Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie VWS d.d. 8 juli 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie VWS d.d. 8 juli 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 7 juli 2021

Te behandelen:

15
Reactie op verzoek commissie om een kabinetsreactie op het onderzoeksrapport “De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst”

Te behandelen:

16
17
Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van de leden Ellemeet en Veldman over onderzoeken of aanbestedingscriteria kunnen worden gebaseerd op de productielocatie van medicijnen (Kamerstuk 35570-XVI-115)

Te behandelen:

35
Uitvoering van de motie van de leden Van Gerven en Bergkamp over het experiment bekostiging integrale geboortezorg verlengen tot 2023 (Kamerstuk 29323-151)

Te behandelen:

38
Toezending antwoord op vragen die gesteld zijn tijdens het debat over het wetsvoorstel inzake wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

Te behandelen:

46
Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 2 juli 2021)

Details


Besluit: In de volgende procedurevergadering komt terug of nr. 6 (wetsvoorstel 35 562) als hamerstuk zal worden aangemeld. 
 
 1. 35 504 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (28 juni 2021 van 10.00 tot 13.00 uur). De stemmingen zijn voorzien op 6 juli 2021.
 2. 35 665 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (28 juni 2021 van 13.30 tot 16.30 uur). De stemmingen zijn voorzien op 6 juli 2021.
 3. 35 401 Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV. De stemmingen zijn voorzien op 6 juli 2021.
 4. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Aangemeld voor plenaire behandeling 4-12-2019. 
 5. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De commissie heeft op 12/5/2021 besloten dit wetsvoorstel voor de zomer (2021) te behandelen in een WGO.
 6. 35 562 Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen. Aangemeld voor plenaire behandeling 3-12-2021. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen. Het lid Heerema (VVD) heeft voorgesteld dit wetsvoorstel als hamerstuk aan de Kamer voor te leggen, ter bespreking in de procedurevergadering van 8 september 2021.
 7. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling 12-01-2021. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
 8. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. Aangemeld voor plenaire behandeling 03-02-2021. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
 9. 35 815 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen). Aangemeld als hamerstuk.
 10. 35 850-XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). Behandeling Voorjaarsnota wordt voorzien op 6 juli 2021.
 11. 35 830 Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020. De eindstemmingen zijn voorzien op 8 juli 2021.
47
Overzicht wetsvoorstellen in afwachting van de nota nav het verslag

Details

Besluit: Ter informatie
 
 1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
 2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
 3. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Op 19 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
 4. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
 5. 35 824 Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg). Op 9 juni 2021 is het verslag uitgebracht. 
 6. 35 737 Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen. Op 10 juni 2021 is het verslag uitgebracht. 
 7. 35 816 Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde de uitvoeringslasten bij het aanbesteden van diensten als bedoeld in die wetten te verlichten, alsmede grondslagen op te nemen voor het stellen van regels die bij de inkoop of subsidiëring van die diensten in acht worden genomen (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015). Op 18 juni 2021 is het verslag uitgebracht.
 8. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 21 juni 2021 is het verslag uitgebracht.
 9. 35 841 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Corona-maatregelen). Op 24 juni 2021 is de Lijst van vragen ingediend. 
 10. 35 854 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen). Op 24 juni 2021 is de Lijst van vragen ingediend.
48
Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

Details

Besluit: Ter informatie
 
 1. 35 874 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Aukje de Vries houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. Datum inbreng verslag vastgesteld op 30-6-2021.
 2. 35 660 Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met regeling van het vereiste van goedkeuring bij wet van een koninklijk besluit tot verlenging als bedoeld in artikel VIII, derde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Datum inbreng verslag vastgesteld op 1-7-2021. WGO op 7-7-2021.
 3. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg). Datum inbreng verslag vastgesteld op 8-7-2021.
 4. 35 844 Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Datum inbreng verslag vastgesteld op 1-10-2021.
 5. 35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. Geagendeerd voor de pv d.d. 7 juli 2021.
 6. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Geagendeerd voor de pv d.d. 7 juli 2021.
49
Overzicht wetsvoorstellen, aangemeld voor plenaire behandeling, controversieel verklaard

Details

Besluit: Ter informatie
 
 1. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg.
 2. 34 515 Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020.
50
Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 2 juli 2021)

Details

Besluit: Ter informatie. 
 
