Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

8 september 2021
10:00 - 11:30 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • H.P.M. Hijink (SP)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 8 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verslag van de EU Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) voor het onderdeel Sport van 18 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) voor het onderdeel Jeugd van 17 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nederlandse inbreng publieke consultatie wees- en kindergeneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Eerste geleerde lessen uit de Covid-19 pandemie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling EU-Kinderrechtenstrategie 2021-2024 (Kamerstuk 22112-3099)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verslag van de formele EU gezondheidsraad van 15 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitnodiging commissie BECA (Special Committee on Beating Cancer) van het Europees Parlement voor de interparlementaire commissievergadering 'Turning the tide on cancer: the view of national parliaments on Europe's Beating Cancer Plan' d.d. 27 september 2021

 10. 10

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Zevende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021 inzake Coronamaatregelen (Kamerstuk 35841)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Achtste incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021 inzake Coronamaatregelen (Kamerstuk 35854)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Negende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Tiende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba in verband met het verlengen van de regels voor meerdaagse evenementen in Europees Nederland, het verkorten van de termijn waarbinnen een negatieve test afgenomen moet zijn voor inreizigers en enige andere punten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (Trm), de Trm Bonaire, de Trm Sint Eustatius en de Trm Saba i.v.m. de termijn voor toegang en inreizen voor personen die gevaccineerd zijn met het covid-19-vaccin Janssen en in Europees Nederland het stellen van regels over de vertoningen van kunst- en cultuurbeoefening en eendaagse evenementen met coronatoegangsbewijzen en het opleggen van ventilatienormen voor horecalokaliteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Goedkeuring van het koninklijk besluit van 16 augustus 2021, houdende de derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 392) (Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant in verband met verlenging van de werkingsduur

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezending besluit van 17 juni 2021, houdende wijziging van het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015 in verband met medisch-wetenschappelijk onderzoek gericht op zwangeren en wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in de paragrafen 4 en 5 van de Embryowet

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitkomsten 74ste algemene vergadering World Health Assembly (WHA) d.d. 24 mei t/m 31 mei 2021 te Geneve

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport van de landsadvocaat “De inzet van slimme technologie in voetbalstadions voor de aanpak van discriminatie en racisme”

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Eindrapport evaluatie rol Bureau voor Medicinale Cannabis

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afschrift van de voorlopige kaderbrief Wlz 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van Gerven en Hijink over de spoedzorg in het St. Jans Gasthuis Weert waarborgen (Kamerstuk 31016-329)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Bereikbaarheidsanalyse voor SEH's en acute verloskunde 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Toezending rapport ‘Substantieel potentieel: Schatting van de potentiële opbrengst van substitutie van zorg en inventarisatie van de benodigde voorwaarden’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Informatievoorziening IGJ – rapport ‘Gestapelde ambities’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over werken vanuit drie randvoorwaarden voor het Programma Gezonde Groene Leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitstel toezending reactie op de Initiatiefnota van het lid Van den Berg over ‘Naar minder ziekte en betere zorg: Ontzorg de zorg voor behoud van solidariteit’ (Kamerstuk 35738)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toezending eindrapport over de Evaluatie Subsidieregeling donatie bij leven

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verkenning eigen risico naar vaste eigen bijdragen en evaluatie naar financieel maatwerk door gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Monitor maximering eigen bijdragen geneesmiddelen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Herstel en Perspectief voor de Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) advies "Opnieuw akkoord? Adviezen voor een passende inzet van bestuurlijke akkoorden in de zorg"

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Ondersteuningsbehoeften van sekswerkers die willen stoppen met sekswerk

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Euthanasie bij psychiatrie en euthanasie bij dementie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Stand van zaken aanpak voor personen met verward gedrag en opzet vervolgactieprogramma ZonMw

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie over eigen bijdrage Wlz in GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Slotbrief Agenda PGB en Stand van zaken PGB2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Rapport Bekedam 'Zoönosen in het vizier"

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op de uitvoering van de motie van de leden De Vries en Van den Berg over opnieuw in gesprek gaan met de eerstelijnscoalitie over de uitvoeringsregeling jaarverantwoordingsplicht (Kamerstuk 35830-XVI-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voortgang subsidies dataveiligheid bij jeugdhulpaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Start 13-wekenecho

