Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE AGENDA - procedurevergadering commissie Financiën - 30 september 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - 30 september 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 15 september 2021 wordt vastgesteld.
3
Brievenlijst
9
Pakket Belastingplan 2022

Te behandelen:

10
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van enkele mismatches die ontstaan bij de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in de vennootschapsbelasting (Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel)

Te behandelen:

12
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met uitbreiding van het accountantstoezicht door de AFM en doorberekening van integriteitstoezicht aan betaalinstellingen met een vergunning in een andere lidstaat

Te behandelen:

21
Beantwoording vragen van de leden Edgar Mulder (PVV) en Grinwis (CU) gesteld tijdens het commissiedebat (op 1 juli 2021) en het tweeminutendebat (op 7 juli 2021) over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Te behandelen:

22
Achtste voortgangsrapportage hersteloperatie Kinderopvangtoeslag

Details

Over de behandeling van deze aangekondigde, maar pas kort na de procedurevergadering ontvangen rapportage zijn in de procedurevergadering de volgende besluiten genomen.

Te behandelen:

25
Aanbieding speciaal verslag 'Duurzame financiering: consistenter EU-optreden nodig om financiering te heroriënteren naar duurzame investeringen' van ERK
30
Overzicht van op 21 september 2021 vervallen debatten

Details

Besluit: ter informatie.

Vervallen zijn de volgende debatten (tussen haakjes: naam aanvrager en datum van de aanvraag):
1. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt, 15 januari 2019)
2. Interpellatie-Omtzigt over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (28 maart 2019).
3. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt, 3 september 2019)
4. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt, 10 december 2019).
5. Debat over het groeifonds (Nijboer, 6 september 2020)

Noot: Voor de onder 1. en 5. genoemde debatten waren nog geen stukken geagendeerd. Voor de stukken die voor de debatten onder 2 t/m 4 waren geagendeerd, worden nieuwe behandelvoorstellen gedaan in de volgende agendapunten.

 
34
Verzoek Milieudefensie, namens coalitie Eerlijke Geldwijzer, tot aanbieding rapporten m.b.t. klimaat-inzet financiële sector
35
Reisnotitie - Aangescherpt reisbeleid voor de Staten-Generaal
37
Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

Details

Besluit: ter informatie.
 1. di 28-09-2021   18.00 - 20.00 Commissiedebat Fatca
 2. do 30-09-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 3. do 07-10-2021   10.15 - 12.15 Commissiedebat IMF
 4. di 12-10-2021   18.00 - 22.00 Commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag
 5. ma 25-10-2021   11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
 6. do 28-10-2021   14.00 - 16.00 Commissiedebat Digitale euro
 7. ma 01-11-2021   11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
 8. do 04-11-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 9. wo 17-11-2021   10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdelnemingen
 10. do 25-11-2021   10.00 - 13.00 Commissiedebat Autobelastingen
 11. do 02-12-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
38
Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

Details

Besluit: Van het onderstaande overzicht is kennisgenomen. Daarbij is de vraag opgeworpen of het onder 9 genoemde commissiedebat al dan niet moet worden gehandhaafd, nu bij de regeling van werkzaamheden van 28 september 2021 is besloten om ook de minister van Financiën uit te nodigen voor het plenaire debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie. Deze vraag zal in een e-mailprocedure aan de commissie worden voorgelegd (zie ook agendapunt 26).
 1. Commissiedebat Accountancy
 2. Commissiedebat Belastingen
 3. Commissiedebat Betalingsverkeer
 4. Commissiedebat Brexit
 5. Commissiedebat Douane
 6. Commissiedebat Europese btw
 7. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
 8. Commissiedebat Financiële markten
 9. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie.
 10. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
 11. Commissiedebat Staatsdeelnemingen
 12. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
 13. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya: Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”
39
Overige commissieactiviteiten

Details

Besluit: Van het onderstaande overzicht is kennisgenomen.
De commissie spreekt daarnaast uit de technische briefing over de compensatiemogelijkheden voor belastingplichtigen die gevolgen hebben ondervonden van registratie in de Fraude Signaleringsvoorziening (FSV), die de staatssecretaris van Financiën tijdens het commissiedebat Belastingdienst op 22 juni 2021 heeft toegezegd, zo mogelijk nog te willen laten organiseren voor het herfstreces.
 1. ma 04-10-2021 15.30 - 17.00 Technische briefing Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (Hybride)
 2. di 05-10-2021 19.00 - 21.00 Bijzondere procedure (Het lid Marijnissen ontvangt enkele genodigden n.a.v. de documentaire Alleen tegen de Staat)
 3. di 26-10-2021 16.30 - 17.30 Openbare toelichting door de heer Alex Brenninkmeijer op het Jaarverslag 2020 van de Europese Rekenkamer
 4. ma 15-11-2021 16.00 - 18.00 Rondetafelgesprek Staatsdeelnemingen [reservering]
40
Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 24 september 2021)

Details

Besluit: Ter informatie.

5, 6 en 7 oktober 2021 (week 40)
- Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)
- Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)

12, 13 en 14 oktober 2021 (week 41)
- 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)
- 35 819 (Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies))
- 35 862, nr. 1 (Burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’)

9, 10 en 11 november 2021 (week 45)
- Belastingplan 2022 (incl. stemmingen)

7, 8 en 9 december (week 49) 
- stemmingen over alle begrotingen (7 december)

Nog niet geagendeerd
- VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
- 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)
- 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
- 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee;  Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
- 35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
41
Nog niet geagendeerde plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 24 september 2021)

Details

Besluit: Ter informatie.

Op de langetermijnagenda staan thans - na het recentelijk vervallen van een aantal aangevraagde debatten - geen ongeplande debatten meer op het terrein van de commissie Financiën.
 
42
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: ter informatie.

23-06-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën m.b.t. de openbare raadpleging door de Europese Commissie inzake bestrijding van het gebruik van brievenbusmaatschappijen en constructies voor belastingdoeleinden (2021Z11554)
07-07-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën inzake stand van zaken actiepunten aangifte erfbelasting (2021Z13477)
44
Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA)-advies IGS en onderzoek naar Insurance Guarantee Scheme (IGS)

Te behandelen:

45
Aanbieding petitie 'Vergoed ook de leningen voor toeslagen-gedupeerden'