Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

8 juli 2021
13:00 - 14:15 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Agema (PVV)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • W. Paulusma (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 7 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling Europese strategie rechten van personen met een handicap 2021-2030 (Kamerstuk 22112-3087)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Aanbeveling Covid19 monitoring afvalwater (Kamerstuk 22112-3097)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Concept beantwoording openbare raadpleging “Digitale gezondheidsgegevens en – diensten – Europese ruimte voor gezondheidsgegevens”

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Mandaat en begroting EU-rapporteurschap Farmaceutische strategie voor Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met de regulering van smaken voor e-sigaretten (Kamerstuk 32011-85)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  35850 XVI Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  35870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over de wijziging van de Subsidieregeling Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging (Kamerstuk 29214-88)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Nota naar aanleiding van het verslag betreffende het voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van het lid Klaver over het aantal crisisplekken in de (jeugd-)ggz opschalen (Kamerstuk 25424/25295-582)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie om een reactie op het NOS bericht: ‘Adviescommissie: zorg heeft asielzoekers nodig voor vervullen vacatures’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie om een kabinetsreactie op het onderzoeksrapport “De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst”

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) betreffende de overhevelingen van geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van de leden Ellemeet en Veldman over onderzoeken of aanbestedingscriteria kunnen worden gebaseerd op de productielocatie van medicijnen (Kamerstuk 35570-XVI-115)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief over het ex-ante risicovereveningsmodel 2022 en de resultaten van vervolgonderzoeken naar het restrisico

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verkenning wettelijk verbod maagdenvlieshersteloperaties

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief inzake aandacht voor aanpak tegen eenzaamheid in gemeentes

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak' (Kamerstuk 35581)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Beleidsreactie stukken Toezicht Sociaal Domein

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang overgangstraject systeemadvies fysio- en oefentherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Jaarrapportages Informatie Knooppunt Zorgfraude (KZ) 2020, onderzoek aard en omvang zorgfraude en reactie signaleringsbrief 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Adviesrapport van het Zorginstituut Nederland over de Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen: Wie neemt de regie?

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang Verder met Vaccineren en RIVM Vaccinatiegraadrapport 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken mondzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verkoopbonussen tankstations en gedoogconstructie sluiting rookruimtes

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgangsrapportage Actieplan Etikettering van Levensmiddelen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beleidsreactie rapport ‘Ongelijke leggers’

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over het rapport “Zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking: scenario’s voor de toekomst”

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van een schriftelijk overleg over de taakopdracht van de ex post evaluatie naar de Hoofdlijnenakkoorden curatieve zorg (Kamerstuk 31765-547)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Verslag van een schriftelijk overleg over het afschrift brief Iprenburg Herniakliniek m.b.t. advies zorginstituut inzake de PTED

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2020 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitvoering van de motie van de leden Van Gerven en Bergkamp over het experiment bekostiging integrale geboortezorg verlengen tot 2023 (Kamerstuk 29323-151)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanvullend onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en de overeenkomst met Relief Goods Alliance B.V. (RGA)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Wijziging Regeling zorgverzekering opname traject in Voorwaardelijke Toelating

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Toezending antwoord op vragen die gesteld zijn tijdens het debat over het wetsvoorstel inzake wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op motie Sneller c.s. (Kamerstuk 35830-9) en over het financieel beheer en de bedrijfsvoering van het ministerie van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken over de intensieve kindzorg (handreiking kindzorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zakenbrief COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Faillissement coöperatie Briedis Jeugdbeschermers

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op NRC-artikel over een jeugdbeschermingscasus

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Afgevoerd dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 2 juli 2021)


  Besluit: In de volgende procedurevergadering komt terug of nr. 6 (wetsvoorstel 35 562) als hamerstuk zal worden aangemeld. 
   
