Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

De vergadering is geweest

14 december 2021
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 14 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpbesluit van diverse algemene maatregelen van bestuur van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met kleine beleidsmatige, technische en redactionele wijzigingen waarbij parlementaire betrokkenheid is vereist

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorlichting Raad van State over tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voortgang aanpassingen asbeststelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Leon de Jong, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2021, over het bericht ‘Miljoenen pensioenen dreigen wéér niet te worden geïndexeerd’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Sociaal-medische beoordelingen voor 60-plussers

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tijdelijke tegemoetkomingsregelingen kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Werkdruk en personeelstekort in de kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie n.a.v. het rondetafelgesprek ‘Knelpunten in de uitvoering'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) inzake Kinderarmoede

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen commissie over de begroting SZW 2022 naar aanleiding van het onderzoek door de rapporteurs Kat en Maatoug

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Léon de Jong, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2021, over het bericht ‘Boodschappen fors duurder: ‘Gemiddeld huishouden honderden euro's extra kwijt’’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 30 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van SZW van 2 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de motie van de leden Ceder en Palland over een grotere rol voor sociaal ontwikkelbedrijven bij het aan het werk helpen van mensen die langs de kant staan (Kamerstuk 35925-XV-63) en op de motie van het lid Van Baarle over het wetsvoorstel over de meldplicht discriminerende verzoeken voor uitzendbureaus zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen (Kamerstuk 35925-XV-67)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda raad werkgelegenheid en sociaal beleid (WSBVC) van 6 december 2021 (Kamerstuk 21501-31-640)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  EU-voorstel: Richtlijn verbetering arbeidsomstandigheden platformwerkers COM(2021) 762 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 9 december 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35 287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35 335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020; beantwoording eerste termijn op 11 november 2021.
  4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
  5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35 589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
  6. Voorstel van wet van de leden Romke de Jong en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35 714).

  Plenaire debatten:
  1. Debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 13 april 2021). 

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over compensatie van het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders (aangevraagd door het lid Van Baarle (DENK) bij de RvW van 2 november 2021).

  Tweeminutendebatten:
  -
 21. 21

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 15 december 2021, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid - Wordt tot nader order uitgesteld 
  • 28 januari 2022, 11.00-15.00 uur: Werkbezoek UWV 
  • 10 februari 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14-15 februari 2022
  • 10 maart 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 maart 2022
  • 15 juni 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juni 2022
 22. 23

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname werkbezoek Stichting Kinderen van de Voedselbank op 18 maart 2022, 14.00-16.00 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om deze activiteit doorgang te laten vinden op 18 maart 2022.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Neef (VVD), Van Kent (SP), Maatoug (GroenLinks), Ceder (ChristenUnie), Simons (BIJ1) en Den Haan (Fractie den Haan).
 23. 24

  Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop wetenschappelijke toets uit te voeren

  Te behandelen:

  Loading data