E-mailprocedure : Voorstel om schriftelijk overleg te voeren over de brief Voortgang subsidieregeling STAP-budget d.d. 21 juni 2021 (2021Z11275)

De vergadering is geweest

24 juni 2021
16:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Zie onderstaand voorstel van het lid Tielen (VVD) om een schriftelijk overleg te voeren met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over zijn brief van maandag jl. met de titel Voortgang subsidieregeling STAP-budget.
Graag verneem ik uiterlijk donderdag 24 juni om 16.00 uur of u met het voorstel kunt instemmen* (via een reply all op deze mail). Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure.
 
Met vriendelijke groet,
 
Harmanda Post
Griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Van: Tielen, J. <j.tielen@tweedekamer.nl>
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 16:28
Aan: Post, H. <H.Post@tweedekamer.nl>
CC: Schilte, A. <a.schilte@tweedekamer.nl>; Idsinga, F.L. (Folkert) <f.idsinga@tweedekamer.nl>
Onderwerp: Emailprocedure voor schriftelijk overleg nav brief 21-6-21 Voortgang subsidieregeling STAP-budget
Urgentie: Hoog
 
Geachte griffie, beste Harmanda,
Graag wil ik een emailprocedure starten met de vraag of de commissie SZW een schriftelijk overleg wil voeren met de minister over zijn brief van maandag jl. met de titel Voortgang subsidieregeling STAP-budget.
Gezien de relatie van de inhoud van deze brief met het ontwerpbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (dd 4 juni 2021) is er enige haast bij dit schriftelijk overleg (deadline 2 juli).
 
Wil jij dat in gang zetten alsjeblieft?  
Dankjewel alvast.
 
Vriendelijke groeten,
 
Judith Zs.C.M. Tielen
Tweede Kamerlid namens de VVD

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel om schriftelijk overleg te voeren over de brief Voortgang subsidieregeling STAP-budget (2021Z11275)

    Te behandelen:

    Loading data