  1. 35 504 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (28 juni 2021 van 10.00 tot 13.00 uur). De stemmingen zijn voorzien op 6 juli 2021.
  2. 35 665 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (28 juni 2021 van 13.30 tot 16.30 uur). De stemmingen zijn voorzien op 6 juli 2021.
  3. 35 401 Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV. De stemmingen zijn voorzien op 6 juli 2021.
  4. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Aangemeld voor plenaire behandeling 4-12-2019. 
  5. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De commissie heeft op 12/5/2021 besloten dit wetsvoorstel voor de zomer (2021) te behandelen in een WGO.
  6. 35 562 Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen. Aangemeld voor plenaire behandeling 3-12-2021. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen. Het lid Heerema (VVD) heeft voorgesteld dit wetsvoorstel als hamerstuk aan de Kamer voor te leggen, ter bespreking in de procedurevergadering van 8 september 2021.
  7. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling 12-01-2021. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  8. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. Aangemeld voor plenaire behandeling 03-02-2021. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  9. 35 815 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen). Aangemeld als hamerstuk.
  10. 35 850-XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). Behandeling Voorjaarsnota wordt voorzien op 6 juli 2021.
  11. 35 830 Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020. De eindstemmingen zijn voorzien op 8 juli 2021.
 47. 47

  Overzicht wetsvoorstellen in afwachting van de nota nav het verslag

  Besluit: Ter informatie
   
  1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Op 19 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
  4. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
  5. 35 824 Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg). Op 9 juni 2021 is het verslag uitgebracht. 
  6. 35 737 Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen. Op 10 juni 2021 is het verslag uitgebracht. 
  7. 35 816 Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde de uitvoeringslasten bij het aanbesteden van diensten als bedoeld in die wetten te verlichten, alsmede grondslagen op te nemen voor het stellen van regels die bij de inkoop of subsidiëring van die diensten in acht worden genomen (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015). Op 18 juni 2021 is het verslag uitgebracht.
  8. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 21 juni 2021 is het verslag uitgebracht.
  9. 35 841 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Corona-maatregelen). Op 24 juni 2021 is de Lijst van vragen ingediend. 
  10. 35 854 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen). Op 24 juni 2021 is de Lijst van vragen ingediend.
 48. 48

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie
   
  1. 35 874 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Aukje de Vries houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. Datum inbreng verslag vastgesteld op 30-6-2021.
  2. 35 660 Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met regeling van het vereiste van goedkeuring bij wet van een koninklijk besluit tot verlenging als bedoeld in artikel VIII, derde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Datum inbreng verslag vastgesteld op 1-7-2021. WGO op 7-7-2021.
  3. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg). Datum inbreng verslag vastgesteld op 8-7-2021.
  4. 35 844 Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Datum inbreng verslag vastgesteld op 1-10-2021.
  5. 35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. Geagendeerd voor de pv d.d. 7 juli 2021.
  6. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Geagendeerd voor de pv d.d. 7 juli 2021.
 49. 49

  Overzicht wetsvoorstellen, aangemeld voor plenaire behandeling, controversieel verklaard

  Besluit: Ter informatie
   
  1. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg.
  2. 34 515 Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020.
 50. 50

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 2 juli 2021)

  Besluit: Ter informatie. 
   
  1. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021). Het lid Westerveld zal bij de griffie plenair verzoeken het debat zo snel mogelijk na het zomerreces in te plannen.
  2. Debat over de turnsport n.a.v. het rapport Ongelijke leggers (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 11 mei 2021).
  3. Debat over de mondkapjesdeal met dhr. Van Lienden (aangevraagd door het lid Pouw-Verweij tijdens de RvW van 8 juni 2021 (minister MZ)
 51. 51

  Overzicht nog te houden VAO's/tweeminutendebatten waarvan alle geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard

  Besluit:   Ter informatie.
  • Tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid (CD 16/6). 
  • Tweeminutendebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling (CD 22/6).
  • Tweeminutendebat Intensieve Kindzorg (CD 23/6).
  • Tweeminutendebat Sportbeleid (CD 29/6).
  • Tweeminutendebat Pakketbeheer (CD 30/6).
 52. 52

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

  Besluit:
  -Het CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg wordt ingepland na Prinsjesdag. 
  -De beide initiatiefnota's worden ingepland.
  -Het CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" wordt ingepland in november 2021.
  -De beide WGO's worden te zijner tijd ingepland conform voorstel. 