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Afronding implementatie nieuwe Donorwet

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Bouwstenen voor een fundament onder toekomstig preventiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek commissie inzake rapport 'Nationaal Actieplan Huidkanker' van IKNL, namens Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Geen opname Namuscla in basispakket

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Aanvullende informatie omtrent voorzieningen topsporters

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verslag van een schriftelijk overleg over het advies kwartiermaker governance van kwaliteitsregistraties' (Kamerstuk 29248-323)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Toezending Jaarverslag 2020 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Stand van zaken suïcidepreventie - zomer 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Uitvoering motie van het lid Dik-Faber c.s. over financiële continuïteit en stabiliteit van 113 Zelfmoordpreventie (Kamerstuk 25424-577)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Reactie over de Regeling openbare jaarverantwoording zorgaanbieders eerstelijnszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Adviezen van de Gezondheidsraad over voeding van zwangere vrouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (Kamerstuk 20454-170)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 60. 60

  Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op moties en toezeggingen inzake gegevensuitwisseling en de Wvggz

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op verzoek commissie over structureel te informeren over de besluitvorming in het farmaceutische comité

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Risicovereveningsmodel 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Voortgang Preventie in het Zorgstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verplicht eigen risico 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Rookvrije terrassen

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verslag van een schriftelijk overleg over ijzeren voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen bij crises (Kamerstuk 32805-114)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 68. 68

  Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg over de initiatiefnota Diertens van 10 februari 2021, inzake alternatieven btw-verlaging groente en fruit

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Reactie op de initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over "Nu investeren in de GGD" (Kamerstuk 35758)

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Verslag van een schriftelijk overleg over het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (Kamerstuk 25295-988)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 71. 71

  Reactie m.b.t. positie omgeving bij onberekenbaar persoon

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Adviesrapport inzake versterking regionale patiëntenvertegenwoordiging

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Stand van zaken wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Uitstel voortgangsrapportage Juiste Zorg Op de Juiste Plek

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Advies Gezondheidsraad over de verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Onderzoeksrapport Tijdsbesparende technologieën in de ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Stand van zaken wachttijden GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Verslag van een schriftelijk overleg over aanpak wachttijden in de ggz (Kamerstuk 25424-581)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 79. 79

  Reactie op verzoek commissie inzake Subsidieregeling palliatieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Incident Testcoronanu BV

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Aanpak Corona Wob-verzoeken in licht van gerechtelijke uitspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Tijdelijke vervanging taken minister voor Medische Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Opening meldpunt aanvullend onderzoek PBM

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Reactie op het rapport "Goede vertegenwoordiging" van de Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Onderzoek redenen tot niet deelname aan de NIPT

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Uitvoering inhaalzorg medisch specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Afschrift van de brief aan het Wereld Antidoping Agentschap (WADA) over BND

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Beschikbaarheidbijdrage spoedeisende hulp

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Openbare jaarverantwoording voor zorgaanbieders in de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG)

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Wijziging Uitvoeringsbesluit Wkkgz financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Screeningsinterval bevolkingsonderzoek borstkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Voortgang Jeugdbescherming Brabant en Limburg

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Reactie op het amendement van het lid Pouw-Verweij over het terugdraaien van de aanwijzing van covid-19 als ziekte behorend tot groep A zodra de coronamaatregelen vervallen (Kamerstuk 35401-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Maatregelen i.v.m. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Toezeggingen gedaan tijdens de technische briefing Update coronavirus van 13 juli jl. over de omstandigheden van grote clusters van besmettingen

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Spoedadvies OMT en kabinetsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  OMT advies en kabinetsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Aanpak en ondersteuning inhaalzorg tijdens Covid-crisis

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Kabinetsreactie inzake reizen en toezending 121e OMT-advies

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Reactie op het advies van de Gezondheidsraad “Vaccinatie van adolescenten tegen COVID-19 met het Moderna-vaccin”

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Stand van zaken COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Kabinetsreactie op 122e OMT-advies

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Reactie op verzoek commissie over AstraZeneca-vaccins die vernietigd dreigen te worden

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Brief commissie voor de Rijksuitgaven over behandeling ontwerpbegrotingen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 8 september 2021)


  Besluit: De commissie draagt wetsvoorstel 35 562 voor als hamerstuk. Het lid Tellegen (VVD) stelt voor wetsvoorstel 35587 als hamerstuk voor te dragen, ter bespreking in de volgende procedurevergadering.
   
