Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - woensdag 3 november 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Financiën - woensdag 3 november 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 13 oktober 2021 wordt vastgesteld.
4
Aanbieding jaarverslag 2020 van ERK
7
Pakket Belastingplan 2022

Details

Op 15 oktober 2021 ontving de Kamer zeven nota's naar aanleiding van de verslagen over de verschillende wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2022, alsmede nota's van wijziging met betrekking tot drie van deze zeven wetsvoorstellen. 
Op 23 oktober ontving de Kamer voorts de derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2022, in verband met de verwerking van de op 15 oktober aangekondigde aanpassingen in de energiebelasting.

Te behandelen:

9
Verzoek, tijdens het wetgevingsoverleg op 25 oktober 2021 gedaan, om nader advies van de Raad van State op onderdelen pakket Belastingplan 2022

Te behandelen:

21
33
Aanbieding advies ERK over het wetgevingsvoorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van de terbeschikkingstellingsverordening
36
Uitwerking motie-Inge van Dijk c.s. over voorlichting Raad van State over hervorming Stabiliteits- en Groeipact
40
Stand van zaken Digitale Euro
43
Voorstel brief aan minister met aandachtspunten ontwerpbegroting IX 2022
44
Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

Details

Besluit: Van onderstaand overzicht is kennisgenomen..
 1. do 11-11-2021 14.30 - 16.30 Commissiedebat Digitale euro 
 2. wo 17-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
 3. do 25-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Autobelastingen (wordt uitgesteld)
 4. do 02-12-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 5. wo 08-12-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Financiële markten

Te behandelen:

45
Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

Details

Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Daarbij heeft de commissie besloten het onder 10 genoemde commissiedebat te handhaven.
 1. Commissiedebat Accountancy
 2. Commissiedebat Autobelastingen (zie het vorige agendapunt)
 3. Commissiedebat Belastingdienst
 4. Commissiedebat Belastingen
 5. Commissiedebat Betalingsverkeer
 6. Commissiedebat Brexit
 7. Commissiedebat Douane
 8. Commissiedebat Europese btw
 9. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
 10. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
 11. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
 12. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
 13. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya: Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
46
Overige commissieactiviteiten

Details

Besluit: De commissie heeft kennisgenomen van onderstaand overzicht. De commissievoorzitter benadrukt hierbij dat leden die zich bij een deelname-inventarisatie aanmelden voor een van deze activiteiten worden geacht aan de betreffende activiteit deel te nemen. Een afmelding na sluiting van de inventarisatie dient tijdig voorafgaand aan de activiteit aan de commissiestaf kenbaar te worden gemaakt, zodat in het uiterste geval alsnog kan worden besloten de activiteit uit te stellen/te annuleren.
 1. di 02-11-2021 13.15 - 13.35 Aanbieding rapporten door Milieudefensie en Eerlijke Geldwijzer m.b.t. klimaat-inzet financiële sector d.d. 19 oktober 2021
 2. ma 15-11-2021 16.00 - 18.00 Rondetafelgesprek Staatsdeelnemingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen
 3. wo 17-11-2021 18.30 - 20.00 Gesprek Rapport 'Recht vinden bij de rechtbank' van Raad voor de rechtspraak
 4. do 18-11-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing over herziening Solvency II
 5. di 30-11-2021 13.15 - 13.25 Aanbieding petitie 'Vergoed ook de leningen voor toeslagen-gedupeerden'
 6. wo 08-12-2021 18.30 - 20.00 Gesprek met de Nationale ombudsman, dhr. Van Zutphen, over klachtbehandeling door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
 7. wo 01-06-2022 14.30 - 16.45 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland (toegevoegd)
47
Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 29 oktober 2021)

Details

Besluit: Ter informatie.

9, 10 en 11 november 2021 (week 45)
- Belastingplan 2022 (incl. stemmingen)

7, 8 en 9 december (week 49)
- stemmingen over alle begrotingen (7 december)
- Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)
- 35 862, nr. 1 (Burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’)

Nog niet geagendeerd
- VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
- 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)
- 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)
- 35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
- 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
- 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee;  Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
48
Nog niet geagendeerde plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 29 oktober 2021)

Details

Besluit: Ter informatie.

Meerderheidsdebatten:
25. Debat over het bericht dat het PwC-onderzoek naar een verdwenen memo in de toeslagenaffaire is afgezwakt (Azarkan)  (minister en staatssecretaris Financiën)
26. Debat over de Pandora papers (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)

Dertigledendebatten:
17. Dertigledendebat over het bericht dat investeringsbedrijf Blackstone in Nederland geen belastingen betaalt (Azarkan(staatssecretaris Financiën)
49
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: ter informatie.

23-06-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën m.b.t. de openbare raadpleging door de Europese Commissie inzake bestrijding van het gebruik van brievenbusmaatschappijen en constructies voor belastingdoeleinden (2021Z11554)
07-07-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën inzake stand van zaken actiepunten aangifte erfbelasting (2021Z13477)
05-10-2021 - Vragen aan de staatssecretaris van Financiën over het plan van aanpak voor de beleidsdoorlichting van artikel 5 (ekv) (2021Z17156)
50
Enkele vraagpunten voor de plenaire behandeling van het Pakket Belastingplan 2022
56
Protocol tot wijziging van het verdrag van 12 april 2012 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen zoals gewijzigd door het Protocol van 11 januari 2016; 's-Gravenhage, 24 maart 2021

Te behandelen:

57
Voorstel van de voorbereidingsgroep voor een rondetafelgesprek over het Stabiliteits- en Groeipact.