 1. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021). Het lid Westerveld zal bij de griffie plenair verzoeken het debat zo snel mogelijk na het zomerreces in te plannen.
 2. Debat over de turnsport n.a.v. het rapport Ongelijke leggers (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 11 mei 2021).
 3. Debat over de mondkapjesdeal met dhr. Van Lienden (aangevraagd door het lid Pouw-Verweij tijdens de RvW van 8 juni 2021 (minister MZ)
51
Overzicht nog te houden VAO's/tweeminutendebatten waarvan alle geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard

Details

Besluit:   Ter informatie.
 • Tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid (CD 16/6). 
 • Tweeminutendebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling (CD 22/6).
 • Tweeminutendebat Intensieve Kindzorg (CD 23/6).
 • Tweeminutendebat Sportbeleid (CD 29/6).
 • Tweeminutendebat Pakketbeheer (CD 30/6).
52
Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

Details

Besluit:
-Het CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg wordt ingepland na Prinsjesdag. 
-De beide initiatiefnota's worden ingepland.
-Het CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" wordt ingepland in november 2021.
-De beide WGO's worden te zijner tijd ingepland conform voorstel. 

Reeds ingepland:
 1. CD Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg, 5 juli 2021 (14.30-19.30 uur)

In concept ingepland ná het zomerreces:
 1. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 16 september 2021, 10.00-15.00 uur
 2. NO Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503), 25 oktober 2021, 13.30-17.30 uur
 3. NO Initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de Jeugdwet (Kamerstuk 35721), 11 oktober 2021, 10.00-14.00 uur

Nog in te plannen:
 1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (n.a.v. de commissie-RvW  van 14 april jl.). Het commissiedebat inplannen na ontvangst van de kabinetsreactie, die inmiddels is ontvangen. 
 2. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2021. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als onderdeel van de begrotingsbehandelingen VWS en J&V.
 3. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als onderdeel van de begrotingsbehandeling VWS.
53
Overzicht ongeplande commissiedebatten

Details

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Noot: Conform besluitvorming in de procedurevergadering van 23 juni jl. is via een een e-mailinventarisatie aan fracties gevraagd welke commissiedebatten (maximaal vijf) zij nog voor het komend herfstreces ingepland zouden willen zien. De staf heeft de uitkomst van de inventarisatie in een stafnotitie verwerkt. De stafnotitite kan gebruikt worden bij het vaststellen van de nog voor het herfstreces in te plannen commissiedebatten.

 
 1. CD Acute Zorg 1 geagendeerde brief d.d. 19 april 2021. 
 2. CD Administratieve lasten 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 14 december 2020. 
 3. CD Bloedvoorziening 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 september 2019.  
 4. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
 5. CD Dementiezorg, 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11 maart 2021.
 6. CD E-health/Slimme zorg 2 geagendeerde brieven d.d. 11 december 2020. 
 7. CD Eerstelijnszorg 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 januari 2021.
 8. CD Eigen bijdragen in de zorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 december 2020. 
 9. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
 10. CD Gehandicaptenbeleid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 december 2020. 
 11. CD GGZ 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 december 2020. 
 12. CD Governance in de zorgsector 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 februari 2020.
 13. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties. Nog geen geagendeerde brieven. 
 14. CD Hulpmiddelenbeleid 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2020. 
 15. CD Inspectie (IGJ) 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2019. 
 16. CD Langer Thuis 4 geagendeerde brieven. Minst reente brief d.d. 7 december 2020. 
 17. CD Leefstijlpreventie 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 27 januari 2021.
 18. CD Maatschappelijke opvang 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 december 2020. 
 19. CD Medische ethiek 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 januari 2020.
 20. CD Medisch Zorglandschap 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2020. 
 21. CD Medische preventie 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 februari 2021.
 22. CD Mondzorg 1 geagendeerde brief d.d. 24 juni 2020.
 23. CD Orgaandonatie 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
 24. CD Patiënten- en cliëntenrechten 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 oktober 2018.
 25. CD Palliatieve zorg Nog geen geagendeerde brieven. 
 26. CD PGB 1 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021
 27. CD Suïcidepreventie Nog geen geagendeerde brieven. 
 28. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 december 2020.
 29. CD Verslavingszorg/drugsbeleid Nog geen geagendeerde brieven. 
 30. CD Voedselveiligheid 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
54
Vervolg overzicht ongeplande commissiedebatten