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Aangemeld voor plenaire behandeling 4-12-2019. 
  2. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De commissie heeft op 12 mei jl. besloten dit wetsvoorstel bij voorkeur nog voor de zomer (2021) te behandelen.
  3. 35 562 Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen. Aangemeld voor plenaire behandeling 3-12-2021
  4. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling 12-01-2021. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  5. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. Aangemeld voor plenaire behandeling 03-02-2021. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  6. 35 737 Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 8 juli 2021.
 106. 106

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag


  Besluit: Inzake de wetsvoorstellen 35 817 en  35 824 (nr. 4 & 5) zal worden geïnformeerd wanneer de Kamer de nota n.a.v. het verslag kan verwachten. 
   
  1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Op 19 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
  4. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
  5. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Op 9 juni 2021 is het verslag uitgebracht. 
  6. 35 816 Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Op 18 juni 2021 is het verslag uitgebracht.
  7. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 21 juni 2021 is het verslag uitgebracht.
  8. 35 841 Zevende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021 inzake Corona-maatregelen. Op 24 juni 2021 is de Lijst van vragen ingediend. Op 20 augustus 2021 is het Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ontvangen. Geagendeerd voor de pv d.d. 8 september 2021.
  9. 35 854 Achtste incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021 inzake Coronamaatregelen. Op 24 juni 2021 is de Lijst van vragen ingediend. Op 20 augustus 2021 is het Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ontvangen. Geagendeerd voor de pv d.d. 8 september 2021.
  10. 35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Aukje de Vries houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. Op 9 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  11. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg). Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
 107. 107

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Datum inbreng verslag vastgesteld op 1 oktober 2021.
  2. 35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. Datum inbreng verslag vastgesteld op 14 september 2021.
  3. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Geagendeerd voor de pv d.d. 8 september 2021.
  4. 35 884 Negende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021. Geagendeerd voor de pv d.d. 8 september 2021.
  5. 35 895 Tiende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021. Geagendeerd voor de pv d.d. 8 september 2021.
  6. 35 899 Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19. Geagendeerd voor de pv d.d. 8 september 2021.
 108. 108

  Overzicht wetsvoorstellen, aangemeld voor plenaire behandeling, controversieel verklaard


  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg.
  2. 34 515 Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020.
 109. 109

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  Besluit: Ter informatie. 
   
  1. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021). Het lid Westerveld zal bij de griffie plenair verzoeken het debat zo snel mogelijk na het zomerreces in te plannen.
  2. Debat over de turnsport n.a.v. het rapport Ongelijke leggers (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 11 mei 2021).
  3. Debat over de mondkapjesdeal met dhr. Van Lienden (aangevraagd door het lid Pouw-Verweij tijdens de RvW van 8 juni 2021 (minister MZ)
 110. 110

  Overzicht nog te houden VAO's/tweeminutendebatten waarvan alle geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard

  Er zijn op dit moment geen nieuwe tweeminutendebatten aangevraagd.
 111. 111

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.


  Besluit: Ter informatie.

  Reeds ingepland:
  1. CD Informele EU-Gezondheidsraad (4 en 5 oktober), 29 september 2021 (14.00-17.00 uur)
  2. NO Initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de Jeugdwet, 11 oktober 2021 (10.00 - 14.00 uur)
  3. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 13 oktober 2021, 14.00-19.00 uur
  4. NO Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503), 25 oktober 2021, 13.30-17.30 uur
  5. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (n.a.v. de commissie-RvW  van 14 april jl.), 17 november 2021, 13.00-18.00 uur. 
  6. CD Leefstijlpreventie, 18 november 2021, 10.00-15.00 uur.
  7. CD EU-Gezondheidsraad - d.d. 7 december 2021, 1 december 2021, 14.00-17.00 uur.
  8. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak' (Kamerstuk 35581), 13 december 2021 (10.00-14.30 uur)

