E-mailprocedure : [SPOED E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van het lid Alkaya (SP) om het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad van 8 juli om te zetten in een schriftelijk overleg

De vergadering is geweest

5 juli 2021
18:00 uur
Commissie: Financiën
UITKOMST E-MAILPROCEDURE:

Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
In reactie op deze e-mailprocedure over het voorstel van het lid Alkaya (SP) tot het omzetten van het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad van aanstaande donderdag in een schriftelijk overleg hebben de volgende fracties hun steun uitgesproken:
 
VVD, D66, PVV, CDA, PvdA en GroenLinks
 
Van de andere fracties is geen reactie ontvangen.
 
Geconcludeerd moet worden dat een meerderheid het voorstel om het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad van aanstaande donderdag om te zetten in een schriftelijk overleg heeft gesteund.
 
Daarbij merk ik overigens op dat ook het lid Ephraim, namens de niet in de commissie Financiën vertegenwoordigde Groep Van Haga, zijn instemming met het voorstel kenbaar heeft gemaakt.
 
U ontvangt morgen een convocatie voor het leveren van de inbreng voor dat schriftelijk overleg.
De termijn daarvoor wordt, zoals opgenomen in het voorstel, vastgesteld op donderdag 8 juli 2021, om 10.00 uur.
 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën

-----------------------------------------------------------------------
Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën
 
 
Geachte leden,
 
Zojuist heeft de minister van Financiën de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van maandag 12 en dinsdag 13 juli 2021 aan de Kamer gezonden. Er staat een commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad gepland op aanstaande donderdag, 8 juli 2021 van 10.15 tot 13.15 uur.
Het lid Alkaya (SP) heeft mij zojuist meegedeeld dat wat hem betreft aanleiding bestaat om het commissiedebat om te zetten in een schriftelijk overleg.
 
In de procedurevergadering van 14 april 2021 heeft uw commissie uitgesproken te willen vasthouden aan de werkwijze dat maandelijks een commissiedebat wordt gehouden in de aanloop naar vergaderingen van de Eurogroep en de Ecofinraad. De commissie heeft daarbij wel het verzoek gedaan om telkens na ontvangst van de geannoteerde agenda voor deze vergaderingen onder de woordvoerders te inventariseren of zij het commissiedebat al dan niet willen omzetten in een schriftelijk overleg.
 
Daarom leg ik u, gezien de vermelde opvatting van de heer Alkaya, hierbij het voorstel ter besluitvorming voor om in plaats van het op donderdag 8 juli geplande commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad een schriftelijk overleg te voeren over de genoemde geannoteerde agenda, alsmede over de overige voor het commissiedebat geagendeerde en eventueel nog te agenderen stukken (die zijn opgenomen op de agenda voor de procedurevergadering van de commissie van aanstaande dinsdag*). U vindt de agenda van het commissiedebat hier.
 
Daarbij stel ik voor (gelet ook op de plenaire en commissieactiviteiten op het terrein van uw commissie in de komende vergaderweek) om de inbrengtermijn voor dat schriftelijk overleg vast te stellen op donderdag 8 juli, om 10.00 uur.
Ik verzoek u mij heden, maandag 5 juli 2021, uiterlijk om 18.00 uur, te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag door middel van een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst. **
 
Ten overvloede merk ik op dat leden die het wenselijk zouden achten voorafgaand aan de Eurogroep/Ecofinraad-vergaderingen de Kamer bij motie een oordeel te vragen over de agenda van die bijeenkomsten morgenmiddag bij de regeling van werkzaamheden een vooraankondiging zouden moeten doen van een in dat geval nog deze week te houden tweeminutendebat (als voorzetting van ofwel het geplande commissiedebat, dan wel van het daarvoor in de plaats komende schriftelijk overleg), inclusief stemmingen.
 
* Op de agenda van de procedurevergadering van dinsdag 6 juli zijn opgenomen de brief inzake “Uitvoeringsbesluiten Recovery and Resilience Facility (RRF)” en het “Verslag van de jaarvergadering van het ESM van 17 juni 2021 en de financiële rekeningen van het EFSF over 2020”. Ten aanzien van deze stukken luidt het behandelvoorstel in de procedurevergadering: agenderen voor het commissiedebat op 8 juli.
Uit de geannoteerde agenda blijkt dat de Kamer nog een nadere brief zal ontvangen, vóór het commissiedebat van 8 juli, met betrekking tot de kabinetsappreciatie van de voorstellen van de Europese Commissie voor uitvoeringsbesluiten in het kader van de RRF.
Indien uw commissie zou besluiten tot het voeren van een schriftelijk overleg, dan ligt het in de rede dat de genoemde drie stukken bij dat schriftelijk overleg worden betrokken.
 
 
**Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën
Tweede Kamer der Staten-Generaal