Details

 1. CD Wijkverpleging  4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 november 2020.
 2. CD Wmo 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 augustus 2020. 
 3. CD Zorgfraude 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 29 januari 2021. 
 4. CD Zorgverzekeringswet 14 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 september 2020. 
 5. CD Zwangerschap en geboorte 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 januari 2021.
55
Overzicht werkbezoeken waarvan de commissie VWS een uitnodiging heeft ontvangen

Details

Besluit: overlaten aan individuele leden. 

Werkbezoek Uitnodiging ActiZ voor werkbezoek aan WoonZorgcentra Haaglanden (ouderenzorg).
56
Overzicht van na het zomerreces te plannen rondetafelgesprekken, gesprekken en technische briefings

Details


Besluit: Zie de onderstaande besluiten.

Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:

In de procedurevergadering d.d. 20 april 2021 is het volgende besloten over punt 1 t/m 4:
-De commissie besluit het rondetafelgesprek Hulpverlening aan jongeren met multiproblemen vóór het zomerreces in te plannen. De initiatiefnemers zullen hiervoor een uitgewerkt voorstel aan de commissie doen toekomen.
-De overige rondetafelgesprekken kunnen na het zomerreces worden georganiseerd, zodra de commissie een uitgewerkt voorstel heeft ontvangen.

 
 1. Hoorzitting / rondetafelgesprek  Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek gehonoreerd van het lid Slootweg (CDA) mede namens de leden Laan-Gesellschap (VVD) en Bergkamp (D66) om hierover een rondetafelgesprek te houden. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. 
 2. Hoorzitting / rondetafelgesprek  Hulpverlening aan jongeren met multi-problemen. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek gehonoreerd van de leden Worsdorfer (VVD) en Westerveld (GroenLinks) om hierover een rondetafelgesprek te houden. Inplannen na het zomerreces (2021). Zie voor het uitgewerkte voorstel agendapunt 65. 
 3. Hoorzitting / rondetafelgesprek  Niet-reanimeerpenning. In de p.v. d.d. 11 december 2019 is het verzoek gehonoreerd van het lid Tellegen (VVD) om hierover een rondetafelgesprek te houden. Het nader uitgewerkte voorstel van het lid Tellegen (VVD) is vastgesteld in een extra p.v. d.d. 19 februari 2020. Het rondetafelgesprek stond aanvankelijk gepland op 30 maart 2020, maar moest worden geannuleerd vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.
 4. Hoorzitting / rondetafelgesprek  Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), Regterschot (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525
 
 1. Rondetafelgesprek Matchfixing. Deze stond reeds gepland op 1 juli 2021. Deze staat nu met potlood gepland op 27 september 2021. 
 2. Rondetafelgesprek over de overgang (de menopauze). In de p.v. d.d. 9 juni 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Ellemeet en Maatoug (GroenLinks) om hierover een rondetafelgesprek te organiseren na het zomerreces (voorafgaand aan 18 oktober 2021). De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. 

