Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

2 juni 2022
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • R. Bisschop (SGP)
 • M.L.J. Paul (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 2-6-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2021 op basis van de Archiefwet, de Erfgoedwet en internationale verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken van het Landschapsplan A8-A9

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Steun voor culturele makers op de vlucht vanwege Russische agressie in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang herinrichting en uitbreiding Koninklijke grafkelder Nieuwe Kerk Delft

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor een stand van zaken over de Einstein Telescoop

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Werken aan een sectorbeeld Kennisveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapportage burgerbrieven aan over het jaar 2021 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Hoofdlijnen (middel)lange termijn aanpak COVID-19 voor het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over een kabinetsreactie op het rapport 'Naar hoogwaardig digitaal onderwijs' van het Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tweede (audit)onderzoek naar de effectiviteit van de maatregelen om ov-boetes te verminderen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vierlandenoverleg OCW & Studieschulden Caribische Studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) m.b.t. het huidige onderwijsbeleid voor kleuters

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorhangprocedure besluit doorstroomtoetsen po

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorhang ontwerpbesluit experiment onderwijszorgarrangementen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nahang Besluit Participatiefonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel tot Wijziging enkele onderwijswetten in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Nota n.a.v. verslag bij wetsvoorstel inzake Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs + nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Nota naar aanleiding van Verslag bij het wetsvoorstel Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

  Kamerstuk  36106 (spoed)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Onderzoek ‘Verkenning van juridische en beleidsmatige interventies ter voorkoming en bestrijding van ‘conversietherapie’’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van de EU Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) voor het onderdeel Sport op 4 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanbieding publicatie 'Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa 2022' van SCP

 29. 29

  Brief van de voorzitter van de commissie KR bij de brief Stand van zaken uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Doorgeleiding vragen V-100

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Dossier Wetenschapsbeleid

     Betreft stukken uit dossier Wetenschapsbeleid die betrokken kunnen worden bij commissiedebat Hoger onderwijs en wetenschap op 30 juni a.s. 
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Dossier Cultuur

    Betreft stukken uit het dossier cultuur die geagendeerd kunnen worden voor het commissiedebat Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei. 
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  36106 Wetsvoorstel tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden
  Inbrengdatum: 31 mei 2022.


  36082 Begroting Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 20-04-2022
  Inbrengdatum op 3 juni 2022. 

  36022 Begroting Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Vierde Incidentele Suppletoire Begroting inzake ventilatie en overlopende verplichtingen van onder andere zelftesten en Nationaal Programma Onderwijs)
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 03-02-2022           
  19 mei 2022: aangemeld voor plenair als hamerstuk

  35968 Wetgeving Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 17-11-2021
  7 april 2022: inbreng verslag wetsvoorstel geleverd.

  35920 Wetgeving Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 30-09-2021
  29 oktober 2021: inbreng verslag wetsvoorstel geleverd.

  35893 Wetgeving Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 16-07-2021
  10 mei 2022: stemmingen uitgesteld; heropening debat verzocht.

  35765 Wetgeving Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 12-03-2021
  11 februari 2022: inbreng verslag wetsvoorstel geleverd.

  36095 Wetgeving Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende de tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met COVID-19
  2 juni 2022: stemmingen, als hamerstuk.
 35. 35

  Commissieactiviteiten

  • di 31-05-2022 14.00 - 14.00   Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom
                                                  van ontheemden
  • do 02-06-2022 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
  • do 02-06-2022 14.00 - 17.00  CommissiedebatKennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen
  • vr 03-06-2022 10.00 - 10.00   Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs,
                                                  Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting
                                                  inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)
  • di 07-06-2022 13.45 - 14.00   Petitie Doughnut Party (beurspromovendi) aanbieding petitie om experiment
                                                  promotieonderwijs te beëindigen
  • di 07-06-2022 17.00 - 18.00   Technische briefing Algemene Rekenkamer over Jaarverslag
  • wo 08-06-2022 10.00 - 13.00  Rondetafelgesprek Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • wo 08-06-2022 14.00 - 17.00  Commissiedebat Ontwikkelingen Stichtingen voor Persoonlijk Onderwijs
  • do 09-06-2022 10.30 - 11.45   Procedurevergadering Strategische procedurevergadering
  • di 14-06-2022 17.00 - 20.30    Commissiedebat Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie
                                                   referentieniveau Nederlandse taal en rekenen'
  • wo 15-06-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei
  • wo 15-06-2022 13.00 - 14.00   Gesprek Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2022
  • do 16-06-2022 09.45 - 10.30   Procedurevergadering 
  • ma 20-06-2022 10.00 - 17.00  Wetgevingsoverleg Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021
  • di 21-06-2022 17.00 - 20.00    Rondetafelgesprek De rol en het belang van de Culturele en Creatieve sector in andere
                                                   EU-landen
  • vr 24-06-2022 10.00 - 14.00   VergaderingCursus Kennisversterking inzake Vrijheid van onderwijs, artikel 23 GW
  • wo 29-06-2022 10.15 - 11.15  Procedurevergadering 
  • do 30-06-2022 10.00 - 14.00  Commissiedebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap
  • wo 06-07-2022 14.00 - 17.00  Rondetafelgesprek Onderwijshuisvesting en ventilatie
  • do 07-07-2022 10.15 - 11.15  Procedurevergadering 
  • do 08-09-2022 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
  • do 22-09-2022 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
  • wo 05-10-2022 10.00 - 13.00  Commissiedebat Onderwijshuisvesting funderend onderwijs
  • do 06-10-2022 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
  • do 20-10-2022 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
 36. 36

  Commissieactiviteiten

 37. 37

  Toegankelijk hoger onderwijs: selectie en beleidsreactie Monitor beleidsmaatregelen 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek vh lid Peters om afschrift reactie minister op brief van Onderwijsontwikkeling Nederland aan minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs m.b.t. masterplan basisvaardigheden; te ontvangen vóór commissiedebat inzake Masterplan op 14 juni a.s.

  Verzoek is gehonoreerd (betreft brief op brievenlijst van OCW-p.v. 16 juni a.s.; zaaknummer 2022Z10790).
 39. 39

  Voorstel AWTI betreffende motie Van der Woude / Van der Molen