Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

2 november 2021
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden SZW d.d. 2 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo; ‘s-Gravenhage, 17 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voorhang koninklijk besluit verlenging artikelen Participatiewet vanwege Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie inzake VO-raad over inburgering leerlingen Praktijkonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel voor aanpassing keuzerecht bedrag ineens, RVU en verlofsparen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de rapportage kwantitatieve ambitie kinderarmoede

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verkenning verbeterplan Wi2013 en stand van zaken onderwijsroute nieuw stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de brief van D.S. inzake werken tijdens WWB/Participatie uitkering niet lonend op maandbasis als de inkomsten uit arbeid onder bijstandsnorm uitkomt

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie op de brief van R.R. inzake kostendelersnorm

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de uitvoering van de motie van het lid Van Kent over financiële afhankelijkheid van productiewerk in re-integratietrajecten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Advies Adviescollege ICT-toetsing programma STAP-budget

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzamelbrief Inburgering oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Bijstandsbudgetten 2021 en 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering van de motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over het niet verrekenen van de min-uren van werknemers

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over de positie van kwetsbare jongeren/studenten met individuele studietoeslag (IST)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Wijzigingsregeling NOW 14-weken termijn en sluitingsdata vaststellingsloketten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Appreciatie moties van de leden Kwint over niet indexeren van salarissen van Kamerleden en bewindspersonen (Kamerstuk 35845-11) en Omtzigt over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt (Kamerstuk 35845-17)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Raad van 15 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) van 15 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 28 oktober 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35 287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35 335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020;
  4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
  5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35 589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
  6. Voorstel van wet van de leden Romke de Jong en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35 714).
  7. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Begrotingsbehandeling SZW 2022) (35925-XV). Begrotingsbehandeling gepland in de week van 30 november, 1-2 december.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 13 april 2021). 

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  -

  Tweeminutendebatten:
  -
 25. 25

  Geplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

  Besluit: Ter informatie.
  • Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid - 11 november 2021, 10.00-14.00 uur
  • Wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022) - 22 november 2021, 17.00-23.00 uur
  • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken 6 december 2021 - 2 december 2021, 14.00-16.00 uur
 26. 27

  uitkomst emailinventarisatie - Deelname besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over aandachtspunten begroting 2022 SZW op 4 november 2021, 14.00-15.00 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de besloten technische briefing doorgang te laten vinden op 4 november 2021.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Smals (VVD), Tielen (VVD), Van Beukering (D66), Kat (D66), Gijs van Dijk (PvdA), Maatoug (GroenLinks), Van der Plas (BBB), Simons (BIJ1) en Den Haan (Fractie Den Haan).
 27. 28

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname besloten technische briefing Inspectie SZW over arbeidsuitbuiting op 16 november 2021, 17.45-18.45 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de besloten technische briefing doorgang te laten vinden op 16 november 2021.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: El Yassini (VVD), De Kort (VVD), Verkuijlen (VVD), Van Beukering (D'66), Palland (CDA), Gijs van Dijk (PvdA), Maatoug (GroenLinks), Van der Plas (BBB) en Simons (BIJ1).
 28. 29

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname kennismakingsgesprek Bestuursraad ministerie SZW op 7 december 2021, 16.30 - 17.30 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het kennismakingsgesprek doorgang te laten vinden op 7 december 2021.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Tielen (VVD), Van Beukering (D66), Kat (D66), Palland (CDA), Maatoug (GroenLinks) en Van Houwelingen (FvD).
 29. 30

  Behandeling Nieuwe Pensioenwet

  Te behandelen:

  Loading data