Overzicht ongeplande gesprekken:
 1. Kennismakingsgesprek Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (2021D21720). In de procedurevergadering d.d. 9 juni 2021 is besloten dit gesprek te organiseren in oktober (2021).
 2. (Digitaal) kennismakingsgesprek Ambassade van Roemenië, (2021Z07771) namens Roemeense commissie voor Onderwijs, Wetenschap, Jeugd en Sport. In de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021 is besloten dit verzoek te honoreren en de belangstelling voor dit gesprek te inventarisen via e-mail in samenspraak met de cie OCW. Dit is in afwachting van een reactie van de Roemeense ambassade.
 3. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".  

Overzicht ongeplande technische briefings

In de procedurevergadering d.d. 20 april 2021 is over deze briefings het onderstaande besloten: 
 1. Technische briefing  Ontwikkelingen rond Mesh implantaten. In het voorjaar 2020 tot nader order uitgesteld n.a.v. de maatregelen rondom het coronavirus. Besloten is deze in te plannen na het zomerreces. 
 2. Technische briefing Advies RVS 'Applaus is niet genoeg', d.d. 18 december 2020. De briefing stond gepland op 4 februari 2021, maar moest geannuleerd wegens agendaproblemen.  Mogelijk kan deze woren gepland op 15 september 2021. 
 3. Technische briefing door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten. De briefing stond gepland op 19 mei 2020, maar moest worden uitgesteld n.a.v. de maatregelen rondom het coronavirus. In de procedurevergadering d.d. 12 mei 2021 is besloten deze in te plannen na het zomerreces. 
 4. Technische briefing over de langdurige zorg, verzorgd door het ministerie van VWS. Deze zal worden ingepland zo snel mogelijk na het zomerreces.
57
Opzet rondetafelgesprek Sekszorg
59
Stafnotitie - Uitkomst inventarisatie voorbereidingsgroepen Kennisagenda 2021
62
Aanvulling op het overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen (agendapunt 52).

Details

Besluit: Ter informatie.

Nog in te plannen:
 1. CD Leefstijlpreventie (n.a.v. de procedurevergadering d.d. 23 juni 2021, commissie RvW). Dit commissiedebat wordt ingepland nà Prinsjesdag. 
63
Aanvullingen op het overzicht uitnodigingen die de commissie VWS heeft ontvangen (agendapunt 55)

Details

Besluit: Zie de onderstaande besluiten. 
 
 1. Uitnodiging werkbezoek Regionale Ambulancevoorziening (i.v.m. de toepassing in drie RAV's van het systeem Seconds, ontworpen door Stokhos, een Nederlandse start-up) (2021Z12537)
  Besluit: overlaten aan de individuele leden.
 2. Uitnodiging namens de Nederlandse GGZ over een digitale zomersessie zorgprestatiemodel d.d. 19 juli 2021 van 10:00 tot 11:30 uur.
  Besluit: overlaten aan de individuele leden.
 3. Aanbieding Masterclass Platform Zó werkt de zorg (online of fysiek) over het Nederlandse zorgstelsel. Tijdsduur 1,5 - 2 uur.
  Besluit: Gesprek organiseren.
 4. Uitnodiging werkbezoek rond designerdrugs en lachgas op 31 augustus in de gemeenten Elburg en Oldebroek (die de commissie J&V heeft ontvangen)
  Besluit: overlaten aan de individuele leden.
64
Aanvulling op het overzicht van na het zomerreces te plannen rondetafelgesprekken, gesprekken en technische briefings (agendapunt 56)

Details

Besluit: Ter informatie.

Overzicht ongeplande gesprekken

1. 2021Z08035 (kennismakings)gesprek Nationale ombudsman en Kinderombudsman. In de procedurevergadering van 9 juni 2021 is besloten deze in te plannen in oktober 2021.

Overzicht ongeplande technische briefings

1. Technische briefing Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. In de procedurevergadering van 6 juni 2021 is besloten deze in te plannen voorafgaand aan de inbreng bij het verslag op 1 oktober 2021.  
 
65
Opzet rondetafelgesprek 'Hulpverlening aan jongeren met multi-problemen'