Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (Hybride)

De vergadering is geweest

15 december 2021
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden ingediend.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 1 december 2021 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de Kabinetsreactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over Fraude Signalering Voorziening (FSV)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoeksrapport FSV Toeslagen “Effecten Fraude Signaleringsvoorziening op toeslaggerechtigden”

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Contouren tegemoetkoming FSV

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Besluit tot boeteoplegging Autoriteit Persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nazending onderliggende stukken bij brief 'Nieuwe regelingen gedupeerden'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Fiche: Wijziging verordening en richtlijn kapitaalvereisten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afdracht Traditionele Eigen Middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Het Nederlands saldo op de lopende rekening

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderliggende adviezen actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezeggingen over rentevrije hypotheken en de vergoeding bij het vervroegd aflossen van de hypotheek

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Najaarsnota 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting (35 523)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Werkafspraken van de minister van Financiën met de Eerste Kamer over vertrouwelijke informatievoorziening inzake koersgevoelige informatie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over Staatsdeelnemingen (o.a. Kamerstuk 28165-338)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Werkprogramma 2022 inspectie belastingen, toeslagen en douane

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verkenning bouwsparen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Toezeggingen gedaan tijdens het Commissiedebat Fatca van 28 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van het schriftelijk overleg over het protocol tot wijziging van het Belastingverdrag van 12 april 2012 tussen Nederland en Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Instelling adviescommissie grenzen algemeen nut bij ANBI's

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgangsrapportage Jaarplan Belastingdienst periode januari-augustus 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgangsrapportage (VGR) Douane 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over een email van een burger over een Fraude Signalering Voorziening (FSV) melding over inkomstenbelasting door Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Opbrengsten herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Nazending documenten bij vraag 68 bij de beantwoording vragen commissie over o.a. het onderzoek PwC: Reconstructie en tijdlijn van het 'memo-Palmen'

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het voorstel van het lid Alkaya om de staatssecretaris van Financiën te verzoeken nadere helderheid te verschaffen over het ontvangen Risicoclassificatiemodel Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Jaarplan Toeslagen 2022, stand van de Uitvoering Toeslagen en Voortgangsrapportage Toeslagen over 1e acht maanden 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Vervolgreactie op de motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over verdere quick fixes om het toeslagenstelsel te verbeteren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Nederlandse inbreng consultatiesessies inzake het Stabiliteits- en Groeipact (SGP)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding jaarverslag ERK over gerelateerde verplichtingen van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) 2020

 34. 34

  Risicoreductie Europese bankensector

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein van de commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  EU-voorstel herziening verordening en richtlijn markten in financiële instrumenten (MiFIR en MiFID)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanbod Techleap.nl en DSA voor gesprek over Nederlandse startupklimaat

 38. 38

  Voorstel van het lid Alkaya (SP) om aan enkele experts een schriftelijke analyse van en visie op actuele inflatiecijfers te vragen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Ter informatie; het commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag, dat was gepland op 16 december, is uitgesteld tot i januari 2022.

  do 13-01-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  wo 26-01-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  do 24-02-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 10-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 31-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 19-05-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 09-06-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 40. 40

  Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Op korte termijn na het aantreden van een nieuw kabinet wenst de commissie twee separate commissiedebatten te houden over Financiële markten, n.a.v. de schriftelijk overleggen waarvoor op 8 december jl. inbreng is geleverd (verdeeld over twee afzonderlijke thema's, te weten stabiliteit en instituties resp. consumenten en dienstverlening).
  Tot een prioritering voor het inplannen van de in onderstaande lijst opgenomen commissiedebatten heeft de commissie nog niet besloten. Aan de lijst is in deze vergadering een commissiedebat Toeslagen toegevoegd.
  1. Commissiedebat Accountancy
  2. Commissiedebat Autobelastingen [te houden op een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2022]
  3. Commissiedebat Belastingdienst
  4. Commissiedebat Belastingen
  5. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  6. Commissiedebat Betalingsverkeer
  7. Commissiedebat Brexit
  8. Commissiedebat Douane
  9. Commissiedebat Doorstroomvennootschappen [te houden op een nader te bepalen datum vanaf maart 2022]
  10. Commissiedebat Europese btw
  11. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  12. Commissiedebat IMF [te houden in april 2022]
  13. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
  14. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya: Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
 41. 41

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.

  Procedurevergaderingen:
  wo 12-01-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering 
  wo 26-01-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 09-02-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 23-02-2022 15.30 - 16.30  Procedurevergadering
  wo 09-03-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 23-03-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 06-04-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 20-04-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 11-05-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 25-05-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 08-06-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 22-06-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 06-07-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering 

  Overige activiteiten:
  wo 01-06-2022 14.30 - 16.45  Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
   
 42. 42

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 10 december 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  11, 12 en 13 januari 2022 (week 2)
  - 35 862, nr. 1 (Burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’)
  - Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)
  - Tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen (CD d.d. 09/12)

  Nog niet geagendeerd
  - VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
  - 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)
  - 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
 43. 43

  Nog niet geagendeerde plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 10 december 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten:
  17. Debat over het bericht dat het PwC-onderzoek naar een verdwenen memo in de toeslagenaffaire is afgezwakt (Azarkan)  (minister en staatssecretaris Financiën)
  18. Debat over de Pandora papers (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
  25. Debat over nieuwe informatie over het risicoclassificatiemodel bij de Belastingdienst (Leijten) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten:
  14. Dertigledendebat over het bericht dat investeringsbedrijf Blackstone in Nederland geen belastingen betaalt (Azarkan) (staatssecretaris Financiën)
  20. Dertigledendebat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
 44. 44

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie; het hieronder genoemde verzoek is inmiddels beantwoord (zie agendapunt 49).

  09-07-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën om de Kamer aan het eind van dit jaar te informeren over de stand van zaken met betrekking tot actiepunten aangifte erfbelasting (2021Z13477); nogmaals onder de aandacht gebracht bij brief van 01-12-2021 (2021Z22172).
 45. 45

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet (35 945)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Kaderwetevaluaties van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank over de periode 2016-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Nazending beslisnota's wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 (Kamerstuk 34870-22)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie over communicatie erfbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Beantwoording vragen commissie over de negende voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Eerste analyse Commissie Werkelijke Schade

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op verzoek commissie inzake de Luisterlijn Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data