  Samenhangend met de begrotingsbehandeling VWS:
  1. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken, ingepland op 15 november a.s., van 10.00 tot 17.00 uur.
  2. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2022, ingepland op 29 november a.s., van 10.00 tot 17.00 uur.
 112. 112

  Overzicht ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Op basis van een geactualiseerd overzicht zal de commissiestaf  een voorstel doen voor mogelijke combinaties van commissiedebatten. Dit voorstel zal via een emailinventarisatie aan de fracties worden voorgelegd met de vraag welke (maximaal) drie (gecombineerde) commissiedebatten zij graag nog voor het kerstreces wensen in te plannen. Een ordening van deze inventarisatie zal worden besproken in de volgende procedurevergadering.
   
  1. CD Acute Zorg 1 geagendeerde brief d.d. 19 april 2021. 
  2. CD Administratieve lasten 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 14 december 2020. 
  3. CD Bloedvoorziening 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 september 2019.  
  4. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
  5. CD Dementiezorg, 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11 maart 2021.
  6. CD E-health/Slimme zorg 2 geagendeerde brieven d.d. 11 december 2020. 
  7. CD Eerstelijnszorg 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 januari 2021.
  8. CD Eigen bijdragen in de zorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 december 2020. 
  9. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  10. CD Gehandicaptenbeleid 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 december 2020. 
  11. CD Geneesmiddelenbeleid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 februari 2021.
  12. CD GGZ 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 december 2020. 
  13. CD Governance in de zorgsector 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 februari 2020.
  14. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 1 geagendeerde brief d.d. 21 juni 2021. 
  15. CD Hulpmiddelenbeleid 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2020. 
  16. CD Inspectie (IGJ) 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2019. 
  17. CD Jeugdbeleid 1 geagendeerde brief d.d. 8 maart 2021.
  18. CD Langer Thuis 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 7 december 2020. 
  19. CD Leefstijlpreventie 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 27 januari 2021.
  20. CD Maatschappelijke opvang 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 december 2020. 
  21. CD Medische ethiek 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 januari 2020.
  22. CD Medisch specialistische zorg 1 geagendeerde brief d.d. 25 juni 2021.
  23. CD Medisch zorglandschap 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2020. 
  24. CD Medische preventie 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 februari 2021.
  25. CD Mondzorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2020.
  26. CD Orgaandonatie 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  27. CD Pakketbeheer 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 10 december 2020.
  28. CD Patiënten- en cliëntenrechten 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 oktober 2018.
  29. CD Palliatieve zorg Nog geen geagendeerde brieven. 
  30. CD PGB 1 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021.
 113. 113

  Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken


  Besluit: Ter informatie.

  Overzicht rondetafelgesprekken gereed om in te plannen of reeds ingepland:  

   
  1. RTG Matchfixing, 27 september 2021 (13.00-17.00 uur). 
  2. RTG Hulpverlening aan jongeren met multi-problemen, 14 oktober 2021 (13.00-17.00 uur). 
  3. RTG Sekszorg, 29 november 2021 (13.00-16.00 uur). 
  4. RTG Niet-reanimeerpenning. In de p.v. d.d. 11 december 2019 is het verzoek gehonoreerd van het lid Tellegen (VVD) om hierover een rondetafelgesprek te houden. Het RTG stond aanvankelijk gepland op 30 maart 2020, maar moest worden geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. In de pv van 20 april 2021 is nogmaals besloten dit RTG te organiseren. *


  * Het RTG Niet-reanimeerpenning zal worden gepland op een maandag in het najaar, in twee blokken van elk een uur, met dezelfde uit te nodigen gasten als op 30 maart 2020.


