Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

3 november 2021
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 13 oktober 2021 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding jaarverslag 2020 van ERK

 5. 5

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 8 en 9 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Pakket Belastingplan 2022

  Op 15 oktober 2021 ontving de Kamer zeven nota's naar aanleiding van de verslagen over de verschillende wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2022, alsmede nota's van wijziging met betrekking tot drie van deze zeven wetsvoorstellen. 
  Op 23 oktober ontving de Kamer voorts de derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2022, in verband met de verwerking van de op 15 oktober aangekondigde aanpassingen in de energiebelasting.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Verzoek, tijdens het wetgevingsoverleg op 25 oktober 2021 gedaan, om nader advies van de Raad van State op onderdelen pakket Belastingplan 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezending advies Afdeling advisering Raad van State bij concept Wet hersteloperatie toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 25 oktober 2021 over het pakket Belastingplan 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met de bevoegdheid om vast te stellen of een bank of beleggingsonderneming faalt of waarschijnlijk zal falen en in verband met de verificatie van interesten die lopen vanaf de faillietverklaring van een bank of beleggingsonderneming

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijzigingswet financiële markten 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wetsvoorstel spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Overzicht van de wijze waarop vijf toezeggingen op het terrein van de financiële markten zijn uitgevoerd

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Negatieve spaarrente 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsbrief FinTech-actieplan

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over de voortgang vormgeving inspectie belastingen, toeslagen en douane

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitkomsten van de vergadering van het Inclusive Framework op 8 oktober 2021 over de herziening van het internationale belastingsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsreactie naar aanleiding van het rapport “Strengthening of tax systems in developing countries” van de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de dhr. J.B. met betrekking tot het belastingverdrag met Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de motie van het lid Van der Plas c.s. over het instellen van een loket familiebedrijven bij de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over een gedwongen uitkering van levensloopregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinetsreactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over FSV

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoord op vragen van het lid Omtzigt inzake het PwC-onderzoek naar het zogenoemde memo Palmen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording vraag 73 n.a.v. het feitenonderzoek PwC naar memorandum vaktechnisch coördinator

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op brief van LAS Legal inzake aanmaningskosten en invorderingsrente

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Alimentatieschulden in Beleidsbesluit private schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het rapport 'Xenophobic Machines' van Amnesty International

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Nieuwe regelingen gedupeerden

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reacties van de minister-president op verzoek van de commissie inzake brieven van burgers naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant over de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding advies ERK over het wetgevingsvoorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van de terbeschikkingstellingsverordening

 34. 34

  Update Europese Investeringsbank: jaarvergadering, bevindingen Audit Comité, terug- en vooruitblik

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitvoeringsbesluiten RRF voor Estland, Finland en Roemenië, tevens Geannoteerde Agenda Ecofinraad 28 oktober

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein van de commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche: Herziening Richtlijn Solvency II

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche: Richtlijn herstel en afwikkeling verzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2022 Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Advies van de Venetië Commissie van de Raad van Europa over de rechtsbescherming van burgers in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Van onderstaand overzicht is kennisgenomen..
  1. do 11-11-2021 14.30 - 16.30 Commissiedebat Digitale euro 
  2. wo 17-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  3. do 25-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Autobelastingen (wordt uitgesteld)
  4. do 02-12-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  5. wo 08-12-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Financiële markten

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Daarbij heeft de commissie besloten het onder 10 genoemde commissiedebat te handhaven.
  1. Commissiedebat Accountancy
  2. Commissiedebat Autobelastingen (zie het vorige agendapunt)
  3. Commissiedebat Belastingdienst
  4. Commissiedebat Belastingen
  5. Commissiedebat Betalingsverkeer
  6. Commissiedebat Brexit
  7. Commissiedebat Douane
  8. Commissiedebat Europese btw
  9. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  10. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  11. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
  12. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
  13. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya: Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
 43. 43

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: De commissie heeft kennisgenomen van onderstaand overzicht. De commissievoorzitter benadrukt hierbij dat leden die zich bij een deelname-inventarisatie aanmelden voor een van deze activiteiten worden geacht aan de betreffende activiteit deel te nemen. Een afmelding na sluiting van de inventarisatie dient tijdig voorafgaand aan de activiteit aan de commissiestaf kenbaar te worden gemaakt, zodat in het uiterste geval alsnog kan worden besloten de activiteit uit te stellen/te annuleren.
  1. di 02-11-2021 13.15 - 13.35 Aanbieding rapporten door Milieudefensie en Eerlijke Geldwijzer m.b.t. klimaat-inzet financiële sector d.d. 19 oktober 2021
  2. ma 15-11-2021 16.00 - 18.00 Rondetafelgesprek Staatsdeelnemingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen
  3. wo 17-11-2021 18.30 - 20.00 Gesprek Rapport 'Recht vinden bij de rechtbank' van Raad voor de rechtspraak
  4. do 18-11-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing over herziening Solvency II
  5. di 30-11-2021 13.15 - 13.25 Aanbieding petitie 'Vergoed ook de leningen voor toeslagen-gedupeerden'
  6. wo 08-12-2021 18.30 - 20.00 Gesprek met de Nationale ombudsman, dhr. Van Zutphen, over klachtbehandeling door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
  7. wo 01-06-2022 14.30 - 16.45 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland (toegevoegd)
 44. 44

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 29 oktober 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  9, 10 en 11 november 2021 (week 45)
  - Belastingplan 2022 (incl. stemmingen)

  7, 8 en 9 december (week 49)
  - stemmingen over alle begrotingen (7 december)
  - Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)
  - 35 862, nr. 1 (Burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’)

  Nog niet geagendeerd
  - VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
  - 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)
  - 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee;  Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
 45. 45

  Nog niet geagendeerde plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 29 oktober 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten:
  25. Debat over het bericht dat het PwC-onderzoek naar een verdwenen memo in de toeslagenaffaire is afgezwakt (Azarkan)  (minister en staatssecretaris Financiën)
  26. Debat over de Pandora papers (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)

  Dertigledendebatten:
  17. Dertigledendebat over het bericht dat investeringsbedrijf Blackstone in Nederland geen belastingen betaalt (Azarkan(staatssecretaris Financiën)
 46. 46

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.

  23-06-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën m.b.t. de openbare raadpleging door de Europese Commissie inzake bestrijding van het gebruik van brievenbusmaatschappijen en constructies voor belastingdoeleinden (2021Z11554)
  07-07-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën inzake stand van zaken actiepunten aangifte erfbelasting (2021Z13477)
  05-10-2021 - Vragen aan de staatssecretaris van Financiën over het plan van aanpak voor de beleidsdoorlichting van artikel 5 (ekv) (2021Z17156)
 47. 47

  Appreciatie motie Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (Kamerstuk 35925-VII-17)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verslag Ecofinraad 28 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Vervolgproces met betrekking tot het Nederlandse Recovery and Resilience Plan (RRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Onderhandelingen Europese jaarbegroting 2022 en zesde aanvullende Europese begroting voor 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité 8 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Protocol tot wijziging van het verdrag van 12 april 2012 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen zoals gewijzigd door het Protocol van 11 januari 2016; 's-Gravenhage, 24 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data