E-mailprocedure : Voorstel van de leden Bisschop (SGP) en Van der Plas (BBB) om een reactie van de minister te vragen op de brief van LTO en Cumela over uitstel voor de vanggewasverplichting bij maïsteelt op zand- en lössgrond.

De vergadering is geweest

22 september 2021
17:00 uur
 
Van: Commissie LNV
Verzonden: woensdag 22 september 2021 17:04
Aan: GC-Commissie-LNV
Onderwerp: [RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Voorstel Bisschop (SGP) en Van Der Plas (BBB) voor een reactie van de minister op de brief van LTO en Cumela - Reactie vandaag 17.00 uur
 
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
In reactie op onderstaande e-mailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd:
 • VVD
 • PVV
 • CDA
 • CU
 • FvD
 • JA21
 • Groep Van Haga
 
Al deze fracties steunen het voorstel. Daarnaast is aangegeven dat dit voorstel mede is ingediend door de BBB-fractie. De overige fracties hebben niet gereageerd. Dit houdt in dat het voorstel is aangenomen* en dat er een reactie wordt gevraagd van de minister van LNV op de brief van LTO Nederland en Cumela, met het verzoek om uiterlijk maandag 27 september 2021 te hebben gereageerd.
 
Met vriendelijke groet,
Liselotte Nouse
Adjunct-griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


-----
Verzonden:
woensdag 22 september 2021 14:27
Aan: Commissie LNV ; GC-Commissie-LNV
Onderwerp: RE: [E-MAILPROCEDURE] Voorstel van de leden Bisschop (SGP) en Van der Plas (BBB) voor een reactie van de minister op de brief van LTO en Cumela - Reactie vandaag 17.00 uur
 
Het voorstel deed Roelof mede namens BBB. Excuus.
 
Met vriendelijke groet,
 
Hans Maljaars
Beleidsmedewerker SGP-fractie Tweede Kamer

---
Van:
Commissie LNV
Verzonden: woensdag 22 september 2021 14:05
Aan: GC-Commissie-LNV
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Voorstel Bisschop (SGP) voor een reactie van de minister op de brief van LTO en Cumela - Reactie vandaag 17.00 uur
 
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
Van het lid Bisschop (SGP) is het verzoek binnengekomen om een reactie te vragen aan de minister van LNV op bijgevoegde brief van LTO Nederland en Cumela over uitstel voor de vanggewasverplichting bij maïsteelt op zand- en lössgrond. Gelet op de uiterste zaaidatum van een vanggewas na de teelt op 1 oktober, is het voorstel om de minister te vragen deze reactie zo snel mogelijk, maar uiterlijk maandag 27 september 2021 naar de Kamer te sturen.

Ik verzoek u uiterlijk woensdag 22 september 2021 om 17.00 uur (vandaag) middels een allen-beantwoorden op deze e-mail te laten weten of u het verzoek steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure.*
 
Met vriendelijke groet,
Liselotte Nouse
Adjunct-griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van de leden Bisschop (SGP) en Van der Plas (BBB) voor een reactie van de minister op de brief van LTO en Cumela over uitstel voor de vanggewasverplichting bij maïsteelt op zand- en lössgrond.

  Te behandelen:

  Loading data