  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken (RTG's)  (de commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel door de initiatiefnemers):

   
  1. RTG Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek hiertoe van het lid Slootweg (CDA) mede namens de leden Laan-Gesellschap (VVD) en Bergkamp (D66) hiertoe gehonoreerd. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel van de initiatiefnemers.  
  2. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), Regterschot (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  3. RTG over de overgang (de menopauze). In de p.v. d.d. 9 juni 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Ellemeet en Maatoug (GroenLinks) om hierover een rondetafelgesprek te organiseren na het zomerreces (voorafgaand aan 18 oktober 2021). Ter bespreking van het nader uitgewerkte voorstel zie onder agendapunt 119.
  4. RTG Long covid met onder andere medische deskundigen en deskundigen van C-Support. In de p.v. d.d. 8 juli 2021 is het verzoek van het lid Paulusma (D66) gehonoreerd. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. 
 114. 114

  Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Overzicht reeds geplande gesprekken: 

   
  1. Kennismakingsgesprek Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 6 oktober 2021 (10.30-12.00 uur). 
  2. Masterclass Platform Zó werkt de zorg (online of fysiek) over het Nederlandse zorgstelsel. 11 oktober 2021 (15.00-16.30 uur).
  3. (Kennismakings)gesprek Nationale ombudsman en Kinderombudsman (2021Z08035)16 november 2021 (16.00-17.00 uur).

  Nog te plannen gesprekken:
   
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
  2. (Digitaal) kennismakingsgesprek Roemeense commissie voor Onderwijs, Wetenschap, Jeugd en Sport. (2021Z07771) In de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021 is besloten dit verzoek te honoreren en de belangstelling voor dit gesprek te inventarisen via e-mail in samenspraak met de cie OCW. Nadere informatie volgt.
 115. 115

  Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

  Besluit: Ter informatie. 

  Overzicht geplande technische briefings:
   
  1. Digitaal TB Advies RVS 'Applaus is niet genoeg' (18 december 2020). De briefing stond gepland op 4 februari 2021, maar moest geannuleerd wegens agendaproblemen. De TB staat gepland op 15 september 2021 (10.00-11.00 uur); aangemeld zijn de leden Van den Hil (VVD), Van der Laan (D66), Paulusma (D66), Van den Berg (CDA), Kuiken (PvdA), Van Houwelingen (FVD), Bikker (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Den Haan (fDH).
  2. Digitaal TB Advies RVS 'Opnieuw akkoord'?. De TB staat gepland op 15 september 2021 (11.15-12.15 uur); aangemeld zijn de leden Van den Hil (VVD), Aukje de Vries (VVD), Paulusma (D66), Van den Berg (CDA), Bikker (ChristenUnie).
  3. TB Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. De TB staat gepland op 28 september 2021 (16.00-17.30 uur); aangemeld zijn de leden Tellegen (VVD), Jetten (D66), Maeijer (PVV), Van den Berg (CDA), Van Houwelingen (FVD), Bikker (ChristenUnie), Kuzu (DENK).

  Overzicht nog te plannen technische briefings:
   
  1. TB Ontwikkelingen rond Mesh implantaten. In het voorjaar 2020 tot nader order uitgesteld n.a.v. de maatregelen rondom het coronavirus. In de pv van 20 april 2021 is besloten deze in te plannen na het zomerreces.
  2. TB door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten. Stond aanvankelijk gepland op 19 mei 2020, maar moest worden uitgesteld n.a.v. de coronamaatregelen. In de procedurevergadering d.d. 12 mei 2021 is besloten deze in te plannen na het zomerreces. 
  3. TB Langdurige zorg, verzorgd door het ministerie van VWS. Deze zal worden ingepland zo snel mogelijk na het zomerreces.
 116. 116

  Melding medicijntekort Visudyne

  Te behandelen:

  Loading data
 117. 117

  Opzet en programma RTG Menopauze

 118. 118

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 119. 119

  Ontwerpbesluit houdende tijdelijke bepalingen ter uitvoering van de Europese verordening over certificaten met betrekking tot covid-19 (Tijdelijk besluit DCC)

  Te behandelen:

  Loading data
 120. 120

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan drs. T. van Ark als minister voor Medische Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 121. 121

  Ontslag minister voor Medische Zorg en Sport en herziene portefeuilleverdeling

  Te behandelen:

  Loading data
 122. 122

  Besluitvorming volgende stap maatregelen covid-19

  Te behandelen:

  Loading data