Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

16 juni 2022
9:45 - 10:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 16-6-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De commissie stemt in met het verzoek tot het aanbieden van een petitie door de regionale omroepen op dinsdag 5 juli, voorafgaand aan het debat over de Hoofdlijnenbrief Media 2022 op 6 juli a.s.

 3. 3

  Strategische procedurevergadering

 4. 4

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Hoofdlijnenbrief media 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op eindevaluatie experiment promotieonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Eindrapportage ‘Ruimte voor onderwijs tijdens corona' (mbo, hbo, wo)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tweede voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het mbo en hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Besluit sluiting online portaal zelftestonderwijs.nl per 20 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Paternotte en Bruins over inzicht in de effecten van investeren in kennis

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toestemming voor deelname van de inspecteur-generaal voor het Onderwijs aan een gesprek over de Staat van het Onderwijs 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 (Kamerstuk 36100-VIII-1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitkomsten van de eerste ronde Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overdracht bestuurlijke taken Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorhang ministeriële regeling tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapporten van KBA-Nijmegen over 'Bekostiging van het praktijkonderwijs' en van het CBS over 'Richting een nieuw verdeelmodel voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstuk 36100-VIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Commissieactiviteiten

  di 21-06-2022 17.00 - 18.30     Rondetafelgesprek De rol en het belang van de Culturele en Creatieve sector in andere EU-landen
  vr 24-06-2022 10.00 - 14.00     Vergadering Cursus Kennisversterking inzake Vrijheid van onderwijs, artikel 23 GW
  ma 27-06-2022 10.00 - 17.00   Wetgevingsoverleg Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021
  wo 29-06-2022 10.15 - 11.15    Procedurevergadering  
  do 30-06-2022 10.00 - 14.00    Commissiedebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap
  wo 06-07-2022 10.00 - 14.00    Commissiedebat Hoofdlijnenbrief Media 2022
  wo 06-07-2022 14.00 - 17.00    Rondetafelgesprek Onderwijshuisvesting en ventilatie
  do 07-07-2022 10.15 - 11.15    Procedurevergadering

  ZOMERRECES 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

  do 08-09-2022 10.15 - 11.15    Procedurevergadering 
  do 22-09-2022 10.15 - 11.15    Procedurevergadering 
  wo 05-10-2022 10.00 - 13.00    CommissiedebatOnderwijshuisvesting funderend onderwijs
  do 06-10-2022 10.15 - 11.15    Procedurevergadering
  do 20-10-2022 10.15 - 11.15    Procedurevergadering

  HERFSTRECES 2022: vrijdag 21 oktober tot en met maandag 31 oktober 2022

  do 10-11-2022 10.15 - 11.15    Procedurevergadering 
  di 22-11-2022 14.00 - 14.00     Inbreng schriftelijk overleg OJCS-raad van 28-29 november 2022
  do 24-11-2022 10.15 - 11.15    Procedurevergadering 
  do 08-12-2022 10.15 - 11.15    Procedurevergadering 
  do 22-12-2022 10.15 - 11.15    Procedurevergadering 

  KERSTRECES 2022: vrijdag 23 december 2022 tot en met maandag 16 januari 2023
 23. 23

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  36106 Wetsvoorstel tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden
  Inbrengdatum: 31 mei 2022.


  36082 Begroting Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 20-04-2022
  Inbrengdatum op 3 juni 2022. 

  36022 Begroting Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Vierde Incidentele Suppletoire Begroting inzake ventilatie en overlopende verplichtingen van onder andere zelftesten en Nationaal Programma Onderwijs)
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 03-02-2022           
  19 mei 2022: aangemeld voor plenair als hamerstuk

  35968 Wetgeving Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 17-11-2021
  7 april 2022: inbreng verslag wetsvoorstel geleverd.

  35920 Wetgeving Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 30-09-2021
  29 oktober 2021: inbreng verslag wetsvoorstel geleverd.

  35893 Wetgeving Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 16-07-2021
  10 mei 2022: stemmingen uitgesteld; heropening debat verzocht.

  35765 Wetgeving Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 12-03-2021
  11 februari 2022: inbreng verslag wetsvoorstel geleverd.

  36095 Wetgeving Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende de tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met COVID-19
  2 juni 2022: stemmingen, als hamerstuk.
 24. 24

  Dossiers

  Commissiedebat 001 Dossier corona en funderend onderwijs
  Commissiedebat 002 Dossier Onderwijstoezicht
  Commissiedebat 003 Dossier Onderwijshuisvesting po/vo
  Commissiedebat 004 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
  Commissiedebat 005 Governance in het onderwijs
  Commissiedebat 007 Dossier onderwijs aan vluchtelingen
  Commissiedebat 008 Dossier maatschappelijke diensttijd (MDT)
  Commissiedebat 010 Dossier Het jonge kind
  Commissiedebat 011 Dossier Achterstandenbeleid en kansengelijkheid
  Commissiedebat 012 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
  Commissiedebat 013 Dossier schoolleidersregister po
  Commissiedebat 014 Dossier Passend onderwijs
  Commissiedebat 015 Bevindingen Inspectie van het Onderwijs over Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)
  Commissiedebat 016 Dossier Krimp in het onderwijs
  Commissiedebat 017 Dossier Overgangen po en vo
  Commissiedebat 018 Dossier Thuisonderwijs
  Commissiedebat 019 Dossier Curriculum funderend onderwijs
  Commissiedebat 020 Dossier VO
  Commissiedebat 021 Dossier Cornelius Haga Lyceum
  Commissiedebat 022 Dossier Maatwerkdiploma
  Commissiedebat 023 Dossier Nederlands als tweede taal
  Commissiedebat 024 Dossier Kansenongelijkheid in het VSO
  Commissiedebat 025 Ontwikkelingen Stichtingen voor Persoonlijk Onderwijs
  Commissiedebat 030 Dossier Mbo
  Commissiedebat 032 Dossier Governance in het mbo
  Commissiedebat 033 Dossier Leven Lang Ontwikkelen
  Commissiedebat 034 Laaggeletterdheid
  Commissiedebat 039 Dossier 'corona en het hoger onderwijs en het mbo
 25. 25

  Dossiers - vervolg

  Commissiedebat 040 Dossier Hoger onderwijs
  Commissiedebat 042 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
  Commissiedebat 043 Dossier studeren met een beperking
  Commissiedebat 044 Dossier Leraren en Lerarenopleidingen
  Commissiedebat 046 Dossier Promovendi
  Commissiedebat 061 Dossier Evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (de Sim)
  Commissiedebat 070 Dossier Media
  Commissiedebat 071 Dossier lokale publieke omroepen
  Commissiedebat 080 Dossier Emancipatie
  Commissiedebat 100 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer
 26. 26

  Aanwezigheid bij procedurevergadering

  Het lid Peters benadrukt het belang van een goede balans tussen coalitie- en oppositie-fracties bij de aanwezigheid tijdens procedurevergaderingen.