  Reeds ingepland:
  1. CD Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg, 5 juli 2021 (14.30-19.30 uur)

  In concept ingepland ná het zomerreces:
  1. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 16 september 2021, 10.00-15.00 uur
  2. NO Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503), 25 oktober 2021, 13.30-17.30 uur
  3. NO Initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de Jeugdwet (Kamerstuk 35721), 11 oktober 2021, 10.00-14.00 uur

  Nog in te plannen:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (n.a.v. de commissie-RvW  van 14 april jl.). Het commissiedebat inplannen na ontvangst van de kabinetsreactie, die inmiddels is ontvangen. 
  2. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2021. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als onderdeel van de begrotingsbehandelingen VWS en J&V.
  3. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als onderdeel van de begrotingsbehandeling VWS.
 53. 53

  Vervolg overzicht ongeplande commissiedebatten

  1. CD Wijkverpleging  4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 november 2020.
  2. CD Wmo 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 augustus 2020. 
  3. CD Zorgfraude 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 29 januari 2021. 
  4. CD Zorgverzekeringswet 14 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 september 2020. 
  5. CD Zwangerschap en geboorte 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 januari 2021.
 54. 54

  Overzicht werkbezoeken waarvan de commissie VWS een uitnodiging heeft ontvangen

  Besluit: overlaten aan individuele leden. 

  Werkbezoek Uitnodiging ActiZ voor werkbezoek aan WoonZorgcentra Haaglanden (ouderenzorg).
 55. 55

  Overzicht van na het zomerreces te plannen rondetafelgesprekken, gesprekken en technische briefings


  Besluit: Zie de onderstaande besluiten.

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:

  In de procedurevergadering d.d. 20 april 2021 is het volgende besloten over punt 1 t/m 4:
  -De commissie besluit het rondetafelgesprek Hulpverlening aan jongeren met multiproblemen vóór het zomerreces in te plannen. De initiatiefnemers zullen hiervoor een uitgewerkt voorstel aan de commissie doen toekomen.
  -De overige rondetafelgesprekken kunnen na het zomerreces worden georganiseerd, zodra de commissie een uitgewerkt voorstel heeft ontvangen.

   
  1. Hoorzitting / rondetafelgesprek  Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek gehonoreerd van het lid Slootweg (CDA) mede namens de leden Laan-Gesellschap (VVD) en Bergkamp (D66) om hierover een rondetafelgesprek te houden. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. 
  2. Hoorzitting / rondetafelgesprek  Hulpverlening aan jongeren met multi-problemen. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek gehonoreerd van de leden Worsdorfer (VVD) en Westerveld (GroenLinks) om hierover een rondetafelgesprek te houden. Inplannen na het zomerreces (2021). Zie voor het uitgewerkte voorstel agendapunt 65. 
  3. Hoorzitting / rondetafelgesprek  Niet-reanimeerpenning. In de p.v. d.d. 11 december 2019 is het verzoek gehonoreerd van het lid Tellegen (VVD) om hierover een rondetafelgesprek te houden. Het nader uitgewerkte voorstel van het lid Tellegen (VVD) is vastgesteld in een extra p.v. d.d. 19 februari 2020. Het rondetafelgesprek stond aanvankelijk gepland op 30 maart 2020, maar moest worden geannuleerd vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.
  4. Hoorzitting / rondetafelgesprek  Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), Regterschot (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525
   
  1. Rondetafelgesprek Matchfixing. Deze stond reeds gepland op 1 juli 2021. Deze staat nu met potlood gepland op 27 september 2021. 
  2. Rondetafelgesprek over de overgang (de menopauze). In de p.v. d.d. 9 juni 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Ellemeet en Maatoug (GroenLinks) om hierover een rondetafelgesprek te organiseren na het zomerreces (voorafgaand aan 18 oktober 2021). De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. 

