E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] - Verzoek van de leden Alkaya, Inge van Dijk en Omtzigt m.b.t. het onderzoeksrapport van PwC over het memo-Palmen

De vergadering is geweest

4 oktober 2021
9:00 uur
Commissie: Financiën
UITKOMST E-MAILPROCEDURE

Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën,

 
Geachte leden,
 
In reactie op het aan de commissie Financiën per e-mail voorgelegde voorstel van de leden Alkaya (SP), Inge van Dijk (CDA) en Omtzigt (Omtzigt) m.b.t. het onderzoeksrapport van PwC over het memo-Palmen hebben de volgende fracties hun steun uitgesproken:
 
PVV, PvdA, PvdD, FvD, ChristenUnie, Volt, JA21, SGP, DENK, BBB, Bij1 en Den Haan.
 
Steun is eveneens uitgesproken door de Groep Van Haga, die niet vertegenwoordigd is in de commissie Financiën.
De fracties van VVD en GroenLinks hebben laten weten het voorstel niet te steunen.
Van de fractie van D66 is geen reactie ontvangen.
 
Het voorstel heeft aldus de steun van de meerderheid van de Kamer verkregen en is derhalve aangenomen.
 
De staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) zal worden gevraagd uiterlijk dinsdag 5 oktober om 10.00 uur de gevraagde informatie inzake het concept van het rapport van PwC m.b.t. het memo-Palmen aan de Kamer te zenden.
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën
------------------------------------------------------

Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën,

 
Geachte leden,
 
Van de leden van uw commissie, de heer Alkaya (SP) en mevrouw Van Dijk (CDA), ontving ik - mede namens het lid Omtzigt -het hieronder opgenomen voorstel, met het verzoek dat voorstel per e-mail aan de commissie ter instemming voor te leggen.
 
Genoemde leden stellen voor om de staatssecretaris van Financiën te verzoeken het conceptrapport van PwC met betrekking tot het memo van mevrouw Palmen aan de Kamer te zenden, inclusief een tijdlijn waaruit blijkt welke personen het conceptrapport hebben kunnen inzien en een overzicht van eventueel aangebrachte wijzigingen in het concept. Dat een concept van het rapport is verstrekt, blijkt uit het definitieve rapport, dat afgelopen donderdag aan de Kamer is aangeboden (Onderzoek PwC: Reconstructie en tijdlijn van het 'memo-Palmen' | Tweede Kamer der Staten-Generaal).
Indien meer conceptrapporten zouden zijn opgesteld, dan houdt het door genoemde leden voorgestelde verzoek aan de staatssecretaris tevens in om te vermelden wie de desbetreffende versies hebben kunnen inzien en welke wijzigingen naar aanleiding daarvan in het eindrapport zijn opgenomen.
 
Van de heer Alkaya heb ik langs andere weg een nadere toelichting op het voorstel ontvangen. Hij stelt voor dat de staatssecretaris wordt verzocht de gevraagde informatie uiterlijk dinsdag 5 oktober aanstaande om 10.00 uur aan de Kamer te zenden.
 
Namens de voorzitter van de commissie leg ik u het voorstel van de leden Alkaya, Inge van Dijk en Omtzigt ter besluitvorming voor.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk maandag 4 oktober 2021, om 9.00 uur, te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag door middel van een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst. *
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën

 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Alkaya, M. 
Verzonden: zaterdag 2 oktober 2021 10:33
Aan: Commissie Financiën 
CC: Leijten, R.M. ; Dijk, I. van (Inge) ; Omtzigt, P.H. ; Mollink, R. 
Onderwerp: Re: Verzoek
 
Excuses met een kleine toevoeging/nabrander, dat als er meer concepten zijn voorgelegd, dat wij die dan ook willen ontvangen voor dezelfde datum, 5 oktober.
 
Ik hoop dat dit met spoed uit te zetten is.

 
> Op 2 okt. 2021 om 10:24 heeft Alkaya, M.  het volgende geschreven:
>
> ?Beste griffier,
>
> Graag wil ik u vragen - mede namens Inge van Dijk (CDA) en het lid Omtzigt - om namens de commissie van Financien het ministerie van Financiën te verzoeken om het conceptrapport van PricewaterhouseCoopers “Reconstructie en tijdlijn van het ‘memo-Palmen’” voor dinsdag 5 oktober 2021 aan de Kamer te verstrekken.
>
> In de reconstructie onder punt 06 (pagina 5) is vermeld dat het ministerie op 17 september 2021 een conceptversie ter verificatie voorgelegd is. Wij willen voorstellen dat wij dat conceptrapport ontvangen en een tijdlijn wie dat concept heeft kunnen inzien inclusief de wijzigingen die zijn aangebracht.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Mahir Alkaya
> SP Tweede Kamerlid

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van de leden Alkaya, Inge van Dijk en Omtzigt m.b.t. het onderzoeksrapport van PwC over het memo-Palmen

    Te behandelen:

    Loading data