Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

30 september 2021
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 15 september 2021 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Fiche: Herziening Richtlijn energiebelastingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag Ecofinraad 6 september 2021 en informatie over de implementatiefase van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad 10 en 11 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 4 en 5 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Miljoenennota 2022 c.a. en begroting Financiën/Nationale Schuld (IX)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Pakket Belastingplan 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van enkele mismatches die ontstaan bij de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in de vennootschapsbelasting (Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tweede nota van wijziging inzake Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met uitbreiding van het accountantstoezicht door de AFM en doorberekening van integriteitstoezicht aan betaalinstellingen met een vergunning in een andere lidstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezegging gedaan tijdens het debat over de Voorjaarsnota 2021, over een (uitgaven)overzicht voor klimaat en stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Plan van aanpak van de beleidsdoorlichting over de exportkredietverzekeringsfaciliteit (EKV)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ontwikkelingen omtrent de digitale euro

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag jaarvergadering 2021 Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Het Blauwe Boekje 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Geannoteerde agenda voor de inzet tijdens de IMF jaarvergadering op 13 en 14 oktober

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie met betrekking tot de toeslagenaffaire

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen van de leden Edgar Mulder (PVV) en Grinwis (CU) gesteld tijdens het commissiedebat (op 1 juli 2021) en het tweeminutendebat (op 7 juli 2021) over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Achtste voortgangsrapportage hersteloperatie Kinderopvangtoeslag

  Over de behandeling van deze aangekondigde, maar pas kort na de procedurevergadering ontvangen rapportage zijn in de procedurevergadering de volgende besluiten genomen.

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang inzake de unilaterale oplossing voor een specifieke groep rijnvarenden alsmede over de nog lopende besprekingen met Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2e kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding speciaal verslag 'Duurzame financiering: consistenter EU-optreden nodig om financiering te heroriënteren naar duurzame investeringen' van ERK

 26. 26

  Voorstel van de commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor een gecoördineerde Kamerbehandeling van de EU-voorstellen van het ‘Fit for 55’ pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  BNC-fiches over de EU-voorstellen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering

  De Kamer heeft de onderstaande drie BNC-fiches ontvangen over de vier EU-voorstellen uit het zogenoemde AML/CFT-pakket van de Europese Commissie.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Non-paper EU-brede limiet contante betalingen en 500 eurobiljet

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein financiën - 24 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Overzicht van op 21 september 2021 vervallen debatten

  Besluit: ter informatie.

  Vervallen zijn de volgende debatten (tussen haakjes: naam aanvrager en datum van de aanvraag):
  1. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt, 15 januari 2019)
  2. Interpellatie-Omtzigt over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (28 maart 2019).
  3. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt, 3 september 2019)
  4. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt, 10 december 2019).
  5. Debat over het groeifonds (Nijboer, 6 september 2020)

  Noot: Voor de onder 1. en 5. genoemde debatten waren nog geen stukken geagendeerd. Voor de stukken die voor de debatten onder 2 t/m 4 waren geagendeerd, worden nieuwe behandelvoorstellen gedaan in de volgende agendapunten.

   
 31. 31

  Stukken die waren geagendeerd voor het vervallen interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Stukken die waren geagendeerd voor het vervallen debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Stukken die waren geagendeerd voor het vervallen debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek Milieudefensie, namens coalitie Eerlijke Geldwijzer, tot aanbieding rapporten m.b.t. klimaat-inzet financiële sector

 35. 35

  Uitvoering van de motie Leijten/Inge van Dijk over de inschakeling van de parlementair advocaat voor een analyse inzake de door de POK gevorderde en ontvangen stukken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: ter informatie.
  1. di 28-09-2021   18.00 - 20.00 Commissiedebat Fatca
  2. do 30-09-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  3. do 07-10-2021   10.15 - 12.15 Commissiedebat IMF
  4. di 12-10-2021   18.00 - 22.00 Commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag
  5. ma 25-10-2021   11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
  6. do 28-10-2021   14.00 - 16.00 Commissiedebat Digitale euro
  7. ma 01-11-2021   11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
  8. do 04-11-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  9. wo 17-11-2021   10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdelnemingen
  10. do 25-11-2021   10.00 - 13.00 Commissiedebat Autobelastingen
  11. do 02-12-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 37. 37

  Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Van het onderstaande overzicht is kennisgenomen. Daarbij is de vraag opgeworpen of het onder 9 genoemde commissiedebat al dan niet moet worden gehandhaafd, nu bij de regeling van werkzaamheden van 28 september 2021 is besloten om ook de minister van Financiën uit te nodigen voor het plenaire debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie. Deze vraag zal in een e-mailprocedure aan de commissie worden voorgelegd (zie ook agendapunt 26).
  1. Commissiedebat Accountancy
  2. Commissiedebat Belastingen
  3. Commissiedebat Betalingsverkeer
  4. Commissiedebat Brexit
  5. Commissiedebat Douane
  6. Commissiedebat Europese btw
  7. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  8. Commissiedebat Financiële markten
  9. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie.
  10. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
  11. Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  12. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
  13. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya: Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”
 38. 38

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Van het onderstaande overzicht is kennisgenomen.
  De commissie spreekt daarnaast uit de technische briefing over de compensatiemogelijkheden voor belastingplichtigen die gevolgen hebben ondervonden van registratie in de Fraude Signaleringsvoorziening (FSV), die de staatssecretaris van Financiën tijdens het commissiedebat Belastingdienst op 22 juni 2021 heeft toegezegd, zo mogelijk nog te willen laten organiseren voor het herfstreces.
  1. ma 04-10-2021 15.30 - 17.00 Technische briefing Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (Hybride)
  2. di 05-10-2021 19.00 - 21.00 Bijzondere procedure (Het lid Marijnissen ontvangt enkele genodigden n.a.v. de documentaire Alleen tegen de Staat)
  3. di 26-10-2021 16.30 - 17.30 Openbare toelichting door de heer Alex Brenninkmeijer op het Jaarverslag 2020 van de Europese Rekenkamer
  4. ma 15-11-2021 16.00 - 18.00 Rondetafelgesprek Staatsdeelnemingen [reservering]
 39. 39

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 24 september 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  5, 6 en 7 oktober 2021 (week 40)
  - Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)
  - Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)

  12, 13 en 14 oktober 2021 (week 41)
  - 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)
  - 35 819 (Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies))
  - 35 862, nr. 1 (Burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’)

  9, 10 en 11 november 2021 (week 45)
  - Belastingplan 2022 (incl. stemmingen)

  7, 8 en 9 december (week 49) 
  - stemmingen over alle begrotingen (7 december)

  Nog niet geagendeerd
  - VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
  - 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee;  Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
 40. 40

  Nog niet geagendeerde plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 24 september 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  Op de langetermijnagenda staan thans - na het recentelijk vervallen van een aantal aangevraagde debatten - geen ongeplande debatten meer op het terrein van de commissie Financiën.
   
 41. 41

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.

  23-06-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën m.b.t. de openbare raadpleging door de Europese Commissie inzake bestrijding van het gebruik van brievenbusmaatschappijen en constructies voor belastingdoeleinden (2021Z11554)
  07-07-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën inzake stand van zaken actiepunten aangifte erfbelasting (2021Z13477)
 42. 42

  Wet implementatie richtlijnen accijns 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA)-advies IGS en onderzoek naar Insurance Guarantee Scheme (IGS)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanbieding petitie 'Vergoed ook de leningen voor toeslagen-gedupeerden'

 45. 45

  Reactie op artikel "Vermorzeld in de raderen van de Belastingdienst"

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op de strategie voor Retail beleggen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op de motie van het lid Amhaouch c.s. over het verkennen van beleidsvarianten voor een tijdelijke solidariteitsheffing

  Te behandelen:

  Loading data