  Overzicht ongeplande gesprekken:
  1. Kennismakingsgesprek Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (2021D21720). In de procedurevergadering d.d. 9 juni 2021 is besloten dit gesprek te organiseren in oktober (2021).
  2. (Digitaal) kennismakingsgesprek Ambassade van Roemenië, (2021Z07771) namens Roemeense commissie voor Onderwijs, Wetenschap, Jeugd en Sport. In de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021 is besloten dit verzoek te honoreren en de belangstelling voor dit gesprek te inventarisen via e-mail in samenspraak met de cie OCW. Dit is in afwachting van een reactie van de Roemeense ambassade.
  3. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".  

  Overzicht ongeplande technische briefings

  In de procedurevergadering d.d. 20 april 2021 is over deze briefings het onderstaande besloten: 
  1. Technische briefing  Ontwikkelingen rond Mesh implantaten. In het voorjaar 2020 tot nader order uitgesteld n.a.v. de maatregelen rondom het coronavirus. Besloten is deze in te plannen na het zomerreces. 
  2. Technische briefing Advies RVS 'Applaus is niet genoeg', d.d. 18 december 2020. De briefing stond gepland op 4 februari 2021, maar moest geannuleerd wegens agendaproblemen.  Mogelijk kan deze woren gepland op 15 september 2021. 
  3. Technische briefing door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten. De briefing stond gepland op 19 mei 2020, maar moest worden uitgesteld n.a.v. de maatregelen rondom het coronavirus. In de procedurevergadering d.d. 12 mei 2021 is besloten deze in te plannen na het zomerreces. 
  4. Technische briefing over de langdurige zorg, verzorgd door het ministerie van VWS. Deze zal worden ingepland zo snel mogelijk na het zomerreces.
 56. 56

  Inventarisatie digitaliseringsdossiers voor cie. DiZa

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Initiatiefnota van het lid Van den Berg over “Mondzorg: een goed begin is het halve werk”

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Terugkoppeling vaccintype Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Aanvulling op het overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen (agendapunt 52).

  Besluit: Ter informatie.

  Nog in te plannen:
  1. CD Leefstijlpreventie (n.a.v. de procedurevergadering d.d. 23 juni 2021, commissie RvW). Dit commissiedebat wordt ingepland nà Prinsjesdag. 
 60. 60

  Aanvullingen op het overzicht uitnodigingen die de commissie VWS heeft ontvangen (agendapunt 55)

  Besluit: Zie de onderstaande besluiten. 
   
  1. Uitnodiging werkbezoek Regionale Ambulancevoorziening (i.v.m. de toepassing in drie RAV's van het systeem Seconds, ontworpen door Stokhos, een Nederlandse start-up) (2021Z12537)
   Besluit: overlaten aan de individuele leden.
  2. Uitnodiging namens de Nederlandse GGZ over een digitale zomersessie zorgprestatiemodel d.d. 19 juli 2021 van 10:00 tot 11:30 uur.
   Besluit: overlaten aan de individuele leden.
  3. Aanbieding Masterclass Platform Zó werkt de zorg (online of fysiek) over het Nederlandse zorgstelsel. Tijdsduur 1,5 - 2 uur.
   Besluit: Gesprek organiseren.
  4. Uitnodiging werkbezoek rond designerdrugs en lachgas op 31 augustus in de gemeenten Elburg en Oldebroek (die de commissie J&V heeft ontvangen)
   Besluit: overlaten aan de individuele leden.
 61. 61

  Aanvulling op het overzicht van na het zomerreces te plannen rondetafelgesprekken, gesprekken en technische briefings (agendapunt 56)

  Besluit: Ter informatie.

  Overzicht ongeplande gesprekken

  1. 2021Z08035 (kennismakings)gesprek Nationale ombudsman en Kinderombudsman. In de procedurevergadering van 9 juni 2021 is besloten deze in te plannen in oktober 2021.

  Overzicht ongeplande technische briefings

  1. Technische briefing Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. In de procedurevergadering van 6 juni 2021 is besloten deze in te plannen voorafgaand aan de inbreng bij het verslag op 1 oktober 2021.