022 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen IenW*
  06-07-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/ wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 40. 40

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (2 brieven)
  Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (5 brieven)
  Commissiedebat Maritiem (4 brieven)
  Commissiedebat Internationaal spoor (2 brieven)
  Commissiedebat Luchtvaart (2 brieven)
  Commissiedebat Programma van Eisen Hoofdrailnet (brief verzocht op 23-03-2022; eerste spreker: Van Ginneken (D66))
 41. 41

  Ongeplande plenaire debatten

  Tweeminutendebatten
  - Verkeersveiligheid. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
  - Duurzaam vervoer. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
 42. 42

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 02-02-2022 is een stand-van-zaken-brief verzocht. Zodra deze is ontvangen zal plenaire behandeling worden vervolgd in samenhang met wetsvoorstel 34836. 
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 02-02-2022 is een stand-van-zaken-brief verzocht. Zodra deze is ontvangen zal plenaire behandeling worden vervolgd in samenhang met wetsvoorstel 33134-(R1972).
  3. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Zie deze agenda. 
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
  De plenaire behandeling zal worden voortgezet (pv 02-02-2022).
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Op 02-02-2022 is verzocht de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer te sturen. De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-09-2021. 
  6. 
  Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
  Het wetsvoorstel is op 11-03-2022 aangemeld voor plenaire behandeling.  
  7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Zie deze agenda.
  8. Wijzigingen Wet elektriciteit en drinkwater BES, Wet volkshuisvesting BES, Wet financien openbare lichamen BES en Warenwet BES, ingediend op 08-03-2022, 36050
  De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 12-05-2022.   
  9. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
 43. 43

  Voorstel van de voorbereidingsgroep Verduurzaming luchtvaart voor een rondetafelgesprek op 25 mei 2022, 10.00 - 12.45 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel van de voorbereidingsgroep Luchtkwaliteit voor een rondetafelgesprek op 2 juni 2022, 10.00 - 13.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data